Większość zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowana jest podatkiem VAT, chociaż niektóre z nich podlegają pod zwolnienie. W takim wypadku na fakturze sprzedaży w polu, które dotyczy stawki pojawia się skrót „zw.”. faktury ze stawka zw

Ewidencja VAT

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji VAT, która zawiera między innymi:<
  • kwoty określone w art. 90 ustawy
  • dane potrzebne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • wysokość podatku należnego
  • kwoty podatku naliczonego, które obniżają kwotę podatku należnego
  • kwotę podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego bądź ma być zwrócona przez urząd.

Faktury, od których nie można odliczyć podatku VAT

W rejestrze zakupu VAT nie powinno ujmować się faktur, od których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, ponieważ taka czynność i tak nie ma wpływu na obniżenie kwoty podatku należnego i w konsekwencji na rozliczenie z urzędem skarbowym. Przykładem tego rodzaju wydatków są usługi noclegowe lub gastronomiczne. W tym przypadku podatnik powinien je uwzględnić tylko w KPiR pod warunkiem, że wydatek spełnia wymóg z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT
Rejestr zakupów i sprzedaży VAT służy jedynie do ujmowania w nim faktur kosztowych, sprzedażowych i korygujących.

Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 zwolnienia podatkowe ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 zwolnienia od podatku organizacji międzynarodowych ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.Ujmowanie w ewidencji faktur ze stawką zw.

W prowadzonych rejestrach VAT zakupu i sprzedaży gromadzone są dane w celu prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej VAT i informacji podsumowującej. Tak wynika z wymienionego wyżej art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Kwestia ujmowania w ewidencji zakupu faktur zakupowych ze stawką zw. została wyjaśniona w części D objaśnień do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D:

W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

Podobne stwierdzenie wystosował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2009 roku o sygn.. IPPP2/443-1882/08-2/BM, że zakupy związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegające opodatkowaniu VAT oraz co do których nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku nie mają wpływu na rozliczenie VAT i wysokość zobowiązania podatkowego. 
Jednocześnie nie ma zakazu ujmowania takich zakupów w ewidencji VAT, dlatego jeżeli zostaną ujęte w polach, które nie uprawniają do odliczenia VAT to takie działanie nie może zostać uznane za nieprawidłowe, za które podatnik mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności.


Data publikacji: 2020-07-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU