Obecnie, aby założyć firmę nie trzeba odwiedzać wielu urzędów jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj większość formalności można załatwić przez Internet. Wystarczy rejestracja firmy w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. zakladanie firmy bez wychodzenia z domu

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest publicznym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych osób fizycznych funkcjonującym od 1 lipca 2011 roku. Spis zawiera podstawowe dane o firmach oraz informacje o uzyskanych zezwoleniach, koncesjach i licencji. System CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej. Z jego pomocą można też wprowadzać zmiany w istniejących wpisach, zawieszać, odwieszać lub dokonywać likwidacji działalności, a także pozyskiwać informacje z KRS.

Czym zajmuje się CEIDG?

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach oraz innych podmiotach w zakresie jaki został wskazany w ustawie
 • udostępnianie informacji o zmianach dokonywanych we wpisach do CEIDG dotyczących ich zakresu i terminu, o innych informacjach i danych udostępnianych w CEIDG oraz informacji o podmiocie wprowadzającym
 • bezpłatne umożliwianie wglądu do posiadanych danych udostępnionych przez Centralną Informację KRS
 • udostępnianie informacji o ustanowionym przez podmiot pełnomocniku lub prokurencie zwłaszcza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju oraz sposobie wykonywania prokury.

Przed złożeniem wniosku CEIDG-1

warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie trzeba rejestrować firmę? Rejestracja jest wymagana jeżeli przychody z działalności przekraczają w każdym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przeciwnym razie działalność nie jest uznawana za gospodarczą i nie ma obowiązku rejestrowania jej w CEIDG. 
Jeżeli jednak przychody są wyższe to wtedy należy zarejestrować firmę poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Wpis oznacza automatyczne zgłoszenie o nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP do naczelnika Urzędu Skarbowego, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Informacje o rejestracji firmy zostają przesłane także do GUS.

Zakładamy firmę – wniosek CEIDG zdalnie

Wniosek CEIDG-1 składa się w 3 sytuacjach:
 • wpis o rejestrację firmy
 • wniosek o zmianę we wpisie uwzględniający datę powstania zmiany
 • przy zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności.
Wniosek CEIDG-1 należy uzupełnić o wszystkie wymagane dane personalne, jak np.: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, NIP (jeżeli został nadany). Podane dane muszą zostać potwierdzone w kolejnym polu przeznaczonym do tego. Następne dwie części wniosku przeznaczone są na informacje dotyczące miejsca zamieszkania oraz adres skrzynki ePUAP. Jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej lub nie chce, aby dane były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to należy zaznaczyć pole rezygnacji. Istnieje też możliwość wpisania w miejscu adresu skrzynki, własnego adresu e-mail.

Dane firmy we wniosku CEIDG

Po uzupełnieniu wniosku o dane wnioskodawcy przychodzi kolej na część dotyczącą danych firmy. Należy wpisać nazwę firmy, w której obowiązkowo musi znaleźć się imię i nazwisko wnioskodawcy. Wymagane jest też podanie przewidywanej liczby zatrudnionych osób. 
W następnej kolejności należy zadeklarować czym firma będzie się zajmowała i wpisać odpowiedni kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kolejny krok to podanie daty rozpoczęcia działalności oraz danych kontaktowych firmy i adresu do korespondencji. Jeżeli firma będzie miała kilka lokalizacji, to należy we wniosku wpisać wszystkie, które pod nią podlegają. Wymagane jest też wypełnienie pól dotyczących ubezpieczenia społecznego w ZUS-ie lub KRUS, wyboru sposobu opodatkowania, danych pełnomocników oraz innych danych.

Jak dokonać zmiany danych w CEIDG?

Każda zmiana jaka będzie miała miejsce w firmie musi być zgłoszona do CEIDG. Aktualizacja danych nie wymaga wypełniania całego wniosku. Wystarczy podać dane identyfikujące wnioskodawcę, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, NIP i REGON, nazwę firmy, datę powstania zmiany oraz deklarację dotyczącą dalszego ubezpieczenia. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jak podpisać wniosek CEIDG-1?

Wniosek CEIDG-1 może być złożony online. Wystarczy zarejestrować się na stronie CEIDG.
Po wypełnieniu wniosku wymagane jest, aby przedsiębiorca go podpisał. Może to zrobić na kilka sposobów:
 • za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP (utworzenie profilu wymaga potwierdzenia tożsamości w jednym z wymienionych punktów.
Można go też utworzyć za pośrednictwem banku, w którym posiadamy rachunek osobisty)
 • w urzędzie gminy (po zapisaniu wniosku z jego numerem należy udać się do urzędu i po wydrukowaniu podpisać wniosek)
 • wysłanie podpisanego wniosku pocztą z dołączonym notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu.
Wniosek można też złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie.


Data publikacji: 2020-08-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU