18 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska przystąpiło do pilotażu programu VAT UE CBR. Co to takiego jest VAT UE CBR? Na czym polega, jaki jest cel jego wprowadzenia? vat ue cbr

Projekt VAT UE CBR – podstawowe informacje

Pilotaż projektu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) jest realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej: Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję. Projekt został rozpoczęty przez grupę EU VAT. Pilotaż projektu został wprowadzony w odpowiedzi na oczekiwania podatników VAT mających obawy dotyczące stosowania podwójnego opodatkowania podatkiem VAT.

Celem jego wprowadzenia było zmniejszenie ryzyka związanego z dokonywaniem przez współpracujące ze sobą administracje podatkowe różnych interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego dokonywanych przez podatnika wnioskodawcę danej transakcji. Chodzi o to, że podatnik chce mieć pewność co do zasad opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W założeniu ma to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z powstaniem podwójnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 

W związku z powyższym pilotaż VAT UE CBR ma być instrumentem zapobiegającym powstawaniu sporów w sprawach związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Przystąpienie Polski do pilotażu uprawnia wnioskodawców do występowania do Krajowej Administracji Skarbowej ze Wstępnym wnioskiem CBR, a następnie po jego akceptacji przez Krajową Administrację Skarbową z Wnioskiem CBR. Wniosek CBR składany jest na wniosek podatnika w celu uzgodnienia interpretacji prawa podatkowego dotyczącego VAT w transakcjach transgranicznych z administracją podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które bierze udział w pilotażu VAT UE CBR. 

Formularze Wstępnego wniosku CBR i Wniosku CBR nie są obowiązkowe. Jednak zaleca się korzystanie z nich. Wzory formularzy wniosków oraz wszelkie informacje z nimi związane znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl. Złożenie obu wniosków jest bezpłatne. Do kontaktowania się w sprawach z nimi związanymi służą następujące adresy poczty elektronicznej:
 • cbr.poland@mf.gov.pl
 • adres poczty elektronicznej do korespondencji wskazany przez wnioskodawcę we Wstępnym wniosku CBR lub Wniosku CBR.

Wstępny wniosek CBR

Wstępny wniosek CBR składa się na adres skrzynki pocztowej CBR: cbr.poland@mf.gov.pl za pomocą rekomendowanego formularza CBR-1. Druk powinien być wypełniony w języku polskim.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest spełnienie łącznie poniższych wymagań formalnych: 
 • sprawa musi mieć charakter transgraniczny
 • wniosek musi dotyczyć planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane
 • Krajowa Administracja Skarbowa musi stwierdzić duży stopień skomplikowania sprawy
 • wniosek musi dotyczyć uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR
 • wniosek musi zostać podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną z wykorzystaniem np. profilu zaufanego
 • wnioskodawca musi wyrazić zgodę na: 
  • procedowanie przez KAS sprawy z zakresu pilotażu VAT UE CBR
  • przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE
  • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS
  • upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.
Krajowa Administracja Skarbowa po otrzymaniu Wstępnego wniosku CBR ze spełnionymi wymaganiami formalnymi rozpoczyna czynności związane z jego rozpatrzeniem. W sytuacji, kiedy wniosek nie spełnia wymagań formalnych administracja skarbowa informuje o tym wnioskodawcę przez wysłanie do niego wiadomości na adres e-mail podany we wniosku razem ze wskazaniem danych, które powinny zostać uzupełnione. Z reguły po uzupełnieniu, wniosek zostaje zaakceptowany przez KAS lub następuje odmowa jego przyjęcia z powodu niespełnienia warunków formalnych. Krajowa Administracja Skarbowa informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji za pośrednictwem e-maila do korespondencji wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku. Po akceptacji Wstępnego wniosku CBR przez KAS. podatnik może złożyć Wniosek CBR. 

Wniosek CBR 

Wniosek CBR również składa się poprzez skrzynkę pocztową cbr.poland@mf.gov.pl z wykorzystaniem formularza CBR-2. Druk powinien być wypełniony w języku polskim i angielskim oraz w języku państwa członkowskiego UE, z którym uzgodnienia żąda wnioskodawca o ile administracja podatkowa wskazanego państwa tego wymaga.

Wniosek CBR zostanie przyjęty i rozpatrzony, jeżeli będzie spełniał poniższe wymagania formalne:
 • sprawa musi mieć charakter transgraniczny
 • sprawa musi dotyczyć planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane
 • Wstępny wniosek CBR powinien zostać zaakceptowany przez Krajową Administrację Skarbową
 • składany wniosek dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR
 • Wniosek CBR został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną np. z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • wnioskodawca wyraził zgodę na: 
  • procedowanie przez KAS sprawy z zakresu pilotażu VAT UE CBR
  • przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE
  • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS
  • upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.
Po otrzymaniu wniosku CBR, Krajowa Administracja Skarbowa weryfikuje wniosek pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktuje się z wnioskodawcą za pośrednictwem e-maila podanego przez niego we Wniosku CBR i informuje go o uzupełnieniu danych wskazanych we wniosku. Po otrzymaniu wiadomości wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek w zakresie wymaganym przez KAS. Jeżeli tego nie zrobi, to wniosek nie zostanie przyjęty. Krajowa Administracja Skarbowa podejmie decyzję odnośnie sprawy wskazanej we wniosku po konsultacji z administracją podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymienionego we Wniosku CBR. Następnie wnioskodawca zostaje poinformowany o uzgodnieniu bądź nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska przez Krajową Administrację Skarbową z administracją podatkową współpracującą przy pilotażu VAT UE CBR. Jeżeli dojdzie do uzgodnienia stanowiska obu administracji, wnioskodawca otrzymuje informację o treści uzgodnionej interpretacji VAT UE CBR.


Data publikacji: 2024-02-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU