Czasami u przedsiębiorcy w danym okresie rozliczeniowym może wystąpić nadwyżka w podatku VAT. W takiej sytuacji podatnik może wnioskować o zwrot części lub całości tej kwoty. Czy podatnik musi od zwrotu podatku VAT zapłacić składkę zdrowotną? zwrot podatku vat wysokosc skladki zdrowotnej

Czym jest przychód z działalności gospodarczej? 

Przychody z działalności gospodarczej podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne podatnikowi, nawet takie, których nie otrzymał on w postaci środków pieniężnych. 

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zanim przychód z działalności gospodarczej zostanie opodatkowany podatkiem PIT lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zostać pomniejszony o:
 • wartość należnego podatku od towarów i usług pochodzącego ze sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych VAT
 • wartości zwróconych towarów
 • wartości udzielonych bonifikat i skont.
Przychód z działalności gospodarczej należy także pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. W przypadku rozliczania działalności wg skali podatkowej lub podatku liniowego podatnik sam zmniejsza przychód. Natomiast przy zryczałtowanym podatku dochodowym przychód nie jest pomniejszany o poniesione koszty uzyskania przychodu. 

Kiedy powstaje przychód do opodatkowania? 

Przychód podlegający pod opodatkowanie powstaje w dniu:
 • wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi
 • wystawienia faktury
 • uregulowania należności.
O dokładnej dacie powstania obowiązku podatkowego decyduje zdarzenie, które powstało najwcześniej. W przypadku, kiedy strony transakcji ustalą, że dana usługa będzie rozliczana w umówionych okresach rozliczeniowych, takich jak: miesiąc, kwartał czy rok to za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego jaki został wskazany w umowie lub na wystawionej fakturze. Jednak nie może to być rzadziej niż jeden raz w roku. 

Zwrot VAT, a składka zdrowotna - obliczanie podstawy składki 

W przypadku podatników rozliczających się wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej oblicza się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka w sposób przedstawiony poniżej:
 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne w roku składkowym ustala się jako różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami z działalności w rozumieniu ustawy o PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o PIT
 • dochód ustalony w ten sposób należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłacone w tym miesiącu pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
 • dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów w rozumieniu ustawy o PIT jakie zostały osiągnięte od początku roku, a sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku na cele związane z działalnością gospodarczą
 • dochód ustalony według podpunktu c pomniejsza się o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające oraz o różnicę pomiędzy sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe jakie zostały zapłacone od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. 
Dochodu nie pomniejsza się o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik przy ustalaniu dochodu w związku z wyliczaniem podstawy miesięcznej składki zdrowotnej nie uwzględnia: 
 • przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż te określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy o PIT
 • przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych oraz składek opłaconych w miesiącu, w którym ubezpieczony przedsiębiorca spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej - art. 82 ust. 8–9a ustawy o NFZ, art. 81 ust. 2zd ustawy o NFZ
 • przychodów osiągniętych i poniesionych kosztów w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - art. 81 ust. 2zd ustawy o NFZ

Przychód z działalności gospodarczej - przykłady

W pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wystąpić różne rodzaje przychodów. W małej działalności najczęściej występują przychody osiągnięte ze: 
 • sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia
 • dotacji, subwencji oraz różnego rodzaju dopłat
 • różnic kursowych
 • odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych
 • otrzymanych kar umownych
 • umorzonych lub przedawnionych zobowiązań oraz zwróconych wierzytelności
 • umorzonych należności, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne, w tym również odpisy aktualizacyjne
 • zwrotu lub otrzymania pożyczki bądź kredytu, jeżeli pożyczka lub kredyt były waloryzowane za pomocą kursu waluty obcej
 • nieodpłatnych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, a także składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
 • otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Do przychodów z działalności gospodarczej zaliczają się także kwoty podatku VAT:
 • nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji
 • dotyczące innych rzeczy bądź praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi
w części, w jakiej została dokonana korekta powodująca zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej może też być naliczony podatek VAT lub zwrócony podatek akcyzowy w części, w której został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku VAT bądź zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zgodnie z powyższym podatek VAT może stanowić przychód z działalności gospodarczej tylko w określonych przypadkach. Wśród nich nie został uwzględniony zwrot podatku VAT, który miałby stanowić przychód z działalności. 

PRZYKŁAD 
Czynny podatnik VAT złożył deklarację JPK_V7, w której złożył również wniosek o zwrot podatku VAT za miesiąc marzec 2023 rok. W maju otrzymał zwrot podatku w wysokości wnioskowanej kwoty. Czy otrzymany zwrot będzie dla podatnika przychodem? 

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami zwrot podatku VAT nie stanowi dla podatnika przychodu z działalności gospodarczej, dlatego nie zostanie doliczony do dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia składki zdrowotnej, co oznacza, że od kwoty zwrotu VAT nie powstaje składka zdrowotna do zapłaty.


Data publikacji: 2023-10-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU