Ryczałt to jedna z dostępnych form opodatkowania, gdzie podstawę do uregulowania opodatkowania stanowi przychód. Koszty uzyskania przychody nie są brane pod uwagę. Podatnik ma jednak prawo skorzystać z ulg podatkowych. Warto się z nimi zapoznać, a następnie wprowadzić w życie ryczalt odliczanie od przychodu

Ulgi podatkowe dostępne na ryczałcie

Ryczałt ewidencjonowany zobowiązuje przedsiębiorcę do regulowania podatku od uzyskanego przychodu. Korzystając z art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wiemy, iż ryczałtowiec osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a oraz 1d ma prawo odliczyć od przychodów stratę i wydatki wymienione w art. 26 ust. 1, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy i podatku dochodowym. Pod warunkiem że strata bądź wymienione wydatki nie były odliczone od dochodu bądź zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Na podstawie podanych powyżej informacji wiadomo, iż katalog wydatków podlegających odliczeniu od przychodu jest ograniczony do art. 26, art. 26h i art. 26hb ustawy o PIT.

W praktyce podatnicy na ryczałcie mogą odliczyć:
  • uregulowane składki na ubezpieczenie społeczne,
  • wpłaty na IKZE,
  • kwoty składek członkowskich opłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nie większej od 500 zł w roku podatkowym,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki dotyczące uproszczenia wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika, który jest osobą niepełnosprawną, bądź podatnika utrzymującego osoby niepełnosprawne,
  • wydatki uregulowane przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości do 760 zł w ciągu roku podatkowego,
  • darowizny przekazane na określone cele.

Zgodnie z art. 26h ustawy o PIT oraz art. 26hb ustawy o PIT ryczałtowiec ma prawo odliczyć również ulgę termomodernizacyjną oraz ulgę na zabytki.

Art. 11 ust. 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwala ryczałtowcowi odliczyć od przychodów wydatki wyszczególnione w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym. Z zastrzeżeniem, że nie były one odliczone od dochodu na podstawie umowy o podatku dochodowym. Ulga dotyczy terminali płatniczych.

Podatnik ma także możliwość wykorzystania ulgi na złe długi (zostaje zawarta w rozliczeniu rocznym).

Art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku wskazuje, że przychody z tego tytułu pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia:
  • mogą zostać pomniejszone o klasyfikowaną jako przychody należność wartości wierzytelności o uregulowanie świadczenia pieniężnego definiowanego przez art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została opłacona albo zbyta, dodajmy, że zmniejszenie należy wykonać w zeznaniu podatkowym dostarczanym za rok podatkowy, jeżeli upłynęło 90 dni od ostatecznego terminu zapłaty wyznaczonego na fakturze, rachunku bądź w podpisanej umowie,
  • są zwiększane o powiązaną z prowadzoną firmą wartość zobowiązania z tytułu nabycia towaru do uregulowania pieniężnego na podstawie art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, którego nie uregulowano, gdzie zwiększenie jest zawierane w zeznaniu podatkowym przygotowywanym za rok podatkowy, gdy minęło 90 dni od dnia zakończenia terminy uregulowania wyznaczonego na fakturze, rachunku bądź w umowie.

Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków, których nie odjął przy podatku PIT. Tylko w taki sposób można uniknąć wielokrotnego używania jednej ulgi podatkowej.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że katalog ulg dostępnych w formie odliczeń od przychodów nie może zostać rozszerzony i dotyczy jedynie wymienionych powyżej pozycji. Inne odliczenia nie są dozwolone. Oprócz wymienionych ulg można skorzystać jeszcze z ulgi na prototyp, ulgi prowzrostowej czy ulgi na wspieranie sportu, kultury i edukacji.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku ryczałtowiec nie może skorzystać ze wszystkich ulg, które powstały z myślą o przedsiębiorcach.

Czy podatnik na ryczałcie może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Przepisy są regularnie zmieniane, dlatego do końca 2021 roku podatnicy mogli odliczać kwotę zapłaconej składki zdrowotnej. 1 stycznia 2022 roku uchylono tę możliwość, a kolejne zmiany związane ze składką zdrowotną wprowadzono 1 lipca 2022.

Art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku wskazuje, że przychody podatnika mogą zostać pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowanych w roku podatkowym:
  • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

pod warunkiem, że przedsiębiorca nie odzyskał ich w innej formie.

Korzystając z art. 11 ust. 1b ustawy dowiadujemy się, że wysokość wydatków musi zostać określona przez dokumenty potwierdzające.

Obowiązujące przepisy przedstawiają stanowisko, iż połowa składek na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od przychodu, a nie podatku. Zasady nie zmieniły się w stosunku do odliczania składki, którą faktycznie uregulowano.

Art. 25 ust. 5 ustawy nowelizującej wskazuje, że nowe regulacje dotyczą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od ryczałtu należnego za czerwiec 2022 roku i za drugi kwartał 2022 roku, chociaż ryczałtowcy, obliczając podatek, mogą wziąć pod uwagę składki na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane przed dniem opublikowania ustawy. Takie stanowisko oznacza, że przedsiębiorca rozliczający ryczałt ewidencjonowany za czerwiec 2022 roku albo za drugi kwartał ma możliwość uwzględnienie składki na ubezpieczenie zdrowotne uregulowane w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku.

PRZYKŁAD 1
Pan Tomasz prowadzi firmę na zasadach ryczałtu. Rozliczając czerwiec 2022 roku (w terminie do 20 lipca 2022 roku), ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne uregulowanych za okres od stycznia do czerwca 2022 roku.

Wprowadzone 1 lipca 2022 roku przepisy nie zakładają odliczanie połowy składek od podatku, ale umożliwiają ich odliczenie od przychodu ewidencjonowanego.

Decydując się na formę opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik musi mieć świadomość występowania szeregu ograniczeń. Odliczenia i ulgi podatkowe są wymienione w katalogu, który nie zawiera tylu pozycji, co katalog przygotowany dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Jednak ryczałt to bardzo korzystna forma opodatkowania.


Data publikacji: 2022-11-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Nick
01 Luty 2023

Mam zamiar w roku 2023 rozliczać się podatkiem ryczałtowym przy działalności agencji ubezpieczeniowej (wolne zawody). Mam jednego pracownika i do tej pory jego wynagrodzenie (minimalne) było moim kosztem.
Czy w dalszym ciągu tak będzie? Inne moje koszty bieżące to około 350 zł miesięcznie, więc niewiele. Czy w tym przypadku jest zasadne przejście na ryczałt z obecnego podatku liniowego ( 19%) przy przychodzie miesięcznym ok 12/13 tys

Ewba
23 Styczeń 2023

Prowadzę działalność usługową, płacę 8,5% podatku ZPD (ryczałt ewidencjonowany), po przekroczeniu 60 tyś. przychodu płacę składkę zdrowotną w wysokości 558 zł (w roku 2022 dopłaciłem, wyrównałem za cały 2022 r. wg w/w kwoty. Moje pytanie brzmi, jaką kwotę mogę odliczyć w P-28 za 2022 r.? wg mnie (550x 12, i połowę z tak wyliczonej sumy).

 
FakturaXL
23 Styczeń 2023

Można Pani odliczyć połowę, czyli 50% faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych w 2022 roku.