Pracodawcy podpisują różne rodzaje umów z pracownikami, czyli umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Na koszt zatrudnienia pracowników wpływa rodzaj zawartego stosunku pracy, ale nie tylko. Trzeba wziąć pod uwagę również inne czynniki oraz parametry. Odpowiemy na pytanie, jaki jest koszt zatrudnienia jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. koszty zatrudnienia pracownika 2024

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Pracodawca ponosi różne koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Najwięcej płaci za wynagrodzenie, ale dochodzą do tego również zobowiązania, które muszą wpłynąć do instytucji państwowych.

Wynagrodzenie i inne wydatki związane z pracownikami stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu, do kosztów mogą wliczyć:
 • wynagrodzenie brutto,
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
 • wpłaty do PPK regulowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenie pracownika

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest wypłacanie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za wykonywane przez nich obowiązki.
Wynagrodzenie brutto składa się z kilku mniejszych wartości, a dokładnie:
 • składki społeczne regulowane przez pracownika – nawiązując stosunek pracy, pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniom zdrowotnym, a wynagrodzenie pracowników jest odpowiednio pomniejszane o:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracownika

Emerytalne

9,76%

Rentowe

1,50%

Chorobowe

2,45%

Zdrowotne

9,00%

 • zaliczki na podatek dochodowy – do obliczenia zostaje wykorzystana skala podatkowa, gdzie stosowane składki to odpowiednio 12% albo 32%. Istnieją przypadki, kiedy zatrudnione osoby mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku i wtedy wynagrodzenie do wypłaty zostaje automatycznie powiększone o kwotę, która nie zostaje uregulowana przez pracodawcę do urzędu skarbowego,
 • wpłaty na PPK regulowane przez pracownika (są dobrowolne - to pracownik podejmuje decyzję, czy chce przystąpić do programu czy też nie). Koszty prezentują się tak:

Rodzaj wpłaty

Wpłaty pokrywane przez pracownika

Podstawowa

2%

Dodatkowa

2%

*Pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności pensji minimalnej, mogą obniżyć wpłaty podstawowe po swojej stronie maksymalnie do 0,5%.

 • wynagrodzenie netto, co oznacza wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik po wszystkich potrąceniach, które zostały wymienione we wcześniejszych punktach.

To dobry moment, żeby zaznaczyć, iż pracodawca nie ma prawa samodzielnie wyznaczać, ile zarabia zatrudniona osoba. Musi przestrzegać wyznaczonej przez ustawodawcę minimalnej pensji dla pracowników nawiązujących stosunek pracy. Najniższa kwota, jaką otrzymywała osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę od lipca 2023 roku, wynosiła 3600 zł, a w 2023 roku od 1 stycznia do końca czerwca pracownicy będą zarabiać minimum 4242 zł oraz 4300 zł od lipca do grudnia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to kwotę wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do wysokości etatu.

Składki ZUS finansowane przez zakład pracy

Wynagrodzenie zatrudnionej osoby jest pomniejszane o różne składki regulowane do instytucji państwowych. Część z nich pokrywa zatrudniony pracownik (pomniejszają wynagrodzenie), a inne z kolei pracodawca.
Obowiązkowe składki znajdują się w tabeli:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Emerytalne

9,76%

Rentowe

6,50%

Wypadkowe*

1,67%**

FP

2,45%

FGŚP

0,1%

*Stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

**Standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku.

Informacje podane w tabeli wskazują jednoznacznie, że pracodawca musi regulować  na rzecz pracownika wynagrodzenie brutto oraz dodatkowe obciążenia, które wynoszą więcej niż 20% pensji.

W wybranych sytuacjach można uniknąć regulowania składek na Fundusz Pracy (FP) oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
Mowa o:
 • kobietach, które przekroczyły 55 lat oraz mężczyznach po 60 roku życia,
 • osobach, które zakończyły urlop macierzyński, rodzicielski oraz wychowawczy – skorzystanie ze zwolnienia jest dostępne przez 36 miesięcy liczone od momentu powrotu do pracy,
 • pracownikach po 50 roku życia, którzy jednocześnie przez 30 dni przed podjęciem zatrudnienia widnieli w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – ze zwolnienia można skorzystać przez maksymalnie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy o pracę,
 • pracownikach, którzy otrzymali pracę za pośrednictwem PUP, osoby przed 30 rokiem życia – ze zwolnienia korzystają przez maksymalnie 12 miesięcy liczonych od momentu podpisania umowy o pracę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Jeżeli taka jest wola pracownika, może dołączyć do dobrowolnego programu oszczędzania na przyszłą emeryturę, określanego jako PPK. W omawianym przypadku wpłaty na PPK zostają uregulowane z wynagrodzenia pracownika oraz środków pracodawcy.
Pracodawca pokrywa następujące wartości:

Rodzaj wpłaty

Wpłaty pokrywane przez pracownika

Podstawowa

1,5%

Dodatkowa

2,5%


Pracownicy, którzy są objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i mieszczą się w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat, są obowiązkowo zgłoszeni do PPK. To nie od pracodawcy zależy, czy będzie regulował koszty związane z programem, jest on obowiązkowy (pod warunkiem że pracownik wyrazi taką wolę). Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie kosztów zatrudnienia jest rezygnacja z PPK. Jednak musi to być inicjatywa pracownika.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2024 roku?

W pierwszej połowie 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a w następnej 4300 zł brutto. Wraz z podwyższeniem wynagrodzenia zwiększają się także minimalne koszty zatrudnienia osób, które zawiązały stosunek pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat, to płacąc minimalne wynagrodzenie, koszt całkowity zatrudnienia w 2024 roku będzie kształtował się następująco:

 

Stawka

Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2024

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2024

Wynagrodzenie brutto

 

4242,00 zł

4300,00 zł

Składka emerytalna

9,76%

4242,00 zł x 9,76% = 414,02 zł

4300,00 zł x 9,76% = 419,68 zł

Składka rentowa

6,50%

4242,00 zł x 6,50% = 275,73 zł 

4300,00 zł x 6,50% = 279,50 zł

Składka wypadkowa

1,67%

4242,00 zł x 1,67% = 70,84 zł

4300,00 zł x 1,67% = 71,81 zł

Składka na FP

2,45%

4242,00 zł x 2,45% = 103,93 zł

4300,00 zł x 2,45% = 105,35 zł

Składka na FGŚP

0,1%

4242,00 zł x 0,1% = 4,24 zł

4300,00 zł x 0,1% = 4,30 zł

Wpłata podstawowa na PPK

1,5%

4242,00 zł x 1,5% = 63,63 zł

4300,00 zł x 1,5% = 64,50 zł

RAZEM

21,98%

5174,39 zł

5245,14 zł

Wiemy już, że w 2023 roku pracownicy otrzymywali minimum 3600,00 zł brutto wynagrodzenia za pracę.
Koszty zatrudnienia w 2023 kształtowały się inaczej:

 

Stawka

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2023

Wynagrodzenie brutto

3600,00 zł

Składka emerytalna

9,76%

3600,00 zł x 9,76% = 351,36 zł

Składka rentowa

6,50%

3600,00 zł x 6,50% = 234,00 zł

Składka wypadkowa

1,67%

3600,00 zł x 1,67% = 60,12 zł

Składka na FP

2,45%

3600,00 zł x 2,45% = 88,20 zł

Składka na FGŚP

0,1%

3600,00 zł x 0,1% = 3,60 zł

Wpłata podstawowa na PPK

1,5%

3600,00 zł x 1,5% = 54,00 zł

RAZEM

21,98%

4391,28 zł


Jeżeli pracownik będzie brał udział w PPK, koszt zatrudnienia jednej osoby będzie wyższy dla pracodawcy o przeszło 763 zł od stycznia do czerwca oraz o 774 zł większy w drugiej połowie roku.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na przykładach

Wypłata pracownika po obliczeniu wszystkich składek i innych obowiązkowych składników nie jest nawet zbliżona do całkowitego kosztu zatrudnienia. Aby dobrze zrozumieć różnice, posłużymy się przykładami.

PRZYKŁAD 1
Jaka jest wartość wynagrodzenia netto i całkowity koszt wynagrodzenia, kiedy pracownik:
 • podpisał umowę o pracę,
 • ma ukończone 26 lat,
 • bierze udział w programie PPK i zdecydował się wpłacać dodatkową opłatę w wysokości 2%,
 • miejsce jego pracy jest zgodne z miejscem zamieszkania (podstawowe KUP),
 • dostarczył do urzędu wniosek PIT-2 o stosowanie całej kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
 • wynagrodzenie brutto jest równe 10 000,00 zł.
Obliczenia należy wykonać w taki sposób:
 • Składki na PPK:
  • składka podstawowa pracownika: 200,00 zł,
  • składka dodatkowa pracownika: 200,00 zł,
  • składka podstawowa pracodawcy: 150,00 zł;
 • Składki społeczne:
  • ubezpieczenie emerytalne (pracownik): 976,00 zł (10 000,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracownik): 150,00 zł (10 000,00 zł × 1,5%),
  • ubezpieczenie chorobowe (pracownik): 245,00 zł (10 000,00 zł × 2,45%),
  • suma składek (pracownika): 1371,00 zł (976,00 zł + 150,00 zł + 245,00 zł),
  • ubezpieczenie emerytalne (pracodawca): 976,00 zł (10 000,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracodawca): 650,00 zł (10 000,00 zł × 6,5%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca): 167,00 zł (10 000,00 zł × 1,67%),
  • suma składek (pracodawcy): 1793,00 zł (976,00 zł + 650,00 zł + 167,00 zł);
 • Składki na Fundusz Pracy (pracodawca): 245,00 zł;
 • Składki na FGŚP (pracodawca): 10,00 zł;
 • Podstawa składki zdrowotnej: 10 000,00 zł – 1371,00 zł = 8629 zł,
  • Składka zdrowotna: 8629,00 zł × 9% = 776,61 zł;
 • Podstawa do opodatkowania: 10 000,00 zł – 1371,00 (składki społeczne pracownika) – 250 zł (KUP) + 150 zł (PPK pracodawcy) = 8529,00 zł, w zaokrągleniu 8529 zł,
  • Zaliczka na podatek: 8529,00 zł × 12% – 300,00 zł (ulga podatkowa) = 723,48 zł, w zaokrągleniu 723,00 zł;
 • Wynagrodzenie netto: 10 000,00 zł – 1371,00 zł (składki społeczne pracownika) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 723,00 zł (zaliczka na podatek) – 200,00 zł (PPK podstawowe pracownika) – 200,00 zł (PPK dodatkowe pracownika)= 6729,39 zł;
 • Całkowity koszt wynagrodzenia: 10 000,00 zł + 1793,00 zł (składki społeczne) + 245,00 zł (FP) + 10,00 zł (FGŚP) + 150,00 (PPK pracodawcy) = 12 198,00 zł.

PRZYKŁAD 2
Jaka będzie wartość wynagrodzenia netto i całkowity koszt wynagrodzenia, kiedy pracownik:
 • podpisał umowę o pracę,
 • ma mniej niż 26 lat,
 • nie bierze udziału w programie PPK,
 • zarabia brutto 5000,00 zł.
Wyliczenia prezentują się tak:
 • Składki społeczne:
  • ubezpieczenie emerytalne (pracownik): 488,00 zł (5000,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracownik): 75,00 zł (5000,00 zł × 1,5%),
  • ubezpieczenie chorobowe (pracownik): 122,50 zł (5000,00 zł × 2,45%),
  • suma składek (pracownika): 685,50 zł (488,00 zł + 75,00 zł + 122,50 zł),
  • ubezpieczenie emerytalne (pracodawca): 488,00 zł (5000,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracodawca): 325,00 ,00 zł (5000,00 zł × 6,5%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca): 83,50 zł (5000,00 zł × 1,67%),
  • suma składek (pracodawcy): 896,50 zł (488,00 zł + 325,00 zł + 83,50 zł);
 • Składki na Fundusz Pracy (pracodawca): 122,50 zł;
 • Składki na FGŚP (pracodawca): 5,00 zł;
 • Podstawa składki zdrowotnej: 5000,00 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł,
  • Składka zdrowotna: 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł;
 • Wynagrodzenie netto: 5000,00 zł – 685,50 zł (składki społeczne) – 388,31 zł (zdrowotna 9%) = 3926,19 zł;
 • Całkowity koszt wynagrodzenia: 5000,00 zł + 896,50 zł (składki społeczne) + 122,50 zł (FP) + 5,00 zł (FGŚP) = 6024,00 zł.

PRZYKŁAD 3
Jaka będzie kwota wynagrodzenia netto i całkowity koszt wynagrodzenia, kiedy pracownik:
 • podpisał umowę o pracę na ½ etatu,
 • nie bierze udziału w PPK,
 • zdecydował się na podwyższenie kosztów uzyskania przychodu,
 • uzyskuje emeryturę, czyli nie złożył rozliczenia PIT-2,
 • wynagrodzenie ma wartość 2150 zł.
Obliczenia będą przedstawiać się w taki sposób:
 • Składki społeczne:
  • ubezpieczenie emerytalne (pracownik): 209,84 zł (2150,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracownik): 32,25 zł (2150,00 zł × 1,5%),
  • ubezpieczenie chorobowe (pracownik): 52,68 zł (2150,00 zł × 2,45%),
  • suma składek (pracownika): 294,77 zł (209,84 zł + 32,25 zł + 52,68 zł),
  • ubezpieczenie emerytalne (pracodawca): 209,84 zł (2150,00 zł × 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (pracodawca): 139,75 zł (2150,00 zł × 6,5%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca): 35,90 zł (2150,00 zł × 1,67%),
  • suma składek (pracodawcy): 385,49 zł (209,84 zł + 139,75 zł + 35,90 zł);
 • Podstawa składki zdrowotnej: 2150,00 zł – 294,77 = 1855,23 zł,
  • Składka zdrowotna: 1855,23 zł × 9% = 166,97 zł;
 • Podstawa do opodatkowania: 2150 zł – 294,77 zł – 300 zł (KUP) = 1555,23 zł, w zaokrągleniu 1555,00 zł,
  • Zaliczka na podatek: 1555,00 zł × 12% = 186,60, w zaokrągleniu 187,00 zł;
 • Wynagrodzenie netto: 2150,00 zł – 294,77 zł (składki społeczne) – 166,97 zł (zdrowotna 9%) – 187,00 zł (zaliczka na podatek) = 1501,26 zł;
 • Całkowity koszt wynagrodzenia: 2150,00 zł + 385,49 zł (składki społeczne) = 2535,49 zł.

Jakie dodatkowe koszty musi uregulować pracodawca?

Oprócz wynagrodzenia pracownika pracodawca ponosi również dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem:
 • opłata badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sfinansowanie szkoleń pracowników na danym stanowisku i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących struktury przedsiębiorstwa,
 • umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionej osoby,
 • stworzenie stanowiska i dostosowanie go do obowiązujących wymogów, nabycie potrzebnych narzędzi umożliwiających wykonanie powierzonych zadań,
 • obowiązek zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem, na przykład wynagrodzenie pracownika, gdy przebywa na urlopie,
 • uzyskanie i opłacenie pozwoleń, jeżeli praca jest wykonywana przez obcokrajowców.
Pracodawcy ponoszą też koszty związane z odzieżą roboczą, czasem kupują zatrudnionym osobom posiłki, a do tego przygotowują dodatki do wynagrodzenia i inne motywatory mające na celu zachęcić pracowników do osiągania jeszcze lepszych rezultatów.

Ile trzeba zapłacić za osobę pracującą na podstawie umowy zlecenie?

Podpisując z pracownikiem umowę zlecenie, koszt jego zatrudnienia jest uwarunkowany paroma czynnikami. Warto jeszcze pamiętać, że pracownik musi otrzymać co najmniej minimalną stawkę godzinową wyznaczoną przez ustawodawcę. W 2024 roku minimalna stawka godzinowa w pierwszej połowie roku będzie równa 27,70 zł, a od 1 lipca 28,10 zł brutto za godzinę.

Profil zatrudnionego

Koszt zleceniodawcy

Umowa to jedyne źródło zatrudnienia

Tak samo, jak dla umowy o pracę - wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP)

Osoba pracuje również w innej firmie, gdzie wynagrodzenie wynosi tyle samo albo przekracza minimalne wynagrodzenie

wynagrodzenie brutto

Student do ukończenia 26. roku życia

wynagrodzenie brutto


Ile trzeba zapłacić za pracownika, który podpisał umowę o dzieło?

Podpisując umowę o dzieło, pracownik ani pracodawca nie regulują żadnych składek do ZUS-u. Jedynym kosztem, jaki ponosi pracodawca, jest wynagrodzenie brutto pracownika.

Umowa o dzieło generuje obowiązek ubezpieczenia jedynie w sytuacji, kiedy umowa jest podpisywana z własnym pracodawcą.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-18
Data publikacji: 2023-02-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU