Limity podatkowe w danym roku obliczane są na podstawie średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października. Przeważnie chodzi o limity określające tzw. małego podatnika PIT, CIT, VAT oraz limit dotyczący ryczałtu ewidencjonowanego, a także zmiana kwoty amortyzacji jednorazowej de minimis. NBP podał już wysokość średniego kursu euro. Jakie limity obowiązują w 2022 roku? limity podatkowe 2022

Limity na 2022 rok wyliczone na podstawie nowej stawki kursu euro

NBP podał wysokość średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października. Wynosi on 4,5941 zł i jest wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, który był ustalony na kwotę 4,5153 zł. Wyższy kurs oznacza wyższe limity obowiązujące w 2022 roku.

Podwyżką zostaną objęte limity:

Amortyzacja de minimis – limit w 2022 roku

Mali podatnicy oraz Ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku mają możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego zaliczonego do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wyłączając samochody osobowe do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów.  

Kwoty limitu wyrażone w złotówkach uzyskuje się po przeliczeniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym miało miejsce zdarzenie, zaokrąglając je do 1 000 zł. Dodatkowo, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z amortyzacji de minimis musi posiadać status małego podatnika PIT.

Amortyzacja (50 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 219 000 zł
2021 rok – limit wynosi: 226 000 zł.
2022 rok – limit wynosi: 230 000 zł.

Mały podatnik PIT i VAT – limit w 2022 roku

Status małego podatnika PIT/VAT posiada przedsiębiorca, który uzyskuje mały obrót roczny. Jednym z przywilejów małego podatnika jest możliwość skorzystania z kasowej metody rozliczenia VAT. Dzięki niej podatnik może odliczyć podatek VAT od zakupów dopiero po dokonaniu rzeczywistej zapłaty za nie oraz ma prawo dokonać zapłaty podatku VAT po uzyskaniu wpłaty od klienta. Dodatkowo może też skorzystać z amortyzacji jednorazowej do 50 000 euro rocznie, czy skorzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

Mały podatnik PIT (2 000 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 8 747 000 zł
2021 rok – limit wynosi: 9 031 000 zł
2022 rok – limit wynosi: 9 188 000 zł


Mały podatnik VAT (1 200 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 5 248 000 zł
2021 rok – limit wynosi: 5 418 000 zł
2022 rok – limit wynosi: 5 513 000 zł


Mały podatnik pośrednik (45 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 197 000 zł
2021 rok – limit wynosi: 203 000 zł.
2022 rok – limit wynosi: 207 000 zł


Po przeliczeniu kwoty wyrażonej w euro na PLN należy zaokrąglić ją do 1 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit w 2022 roku

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej bądź z tytułu najmu, dzierżawy oraz podobnych umów często wybierają jako metodę opodatkowania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania dostępna jest dla podatników, którzy nie przekroczyli określonego limitu przychodów. Dodatkowo, aby skorzystać z ryczałtu muszą złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 20 stycznia. Jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia, to będzie kontynuował rozliczenie na dotychczasowych zasadach. Obecnie obowiązujący limit dla ryczałtu to 2 000 000 euro.  

Limit – działalność samodzielna

1. podmioty rozpoczynające działalność – bez limitu
2. podmioty kontynuujące działalność (2 000 000 euro) – limit: 9 188 200 zł. 

Limit dla spółki cywilnej

1. podmioty rozpoczynające działalność – bez limitu
2. podmioty kontynuujące działalność (2 000 000 euro) – limit: 9 188 200 zł. 

W przypadku ryczałtu otrzymanej kwoty nie zaokrągla się po przeliczeniu. 

15 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W projekcie znalazły się takie zmiany, jak między innymi: podniesienie limitu stosowania opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Prawdopodobnie może on zostać podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro od 2021 roku.

Mały podatnik CIT – limit w 2022 roku

Aby ustalić limit rozliczania dla małego podatnika CIT należy również zastosować średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, ogłoszony przez NBP. Aktualnie dla małego podatnika CIT obowiązuje limit sprzedaży w wysokości 2 000 000 euro. 

Mały podatnik CIT (2 000 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 8 747 000 zł
2021 rok – limit wynosi: 9 031 000 zł.
2022 rok – limit wynosi: 9 188 000 zł. 

Limit uprawnia do korzystania z 9% stawki CIT do 2 000 000 euro.

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity w 2022 roku

Do ustalenia limitów w 2022 roku dotyczących pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także w celu uproszczenia rozliczeń jako jednostka mała lub mikro stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października. 

Limit ustawowy (2 000 000 euro)

2020 rok – limit wynosi: 8 746 800 zł
2021 rok – limit wynosi: 9 030 600 zł.
2022 rok – limit wynosi: 9 188 200 zł. 


Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzający rok obrotowy wyniósł: 4,5941 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-02
Data publikacji: 2020-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU