Oznaczenie kodem GTU jest obowiązkowe dla plików JPK_V7M lub JPK_V7K. Ustawa o VAT nałożyła na podatników ten obowiązek. Jednym z wymaganych oznaczeń jest kod GTU-02. Obowiązek jego stosowania mają podatnicy zajmujący się sprzedażą i dostawą towarów, o których mowa jest w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. kod gtu 02

Art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT

wskazuje dostawę towarów z 11 grup towarów objętych stosowaniem kodu GTU-02. Należą do nich: 
1. benzyny lotnicze (CN 2710 12 31)

2. benzyny silnikowe (CN 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)

3. gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)

4. oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)

5. oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90).
Kod GTU-02 zawiera tylko wymienione oleje opałowe o kodach:
 • CN 2710 19 62 – zawierające siarkę nieprzekraczającą 0,1% masy
 • CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90) – pozostałe oleje napędowe z kategorii tzw. ciężkich w rozbiciu na: 
  - oleje ciężkie, czyli oleje i preparaty, z których mniej niż 65% objętościowo razem ze stratami destyluje w 250 stopniach C zgodnie z metodą ISO 3405 (równoważna metodzie ASTM D 86) lub, dla których procent destylacji w 250 stopniach nie może być oznaczony wymienioną metodą
  - oleje opałowe (podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38) oznaczające oleje ciężkie, inne niż oleje napędowe, które dla rozcieńczonego koloru C posiadają lepkość V
 • u których zawartość popiołu siarczanowego nie przekracza 1% zgodnie z metodą ISO 3987, natomiast liczba zmydlenia jest mniejsza od 4 zgodnie z metodą ISO 6293-1 lub ISO 6293-2. W przypadku kiedy produkt zawiera jedną lub większą liczbę biokomponentów, to określony wymóg, w tym również tiret (element wyliczenia wchodzący w skład litery, oznaczany krótką poziomą kreską, która przypomina półpauzę), wg którego liczba zmydlenia powinna być mniejsza od 4 nie będzie miał zastosowania
 • u których temperatura płynięcia jest nie mniejsza niż 10 stopni C zgodnie z metodą ISO 3016
Przepisy wskazane poniżej stosowane są tylko do olejów o rozcieńczonym kolorze C mniejszym niż 2. Jeżeli w olejach opałowych pokazana wartość przekracza tę przedstawioną w pierwszej linii, ale nie przekracza tej z drugiej linii w sytuacji kiedy 25% objętości lub więcej jest destylowane w 300 stopniach C według metody ISO 3405 (równoważna metodzie ASTM D 86) lub jeżeli mniej niż 25% objętości destyluje w 300 stopniach Celsjusza kiedy temperatura płynięcia jest wyższa od 10 stopni C poniżej zera (metoda ISO 3016).


Pozostałe oleje opałowe objęte są kodem GTU-03. 

Kolor rozcieńczony C/Lepkość V – Tabela zgodności

KOLOR C   0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 <
LEPKOŚĆ V I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
  II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
 • „lepkość V” – lepkość kinematyczna w 50 stopniach C wyrażona w 10-6 m2 s-1 wg metody EN ISO 3104
 • „rozcieńczony kolor C” – kolor produktu określony wg metody ISO 2049 (równoważna metodzie ASTM D 1500), gdzie jedna część produktu została zmieszana objętościowo ze 100 częściami ksylenu, toluenu, bądź innego odpowiadającego rozpuszczalnika. Kolor określa się zaraz po rozcieńczeniu
 • „biokomponenty” – tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego bądź monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych (FAMAE)
 • podpozycje od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 do 2710 20 38 dotyczą tylko olei opałowych o kolorze naturalnym.
Wymienione podpozycje nie obejmują olejów ciężkich zdefiniowanych w lit. d), dla których nie jest możliwe określenie:
 • procentu (liczba zero uznana jest za procent) destylacji w 250 stopniach C zgodnie z metodą ISO 3405 (równoważna metodzie ASTM D 86)
 • lepkości kinematycznej w 50 stopniach C za pomocą metody EN ISO 3104
 • koloru rozcieńczenia C zgodnie z metodą ISO 2049 (równoważna metodzie ASTM D 1500).
Określenie „zawierający biodiesel” – produkty objęte podpozycją 2710 20 zawierają minimalną zawartość biodiesla, czyli monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMAE) stosowanych jako paliwo 0,5% obliczonych objętościowo – oznaczenie metodą EN 14078. 

6. paliwa – benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)

7. paliwa – nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)

8. pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)

9. paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2029 r. poz. 660 i 1527) nie ujęte powyżej w pkt 1-4 i 6-8.
Paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy są paliwami posiadającymi domieszki biopaliw:
 • benzyny silnikowe mogące zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10% objętościowo innych biokomponentów bądź do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mówi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629), które przeznaczone są do stosowania głównie w pojazdach i jednostkach pływających rekreacyjnych, które zostały wyposażone w silniki z zapłonem iskrowym
 • olej napędowy może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7% objętościowo innych biokomponentów, o których mówi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który stosowany jest przede wszystkim w pojazdach, również w ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, także w rekreacyjnych jednostkach pływających, które zostały wyposażone w silniki z samoczynnym zapłonem

10. biopaliwa ciekłe zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210, 1527), są to:
 • benzyny silnikowe mające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów bądź powyżej 22,0% objętościowo eterów wyłączając benzyny silnikowe zawierające biowęglowodory ciekłe
 • olej napędowy posiadający powyżej 7% objętościowo biokomponentów wyłączając olej napędowy zawierający biowęglowodory ciekłe
 • bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan, biowodór – będące jako paliwa samoistne

11. pozostałe towary, o których mówi art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy bez zróżnicowania na kod CN. W wymienionym artykule zostało wskazane, że chodzi o paliwa silnikowe (wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych). Jedynie towary wymienione w załączniku nr 1 do ustawy zostały objęte kodem GTU-02.


Towary z załacznika 1 ustawy podatku akcyzowym objęte kodem GTU-02

Poniżej znajduje się część pozycji z załącznika nr 1 przeznaczona do celów napędowych, do których należy stosować kod GTU, jak wyroby silnikowe, w tym paliwa silnikowe wykorzystywane do celów napędowych:
 • olej sojowy i jego frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1507
 • olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1508
 • oliwa i jej frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1509
 • pozostałe oleje i ich frakcje otrzymywane tylko z oliwek (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) włączając mieszaniny tych olejów lub ich frakcje z olejami lub frakcje objęte pozycją 1509 o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1510 00
 • olej palmowy i jego frakcje (rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1511
 • olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1512
 • olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej z babassu i ich frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1513
 • olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są dla celów opałowych i napędowych – ex 1514
 • pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne razem z olejem jojoba i ich frakcje (rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1515
 • tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne i ich frakcje częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane (rafinowane, ale dalej nieprzetworzone) o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1516
 • margaryna, jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych bądź roślinnych lub z frakcji różnych tłuszczów bądź olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje bądź ich frakcje objęte pozycją 1516, o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1517
 • tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie z wyłączeniem tych objętych pozycją 1516, niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów bądź olejów zwierzęcych lub roślinnych lub z frakcji różnych tłuszczów bądź olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o ile przeznaczone są do celów opałowych lub napędowych – ex 1518 00
 • pozostałe wyroby przeznaczone do użycia oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe bądź jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych – bez względu na kod CN.

Oznaczenie GTU-02 dotyczy jedynie dostaw paliw sprzedawanych jako towar. W przypadku wykorzystania paliwa do prowadzenia usługi, to nie podlega on wyszczególnieniu na fakturze. Przy ustaleniu czy mamy do czynienia z usługą, czy też z dostawą towaru decydującą rolę odgrywają warunki ustalone w zawartej umowie. Kod GTU-02 można zastosować jedynie wtedy kiedy np.: do ceny usługi transportowej wliczona byłaby cena transportowanego paliwa, gdzie przeważającym elementem jest paliwo i jego przekazanie, a nie usługa transportowa. 
Podobnego zdania w sprawie dominującego charakteru postanowień umownych jest też Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji z 10 lutego 2016 roku o sygn. ILPP3/4512-1-266/15-2/JO

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie to składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Jeżeli refakturze podlegają koszty tankowania paliwa, to na fakturze przenoszącej koszt na ostatecznego nabywcę powinien być zawarty kod GTU-02, ale już faktura wystawiona za paliwo wliczone w usługę wynajmu samochodu z kierowcą nie musi zawierać oznaczenia GTU-02. Jednak w przypadku oddzielnego rozliczania sprzedaży paliwa zgodnie z zużyciem, to stosuje się oznaczenie GTU-02. 
W przypadku olei przeznaczonych na cele opałowe (jedyne do celów innych niż napędowe) należy stosować oznaczenie GTU-02. Decydującym elementem jest czy olej posiada CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90 czy też inne oraz czy przeznaczony jest do celów opałowych. W stosunku do innych olei opałowych stosuje się kod GTU-03.  

Oznaczenia stosuje się zarówno w przypadku dostaw pierwotnych jak i wtórnych. Sprzedaż paliwa z dystrybutora na fakturę wymaga oznaczenia kodem GTU-02. Wyłączona z oznaczenia jest jedynie sprzedaż hurtowa. 
Z obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń na fakturach otrzymywanych za zakup oleju przeznaczonego do produkcji rolniczej wyłączeni są rolnicy ryczałtowi.
Nabywca kupujący paliwo nie ma obowiązku stosowania kodów GTU. Nie musi też stosować oznaczenia faktury nabycia procedurą MPP, ponieważ paliwa nie zostały zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, które objęte są obowiązkową metodą podzielonej płatności. 

Oznaczenie towaru lub usługi kodem GTU na fakturze

Faktura, która dokumentuje sprzedaż objętą grupą GTU nie musi być oznaczona kodem, ponieważ takie oznaczenie jest tzw. wewnętrznym przyporządkowaniem, co oznacza, że obowiązek jego stosowania dotyczy jedynie osób wystawiających fakturę. Zarówno niepodanie jak i umieszczenie nieprawidłowego numeru nie jest błędem. 
Jednak brak oznaczenia symbolem GTU w pliku JPK_V7 może być powodem do wezwania do uzupełnienia pliku JPK i jednocześnie jest zagrożone karą grzywny w wysokości 500 zł za każde uchybienie.


Data publikacji: 2021-04-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU