Jedną z form sprzedaży jest sprzedaż wysyłkowa. Polega na tym, że sprzedawca wysyła do odbiorcy zamówiony przez niego towar. Opodatkowanie tego typu umowy zależy od kilku czynników. Od 1 lipca 2021 roku zmieniła się charakterystyka definicji sprzedaży wysyłkowej. sprzedaz wysylkowa limity definicja

Charakter sprzedaży wysyłkowej

Przez sprzedaż wysyłkową należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, inaczej państwa przeznaczenia. Oznacza to, że kraj unijny rozpoczęcia wysyłki towaru w ramach sprzedaży wysyłkowej musi być inny niż kraj przeznaczenia tej wysyłki. 

Sprzedaż wysyłkowa – zasady obowiązujące do 30 czerwca 2021 roku

Na gruncie podatku VAT, sprzedaż wysyłkowa oznacza transakcję dostawy wewnątrzunijnej, która zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT jest dostawą towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki na terytorium państwa przeznaczenia, które musi być inne niż terytorium państwa UE rozpoczęcia wysyłki pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz:
 • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie są zobowiązani do rozliczania WNT
 • podmiotu niebędącego podatnikiem od wartości dodanej (inny niż wymieniony w lit. a), jak np.: konsumenta.
Sprzedaż wysyłkowa może dotyczyć również terytorium jednego kraju, jak np.: Polska (chodzi o przedsiębiorców z innych krajów członkowskich, który dokonują sprzedaży z państwa UE rozpoczęcia wysyłki innego niż Polska na terytorium Polski jako innego kraju UE przeznaczenia wysyłki towarów).

Transakcje takie fakturuje się dokumentem Faktura WDT w programach do faktur i są one objęte stawką 0% VAT.
 

Nie każda sprzedaż jest sprzedażą wysyłkową

W okresie do 30 czerwca 2021 roku nie każda sprzedaż towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski mogła być uznana za sprzedaż wysyłkową. 

Sprzedaż wysyłkowa nie wystąpiła w przypadku jeżeli:
 • polski podatnik sprzedawał nowe środki transportu
 • przedmiotem sprzedaży były towary instalowane lub montowane oraz próbnie uruchomione lub nie przez polskiego podatnika realizującego dostawę lub inny podmiot działający na jego rzecz w kraju członkowskim, w którym wymienione towary były instalowane lub montowane, z zastrzeżeniem, że za instalację lub montaż nie uznaje się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem
 • sprzedaż towarów opodatkowana była na zasadzie VAT MARŻA
 • przedmiotem sprzedaży były wyroby akcyzowe.

Limity sprzedaży wysyłkowej obowiązujące do 30 czerwca 2021 roku

Podatnicy z Polski, którzy dokonują sprzedaży wysyłkowej objęci są limitem do wysokości, którego mogą zbywać towary do jednego państwa członkowskiego. Każdy z krajów UE posiada własną wielkość limitu sprzedaży towarów dotyczący sprzedaży wysyłkowej

Do wartości limitu nie dolicza się podatku VAT. 
Poniżej przykłady rocznych limitów wartości sprzedaży jakie zostały ustalone przez poszczególne kraje członkowskie w ramach sprzedaży wysyłkowej.
 • Austria 35 000 euro
 • Czechy – 44 744 euro
 • Niemcy – 100 000 euro
 • Słowacja – 35 000 euro
 • Włochy – 100 000 euro
 • Francja – 35 000 euro.

Konsekwencje przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej do 30 czerwca 2021 roku

Dopóki ustalony roczny limit sprzedaży wysyłkowej do danego kraju członkowskiego nie zostanie przekroczony, to polski podatnik ma prawo opodatkować sprzedaż stawką VAT obowiązującą w Polsce (23%). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty wartości sprzedaży ustalonej na okres roczny, sprzedawca ma obowiązek każdą kolejną sprzedaż, począwszy od pierwszej złotówki przekroczenia limitu (sprzedaż realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej) opodatkować w kraju UE przeznaczenia. Podatnik ma obowiązek zastosowania stawek podatku VAT obowiązujących w danym państwie UE jakie są właściwe dla dostawy towarów wykonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej. 
Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w jednym lub w kilku państwach członkowskich przeznaczenia nie wywołuje zmian w zakresie dotyczącym opodatkowania jakie zostały zrealizowane na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego z transakcji WDT stawką VAT 0%. 

Polski podatnik (odnosząc się do konkretnego kraju UE) ma prawo:
 • dobrowolnie wybrać dany kraj UE na miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej dokonywanej do tego kraju
 • obowiązkowo po przekroczeniu limitu ustalonego przez dany kraj musi wybrać go na miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej dokonywanej do tego państwa.
Obowiązkiem podatnika jest przedłożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w Polsce pisemnego zawiadomienia złożonego na formularzu VAT-21 informującego o dokonanym wyborze z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których dotyczy zawiadomienie. Takie zawiadomienie powinno zostać złożone co najmniej na 30 dni przed datą dokonania dostawy, od której podatnik ma zamiar korzystać z wyboru opodatkowania sprzedaży wysyłkowej do państwa UE przeznaczenia. 

W terminie 30 dni od dokonania pierwszej sprzedaży wysyłkowej po wyborze opcji opodatkowania w kraju członkowskim przeznaczenia wysyłki, podatnik ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o powziętym zamiarze rozliczenia w tym państwie podatku VAT od dokonanej sprzedaży wysyłkowej. Dokument potwierdzający należy złożyć do polskiego właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  
Wybór miejsca opodatkowania ważny jest przez 2 lata liczone od daty wykonania pierwszej sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej zgodnie z wyborem dokonanym przez podatnika w państwie członkowskim przeznaczenia. 

PRZYKŁAD 1 
Podatnik z Polski prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju. Zajmuje się sprzedażą akcesoriów do telefonów komórkowych, które sprzedaje do Niemieć i Francji. Odbiorcami są osoby niebędące podatnikami podatku VAT. Wartość sprzedaży do Niemiec wyniosła 85 000 zł netto (bez VAT), a do Francji 60 000 zł netto. 
Polski sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania rejestracji opodatkowania VAT sprzedaży wysyłkowej realizowanej zarówno w Niemczech jak i we Francji. W 2021 roku może dokonywaną sprzedaż wysyłkową opodatkować krajową stawką VAT w wysokości 23% do końca czerwca 2021 roku. 

Rezygnacja z dokonanego wyboru opodatkowania VAT przy sprzedaży wysyłkowej

Jeżeli polski podatnik będzie chciał zrezygnować z wyboru opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w państwie UE przeznaczenia po upływie 2 lat ma obowiązek poinformowania o swojej decyzji polskiego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Definicja sprzedaży wysyłkowej obowiązująca od 1 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 2 dyrektywy UE 2017/2455 z 5 grudnia 2017 roku za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) uważa się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, nawet w sytuacji kiedy dostawca uczestniczy tylko jako pośrednik w transporcie lub wysyłce towarów z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy pod warunkiem, że: 
 • dostawa towarów jest realizowana na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, dla których WNT nie podlega opodatkowaniu VAT, bądź na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem VAT
 • towary dostarczane nie są nowymi środkami transportu, ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji z próbą uruchomienia go lub bez niej przez dostawcę lub w jego imieniu.
WNT, które nie podlega opodatkowaniu VAT dotyczy:
 • dostaw towarów korzystających ze zwolnienia z VAT na terytorium państwa członkowskiego nabycia jakie są dokonywane przez podatnika lub osobę prawną niebędącą podatnikiem
 • nabyć dokonywanych przez podatnika na cele związane z prowadzeniem przez niego gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem dla rolników przez podatnika dokonującego tylko dostaw towarów lub świadczenia usług z tytułu których nie ma on prawa do odliczenia VAT lub przez osobę niebędącą podatnikiem. 
W niektórych przypadkach sprzedaż wysyłkowa nie zawsze będzie stanowiła WSTO. 
WSTO nie wystąpi w przypadku kiedy:
 • podatnik z Polski przy realizacji sprzedaży wysyłkowej nie przekroczył w poprzednim roku lub w trakcie bieżącego roku limitu o wartości sprzedaży wynoszącego 10 000 euro, czyli ok. 42 000 zł
 • podatnik z Polski przy realizacji sprzedaży wysyłkowej będzie posiadał siedzibę lub w przypadku jej braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego
 • towary wysyłane lub transportowane na rzecz osób niebędących podatnikami mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w dowolnym państwie członkowskim innym niż kraj Unii Europejskiej przeznaczenia towarów (siedziby firmy).
Dodatkowo została wprowadzona nowa definicja sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) z obszarów państw trzecich. Zgodnie z nią dostawy towarów wysłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, również tych, w których dostawca jest pośrednikiem w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium trzeciego lub kraju trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 
 • dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, dla których WNT nie podlega opodatkowaniu VAT lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem
 • dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu, ani towarami będącymi po montażu lub instalacji z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dostawcę lub na jego rzecz.
Jeżeli towary w momencie sprzedaży występują na terytorium państw członkowskich UE, to wtedy dokonywana sprzedaż wysyłkowa zalicza się do WSTO. W przypadku wystąpienia przeciwnej sytuacji, to mówimy o sprzedaży towarów importowanych na odległość. 

Sprzedaż wysyłkowa po nowemu – rodzaje towarów, które nie mogą być sprzedawane w ten sposób

Nowe przepisy utrzymały w mocy postanowienia mówiące o tym, że sprzedaż wysyłkowa nie dotyczy zbycia:
 • nowych środków transportu
 • towarów instalowanych lub montowanych z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez podatnika dokonującego ich dostawy lub przez inny podmiot działający na jego rzecz do miejsca, w którym towary są instalowane lub montowane. Za montaż lub instalację nie są uznawane proste czynności umożliwiające funkcjonowanie towaru montowanego lub instalowanego zgodnie z jego przeznaczeniem
 • towarów opodatkowanych na zasadzie VAT MARŻA.
Nowy przepis dopuszcza objęcie sprzedażą wysyłkową również towary będące wyrobami akcyzowymi. Jednocześnie zostały wykreślone przepisy mówiące o tym, że sprzedaż wysyłkowa występuje także wtedy kiedy towary wysyłane lub transportowane z terytorium kraju trzeciego zostały sprowadzone na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego w ramach importu usług. 

Art. 33 wymienionej powyżej dyrektywy VAT otrzymał nowe brzmienie zgodnie z którym: 
 • za miejsce dostawy WSTO zostaje uznane miejsce, w którym towary znajdą się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy
 • za miejsce dostawy przy sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy jest miejsce, w którym towary znajdą się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy
 • za miejsce dostawy przy sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich do państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy uznawane jest państwo członkowskie jeżeli VAT z tytułu tych towarów zostanie zadeklarowany w ramach procedury szczególnej IOSS.
Podsumowując, sprzedaż wysyłkowa zostanie zrealizowana w przypadku towarów występujących na obszarze UE, takich jak np.: towary importowane z terytorium krajów trzech, jak towary dopuszczone do obrotu w UE, towary znajdujące się w magazynach celnych oraz towary wyprodukowane na terytorium państwa członkowskiego, a także inne przypadki. 

Nowy limit wartości sprzedaży wysyłkowej od 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy limit dotyczący sprzedaży wysyłkowej dokonywanej do państw członkowskich. Obecnie limit wynosi 10 000 euro i dotyczy całej sprzedaży wysyłkowej realizowanej do wszystkich państw członkowskich. Podana wartość odnosi się do całego roku, co oznacza, że jest to łączna wartość sprzedaży wysyłkowej w skali roku.  Po przekroczeniu progu, podatnik musi dokonać rejestracji do opodatkowania sprzedaży w kraju członkowskim przeznaczenia wg stawki VAT obowiązującej w danym kraju. 

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym lub w trakcie obecnego wartość WSTO do wszystkich krajów UE przekroczy kwotę 10 000 euro, czyli 42 000 zł, to w takiej sytuacji polski podatnik musi: 
 • dokonać rejestracji opodatkowania sprzedaży wysyłkowej pod kątem VAT w każdym kraju UE przeznaczenia, do którego będzie realizowana sprzedaż wysyłkowa
 • złożyć zawiadomienie do polskiego naczelnika urzędu skarbowego o rejestrację do procedury OSS (kiedyś MOSS) i dokonać opodatkowania wykonywanej sprzedaży wysyłkowej zgodnie ze stawką VAT państw UE przeznaczenia za pośrednictwem elektronicznej deklaracji kwartalnej składanej w Polsce.

PRZYKŁAD 2 
Podatnik VAT z Polski prowadzi działalność gospodarczą, której adres siedziby mieści się w Polsce. Podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową akcesoriów samochodowych do Czech, Węgier i do Włoch. Odbiorcami towarów są osoby niebędące podatnikami VAT. Wartość sprzedaży wysyłkowej do tych wszystkich krajów przekroczyła kwotę 55 000 zł bez podatku VAT, dlatego sprzedawca ma obowiązek po przekroczeniu 10 000 euro (42 000 zł) dokonać rejestracji opodatkowania VAT sprzedaży wysyłkowej w tych państwach i złożyć w nich deklaracje VAT i zastosować stawkę VAT obowiązującą w danym kraju. Może też dokonać w Polsce zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu zastosowania procedury OSS (rozliczenie podatku VAT  dotyczącego WSTO za pośrednictwem krajowego urzędu skarbowego). 

WSTO, a nowa procedura OSS

Do 30 czerwca 2021 roku polscy podatnicy zajmujący się świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz konsumentów mogli dokonać rejestracji w kraju członkowskim UE (kraj siedziby firmy) do procedury MOSS. Dzięki procedurze MOSS podatnik mógł rozliczyć podatek VAT od świadczonych usług w kraju ich siedziby. Stawki VAT możliwe do zastosowania przez polskiego podatnika musiały być takie same jak stawki VAT występujące w danych krajach UE odbiorcy będącego konsumentem. Od 1 lipca 2021 roku zostały dokonane zmiany w procedurze MOSS i została zmieniona nazwa na OSS.

Dzięki procedurze OSS i włączeniu do niej WSTO w celu dokonania rozliczenia, polski podatnik otrzymał narzędzia, które umożliwiają mu:
 • elektroniczną rejestrację dla celów rozliczenia podatku VAT tylko w jednym państwie członkowskim UE, np.: w Polsce
 • składanie jednej elektronicznej deklaracji kwartalnej VAT OSS, również zerowej, która będzie zawierała całość zrealizowanej sprzedaży wysyłkowej z wykazanym łącznym podatkiem VAT należnym do zapłaty, przy czym należy pamiętać, że krajowa deklaracja VAT jest odrębną deklaracją podatkową w stosunku do deklaracji VAT OSS
 • szerszą współpracę z organami podatkowymi właściwymi ze względu na siedzibę firmy, również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług o transgranicznym charakterze.
Polscy podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej mogą zarejestrować się do procedury OSS:
 • dobrowolnie
 • po przekroczeniu rocznej wartości limitu sprzedaży wysyłkowej w wysokości 10 000 euro.
Podatnik z Polski może dokonać WSTO na rzecz konsumenta z UE w ramach procedury OSS jeżeli siedziba jego firmy znajduje się w kraju UE konsumenta. W przypadku kiedy siedziba jego firmy zostanie zarejestrowana w kraju UE konsumenta, to wtedy sprzedaż będzie musiała być wykazana w krajowej deklaracji VAT właściwej dla danego kraju UE. 

Nowa procedura OSS została przewidziana również dla:
 • podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w kraju Unii Europejskiej, którzy realizują dostawy w ramach WSTO
 • tzw. podatników ułatwiających WSTO, którzy nie muszą posiadać siedziby firmy na obszarze UE.
Przez tzw. podatników ułatwiających rozumie się podatników dokonujących: 
 • dostaw w ramach WSTO
 • krajowych dostaw towarów.


Data publikacji: 2021-07-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU