Przepisy podatkowe dopuszczają uzyskanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie, 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Podatnik może skorzystać z tej możliwości po spełnieniu określonych warunków. zwrot podatku 25 dni

Różnica w podatku VAT – zwrot na rachunek VAT w 25 dni

1 lipca 2018 roku został wprowadzony przepis o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług urząd skarbowy może dokonać zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni na tzw. rachunek VAT podatnika

Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Zwrot różnicy VAT w ciągu 25 dni może nastąpić jedynie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Wynika to z treści przepisu.

Zwrot różnicy podatku VAT w terminie 25 dni - przykłady

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 6 ustawy o VAT urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki: 
 • kwoty podatku naliczonego, które zostały wykazane w deklaracji podatkowej bez kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku (mowa w ust. 1), które nie zostały rozliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazane w deklaracji wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności w całości uregulowane z rachunku bankowego podatnika (bank mający siedzibę na terytorium kraju) lub z rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym
  • innych faktur niż te wymienione powyżej dokumentujących należności o ile łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których jest mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, które zostały przez podatnika opłacone
  • importu towaru rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, gdzie podatnikiem jest usługobiorca lub dostawy towarów, gdzie podatnikiem jest nabywca o ile w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od wymienionych transakcji.
  W związku z powyższym warunek, od którego zależy przyspieszony zwrot podatku związany jest z kwotą 15 000 zł. Do jego spełnienia dojdzie jedynie wtedy kiedy łączna wartość faktur powyżej tej kwoty będzie opłacona z rachunku bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jeżeli łączna wartość faktur będzie niższa od 15 000 zł, to nie musi ona zostać opłacona z rachunku bankowego, ani w ogóle nie musi zostać opłacona. 
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, która nie została rozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł.

  Przy drugim warunku kwota z przeniesienia z poprzednich okresów rozliczeniowych nie może przekraczać wartości 3 000 zł. Obecnie, żeby warunek został spełniony nie jest wymagane, aby została ona uregulowana, ważne żeby nie został przekroczony próg kwotowy wskazany w ustawie.
 • podatnik musi złożyć w urzędzie dokumenty potwierdzające zapłatę podatku z rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których jest mowa w ust. 2 

  Warunek 3 nie zawiera terminu, w którym dokumenty powinny zostać złożone, ale należy przypuszczać, że podatnik powinien je dołączyć do składanego rozliczenia. 
 • podatnik w okresie kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres rozliczenia, za który występuje z wnioskiem o zwrot podatku  w skróconym terminie musi:
  • być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • składać deklaracje za każdy okres rozliczeniowy, o których mowa w art. 99 ust. 1 – 3.
  W czwartym warunku chodzi o konieczność bycia zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i składaniu rozliczeń podatkowych.
PRZYKŁAD 1
Podatnik w rozliczeniu za styczeń 2020 roku wykazał zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy w skróconym terminie 25 dni. Wartość należności z faktur wykazanych w danym okresie wyniosła 35 000 zł. W kwocie tej znalazła się jedna faktura o wartości 7 000 zł, która została uregulowana kompensatą oraz jedna faktura na kwotę 5 000 zł, która nie została opłacona. Pozostałe płatności zostały uregulowane ze zgłoszonego firmowego rachunku bankowego podatnika. Kwota przeniesienia jaka została wykazana w rozliczeniu wyniosła 2 990 zł. Podatnik w urzędzie skarbowym złożył potwierdzenia zapłaty faktur z rachunku firmowego. 
Podatnik spełnił warunki odnośnie podatku naliczonego oraz warunek wartości kwoty z przeniesienia i może skorzystać z przyspieszonego prawa zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni. Z kolei wartość należności nieopłaconych lub zapłaconych w innej formie nie przekroczyła kwoty 15 000 zł. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik złożył deklarację i dołączył do niej wniosek o przyspieszony zwrot. Rozliczenie dotyczyło stycznia 2020 roku. Deklaracja wpłynęła do urzędu 25 lutego 2020 roku. Urzędnicy weryfikując rozliczenie ustalili, że podatnik jest zarejestrowany dla celów VAT od sierpnia 2019 roku. W związku z tym nie spełnił on warunku, aby uzyskać przyspieszony zwrot różnicy podatku, ponieważ nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w okresie kolejnych 12 miesięcy poprzedzających okres, za który złożył rozliczenie. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik złożył deklarację z zadeklarowanym przyspieszonym zwrotem dotyczącą rozliczenia za styczeń 2020 roku. Podczas weryfikacji zostało ustalone, że jest on zarejestrowany dla celów VAT od marca 2018 roku, ale w rozliczeniu za sierpień 2019 roku nie złożył deklaracji i tym samym nie spełnił warunku dla uzyskania przyspieszonego zwrotu różnicy. Podatnik wywiązał się jedynie z jednego warunku (rejestracji VAT).


Data publikacji: 2020-12-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU