Coraz więcej firm świadczy usługi programistyczne na rzecz zagranicznych kontrahentów. Faktura wystawiona dla klienta z zagranicy powinna zawierać określone elementy. Czy podatnik może odliczać VAT od zakupionych towarów jeżeli świadczy usługi programowania dla kontrahenta z zagranicy? uslugi programistyczne podatek

Działalność gospodarcza – definicja, rejestracja

Przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu w sposób ciągły i zorganizowany. Taka definicja została zawarta w Ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku
Charakter zarobkowy to działanie w celu osiągnięcia zysku, korzyści majątkowych. 

Działanie we własnym imieniu
oznacza, że podmiot, który organizuje tę działalność, wykonuje ją dla siebie, na swoją rzecz oraz ponosi odpowiedzialność za przedsięwzięcia i zaciągane przez siebie zobowiązania. 

Sposób ciągły
, czyli powtarzalny, występujący regularnie. Aby działalność istniała koniecznie musi wystąpić określony ciąg działań. Muszą zostać podjęte czynności powtarzalne w taki sposób, że będą tworzyły pewną całość, nie będą tylko jednym oderwanym świadczeniem, czy świadczeniem określonych rzeczy lub usług. 

Przez sposób zorganizowany należy rozumieć wykorzystywanie określonych składników materialnych, jak np.: komputer, tablet, telefon komórkowy, czy składników niematerialnych, jak np.: know-how – znajomość algorytmów, kodów, które dana osoba łączy w sposób funkcjonalnie gospodarczy w jedną uporządkowaną całość w taki sposób, aby można było w pełni uczestniczyć w obrocie gospodarczym. 

O prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami można mówić wtedy kiedy zostanie ona zarejestrowana. Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 składanego osobiście w urzędzie miasta/gminy, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną. Firmę należy zgłosić także w ZUS-ie rejestrując się jako płatnik składek oraz w urzędzie skarbowym. 

Programista – wybór formy opodatkowania

Rejestrując działalność gospodarczą, przyszły przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania. Ma do wyboru:
 • skalę podatkową (17% i 32%) – można korzystać z ulg podatkowych i rozliczać się razem z małżonkiem. Podatek 17% obowiązuje w I progu podatkowym kiedy roczny przychód nie przekracza kwoty 85 528 zł. Powyżej tej sumy obowiązuje podatek 32% od nadwyżki
 • podatek liniowy – stała stawka 19% bez względu na wysokość przychodu, bez możliwości skorzystania z ulg podatkowych
 • ryczałt ewidencjonowany – usługi programistyczne opodatkowane są stawką 17%. Stawka jest stała, nie zależy od osiąganego dochodu, bez możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu.
Programista przy wyborze najbardziej odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania powinien wziąć pod uwagę niżej wymienione czynniki: 
 • wysokość przychodów w skali roku – przy wysokich skala podatkowa może okazać się niezbyt opłacalna jeżeli dodatkowo przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z ulg podatkowych
 • przysługujące ulgi podatkowe
 • pozostawanie w związku małżeńskim i posiadanie wspólności majątkowej
 • koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.
Wśród przedsiębiorców najrzadziej wybieraną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Nie cieszy się popularnością, głównie ze względu na fakt, że nie ma możliwości rozliczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co dla programisty jest dość ważne, ponieważ jego praca wymaga zakupu drogiego sprzętu elektronicznego. Dodatkowo programiści często są uczestnikami różnych kursów i szkoleń. Niestety przy ryczałcie nie mogą odliczyć poniesionych wydatków. 

Usługi programistyczne – faktura wystawiona dla zagranicznego kontrahenta

Programista, który wystawia fakturę za wykonaną usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta powinien dopilnować, aby dana transakcja nie została podwójnie opodatkowana, czyli żeby podatku nie zapłacił zarówno sprzedawca jak i nabywca. 
W tym celu programista na wystawianym dokumencie sprzedaży powinien umieścić oznaczenie „NP”, czyli nie podlega VAT. Takie oznaczenie dotyczy jedynie faktur dokumentujących sprzedaż nieopodatkowaną w Polsce. Na dokumencie z oznaczeniem „NP” nie figuruje ani stawka, ani kwota VAT, ponieważ transakcje tego typu rozliczane są przez nabywcę, czyli kontrahenta z zagranicy. Do wystawiania tzw. faktur z odwrotnym obciążeniem zobowiązani są między innymi: programiści, graficy komputerowi, tłumacze

Taka faktura powinna zawierać niżej wymienione elementy:
 • nazwy i adresy sprzedawcy oraz nabywcy
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • numer faktury
 • datę wystawienia
 • zakres wykonanej usługi
 • cenę netto
 • wartość sprzedaży netto
 • sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających opodatkowaniu
 • oznaczenie „odwrotne obciążenie” (reverse charge) – jest to informacja o tym, że podatek rozlicza nabywca.
Najlepiej jeżeli faktura na rzecz zagranicznego nabywcy zostanie wystawiona w dwóch językach: polskim i w języku kontrahenta. Faktura powinna być zrozumiała dla wszystkich osób, których dotyczy, a także dla pracowników urzędu skarbowego podczas ewentualnej kontroli skarbowej. 

Wszystkie faktury sprzedażowe powinny zostać ujęte w ewidencji sprzedaży. Obowiązek rozliczenia VAT oraz ujęcia danej transakcji w ewidencji sprzedaży powstaje w momencie wykonania usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta. 
Na potrzeby ewentualnej kontroli skarbowej, a także zwiększenia bezpieczeństwa, przedsiębiorca powinien przechowywać wszystkie dokumenty związane z daną transakcją z zagranicznym klientem, jak np.: wyciągi bankowe, umowy o współpracy, korespondencja.

Usługi programistyczne dla zagranicznego klienta – odliczenie VAT

W teorii sprzedawca programista ma możliwość odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów służących sprzedaży na rzecz klienta zagranicznego udokumentowanej fakturą z oznaczeniem „NP”, jednak w praktyce jest inaczej. Problem dotyczy kwestii, od czego należy odliczyć VAT kiedy podatnik będący programistą nie odprowadza podatku od transakcji, ponieważ płaci go nabywca usługi. W takiej sytuacji przedsiębiorca może:
 • przenieść kwotę nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy
 • złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot VAT.
Przez przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) przedsiębiorca może liczyć na pokrycie VAT należnego za ten okres. Jednak nie jest to rozwiązanie w przypadku przedsiębiorców współpracujących jedynie z kontrahentami z zagranicy, ponieważ w ich przypadku kwota nadwyżki będzie się jedynie powiększała. Taki podatnik chcąc odzyskać środki powinien złożyć wniosek do właściwego US o zwrot kwoty VAT.


Data publikacji: 2021-08-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU