Sporządzając umowy często spotykamy się z wydłużonym czasem zapłaty. Najpóźniejszy okres dotyczący zapłaty jest określony przepisami prawa, a dokładnie ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Owe przepisy odnoszą się do wszystkich podpisywanych umów po 28 kwietnia 2013 roku. Specyfiką ustawy jest narzucony nakaz nieprzekraczania terminów 60 dni w wszelkiego rodzaju transakcjach handlowych. Jeśli stroną uiszczającą należność stanowi podmiot publiczny, termin nie może być dłuższy niż 30 dni.

Maksymalny termin zapłaty

Posiłkując się przepisami, wynika, że 60 dni, których nie można przekroczyć liczy się od dnia w którym faktura bądź rachunek, która jest niezbitym dowodem na doręczenie towarów, albo wyświadczenie usług, została doręczona do dłużnika. Jeśli nie ma szans na określenie daty z jaką faktura bądź rachunek została dostarczona, albo w sytuacji, jeśli dotarła do dłużnika jeszcze zanim miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi, termin płatności rozpoczyna się od dnia w którym dłużnik wszedł w posiadanie towaru bądź usługi. Obie strony biorące udział w transakcji mogą między sobą wyznaczyć termin odnośnie spłaty należności, jednakże termin ten nie może różnić się od społeczno - gospodarczego charakteru umowy, a także odbiegać od przesłanek współżycia społecznego, a dodatkowo muszą istnieć ku temu odpowiednie powody, które uwarunkowane są cechami towaru, albo usługi. To właśnie różnica w odniesieniu do poprzedniej ustawy, która nie zawierała owego ograniczenia.

Dla dłużników, którzy są podmiotami publicznymi w transakcjach handlowych termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni, ale jeśli w transakcjach handlowych dłużnikiem jest podmiot publiczny, który jest jednocześnie podmiotem leczniczym, termin zapłaty wydłuża się do 60 dni.
Istnieje możliwość na wydłużenie 30 dniowego terminu zapłaty, ale muszą być ku temu odpowiednie przesłanki, dotyczące właściwości, albo też specjalnych części umowy, ale w dalszym ciągu termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni.

Co się dzieje w sytuacji kiedy dłużnik przekroczy 60 dni (30 dni w sytuacji podmiotów publicznych) odnośnie zapłaty?
Jeśli towary zostały doręczone, albo usługa wykonana zgodnie z umową, a dłużnik nie uiścił należności, z tego tytułu należne są odsetki (podobnie jak w zaległościach podatkowych). Nawet jeśli ustalono dłuższy termin zapłaty, to jest to niezgodne z ustawą.

Czasem umowa może zawierać dodatkową informację na temat zbadania towaru, albo też usługi, a jest to czynione, aby określić czy wszystkie przesłanki o których mowa w podpisanej umowie zostały spełnione. Jeśli więc faktura, albo rachunek, które stanowią dowód na dostarczenie towaru lub wyświadczenie usługi został dostarczony jeszcze przed rozpoczęciem owego badania, nieprzekraczalny termin 60 dni (30 dla podmiotu publicznego) rozpoczyna się od dnia w którym nastąpił koniec badania danego towaru bądź usługi.

Odnośnie badania towaru bądź usługi, również należy zastosować się do przepisów, aby nie złamać społeczno - gospodarczego celu umowy, a także przesłanek współżycia społecznego oraz koniecznie musi mieć miejsce odpowiedni powód do przeprowadzenia badania, które jest ściśle uwarunkowane cechami towaru lub usługi. Termin badanie nie może być dłuższy niż 30 dni, a pierwszy dzień jest liczony od dnia w którym owe dobra zostały dostarczone do dłużnika.


Data publikacji: 2018-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU