Za użycie usług elektronicznych w rozumieniu przepisów o VAT uznaje się świadczenie zautomatyzowanych i niewymagających dużego wkładu ze strony człowieka usług przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak Internet, czy sieć elektroniczna. Usługi elektroniczne podlegają opodatkowaniu na dość specyficznych zasadach. usługi elektroniczne vat

Moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną w przepisach brak jest szczególnych regulacji w zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego, dlatego też w ich przypadku obowiązują zasady ogólne, co oznacza, ze obowiązek podatkowy powstaje w dacie świadczenia usługi. Jeżeli miejsce będzie miała przedpłata, to obowiązek podatkowy powstanie w dacie dokonania płatności. 

Miejsce świadczenia usług drogą elektroniczną

Jak wskazuje art. 28k pkt 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami powinno być terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba lub stały adres usługobiorcy, bądź miejsce, w którym zwykle on zamieszkuje. Takie zasady obowiązują w przypadku kiedy wartość sprzedawanych usług elektronicznych netto przekracza kwotę 42 000 zł w roku. Do tej kwoty wlicza się wartość wszystkich sprzedawanych usług, a nie tylko tych sprzedanych do jednego kontrahenta. 

W przypadku kiedy wartość usług nie przekracza kwoty 42 000 zł rocznie, to zastosowanie mają zasady ogólne dotyczące miejsca świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami. Zgodnie z art. 28c pkt 1 ustawy o VAT takim miejscem będzie kraj siedziby ustawodawcy. Jeżeli wymagany roczny próg 42 000 zł zostanie osiągnięty w trakcie roku, to w tym momencie zaczynają obowiązywać zasady jakie wskazują na miejsce świadczenia w kraju klienta. 
Jeżeli usługi świadczone drogą elektroniczną wykonywane są na rzecz osób niebędących podatnikami za pośrednictwem sieci komórkowej, to należy domniemywać, że miejsce, w którym klient ma swoją siedzibę, stały adres bądź zazwyczaj zamieszkuje będzie kraj oznaczony kodem MCC karty SIM jaki używany jest podczas otrzymywania tych usług (art. 24b lit. b wprowadzonym do Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 rozporządzeniem nr 1042/2013).

Powołując się na art. 244 pkt 1 Rozporządzenia nr 282/2011 „domniemanie” może zostać obalone poprzez zebranie trzech niesprzecznych dowodów, które będą wskazywały na miejsce inne niż kraj podany przez MCC karty SIM, zgodnie z tymi podanymi poniżej:
  • adres rozliczeniowy klienta
  • adres IP urządzenia, z którego klient korzysta lub inny sposób geolokalizacji
  • dane bankowe, jak lokalizacja konta bankowego używanego do płatności za usługi lub adres rozliczeniowy klienta jaki figuruje w banku
  • MCC międzynarodowego identyfikatora abonenta mobilnego (IMSI) na karcie SIM używanej przez klienta
  • lokalizacja telefonu stacjonarnego wykorzystywanego do świadczenia usług
  • inne informacje ważne z handlowego punktu widzenia.
W kwestii miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną wypowiedziała się też Unia Europejska. Na podstawie wydanych not wyjaśniających, usługodawca nie ma obowiązku obalenia domniemania. W dalszym ciągu może ono być stosowane w przypadku kiedy usługodawca będzie posiadał już dowody wystarczające do obalenia domniemania. Usługodawca ma prawo zignorować dowody przeciwne do domniemania, jak również nie ma obowiązku gromadzenia i oceniania dowodów służących do obalenia domniemania. 

Domniemanie
może zostać obalone także przez organy podatkowe jeżeli będą istniały przesłanki, że jest ono nadużywane lub nadużywane przez usługodawcę. Takie postępowanie zgodne jest z art. 24d pkt 2 rozporządzenia nr 282/2011. Przez nadużycie należy rozumieć celowe ustanowienie niewłaściwego sposobu ustalania miejsca świadczenia usług w stosunku do mniej ważnej liczby świadczonych usług. 

Zastosowanie procedury MOSS

Przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą mieć obowiązek rozliczania podatku na terytorium innego kraju. W takim wypadku rozliczenia można ułatwić przez zastosowanie procedury MOSS. Podatnik, który skorzysta z niej ma obowiązek składania deklaracji kwartalnych w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału. Rozliczenie następuje w euro na konto polskiego urzędu.  

Dokumentowanie sprzedaży

W zasadzie sprzedaż na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT powinna być dokumentowana za pomocą kasy fiskalnej. Jednak w przypadku kiedy dostawca usług otrzyma zapłatę za usługę w całości na konto bankowe, a płatność zostanie jednoznacznie przypisana do konkretnego świadczenia usług, to usługi świadczone na rzecz tych osób nie muszą być dokumentowane za pomocą paragonu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w przypadku dokumentowania świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych wystarczającym dokumentem będzie faktura imienna.


Data publikacji: 2021-07-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU