Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury VAT. Czasami może pomylić się i na przykład wpisać błędnie datę sprzedaży towaru/usługi. Czy taka faktura wymaga korekty? faktura korygujaca data sprzedazy

Niektóre obowiązkowe elementy które powinny znaleźć się na fakturze VAT

Faktura VAT jest podstawowym dokumentem używanym w obrocie gospodarczym. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. Zgodnie z przepisami musi obowiązkowo zawierać między innymi takie dane jak: 
 • data wystawienia
 • numer identyfikujący jednoznacznie daną fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług razem z ich adresami
 • NIP podatnika i nabywcy
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty
 • nazwa (rodzaj) towaru/usługi, ich ilość i miara
 • kwoty opustów, rabatów jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • cena jednostkowa bez kwoty VAT (netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku oraz sprzedaż zwolniona z VAT
 • kwota należności ogółem. 
Jednym z obligatoryjnych i ważnych elementów faktury jest data sprzedaży. Co w sytuacji kiedy została błędnie określona? 

Kiedy sprzedawca (czynny podatnik VAT) może wystawić korektę? 

W myśl art.106j ustawy o VAT sprzedawca towaru/usługi ma prawo sprostować dane na fakturze za pomocą faktury korygującej w sytuacji kiedy po wystawieniu faktury pierwotnej:
 • została udzielona obniżka, rabat, upust na sprzedany towar
 • nabywca zwrócił towar lub jego opakowanie
 • podatnik zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty
 • cena towaru została podwyższona lub została stwierdzona pomyłka przy ustalaniu ceny
 • została pomylona stawka podatku, kwota podatku lub jakakolwiek inna pozycja faktury.
W związku z tym jeżeli podatnik błędnie wskaże datę sprzedaży na wystawionej fakturze, to ma prawo wystawić korektę faktury.

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

Przepisy ustawy o VAT dokładnie podają jakie elementy muszą znaleźć się na dokumencie korygującym. Zgodnie z nimi korekta faktury powinna zawierać:
 • adnotację „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”
 • numer i datę wystawienia
 • dane sprzedawcy oraz nabywcy
 • nazwę (rodzaj) towaru/usługi objętych korektą z faktury pierwotnej
 • przyczynę korekty
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego)
 • prawidłową treść korygowanych pozycji (korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego). 

PRZYKŁAD 1
Podatnik dokonał sprzedaży na rzecz nabywcy 50 sztuk ręczników papierowych za cenę 60 zł brutto. Na fakturze sprzedaży wykazał błędną datę sprzedaży na dzień 7 grudnia 2020 r. (powinna być data 26 listopad 2020 r.). Faktura została wystawiona w dacie 9 grudnia 2020 r. Pomyłka została skorygowana fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę, który powinien w treści dokumentu umieścić informację: 
Przedmiotem korekty jest data sprzedaży towaru: 50 sztuk ręczników papierowych:
było: 7.12.2020 r.
powinno być: 26.11.2020 r.

Data sprzedaży na fakturze z błędem – korekta błędu przez nabywcę

Nabywca po otrzymaniu faktury z błędem może wystawić dokument zwany notą korygującą

Nota korygująca powinna zawierać niżej wymienione elementy:
 • adnotację „NOTA KORYGUJĄCA”
 • numer i data wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług razem z ich adresami 
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • dane sprzedawcy i nabywcy, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą znajdujące się na fakturze pierwotnej
 • wskazanie treści korygowanej informacji i treści prawdziwej.
Nota korygująca musi być zaakceptowana przez sprzedawcę, a data musi być zgodna z rzeczywistą datą transakcji. Dodatkowo strony transakcji muszą być w stałym kontakcie.

Kiedy nabywca nie wystawi noty korygującej?

Nabywca nie może wystawić noty korygującej jeżeli pomyłka dotyczy: 
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, ich miary i ilości
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku, czyli ceny jednostkowej netto
 • kwoty wszystkich opustów lub obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług z transakcji bez kwoty podatku, czyli wartość sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwoty należności ogółem.
Jeżeli na fakturze pierwotnej dojdzie do którejś z wymienionych pomyłek, to sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą, a nabywca jeżeli zauważy pomyłkę powinien zawiadomić o tym sprzedawcę. 

PRZYKŁAD 2
Sprzedawca sprzedał towar 20 stycznia. Fakturę wystawił 2 lutego i omyłkowo wpisał na niej datę sprzedaży taką samą jak data wystawienia (2 luty). Nabywca zauważył pomyłkę i wystawił notę korygującą poprawiając datę sprzedaży z 2 lutego na 20 stycznia. W treści noty korygującej powinien umieścić informację:
Przedmiotem korekty jest data sprzedaży towaru:
było: 2 luty 2020 r.
powinno być: 20 stycznia 2020 r. 

Jeżeli błąd w dacie dotyczy tego samego miesiąca, to nie ma to wpływu na podatek, który powstanie w tym samym miesiącu. 
Inaczej sprawa wygląda jeżeli pomyłka w dacie dotyczy różnych miesięcy, ponieważ będzie to miało wpływ na przesunięcie obowiązku podatkowego na rzeczywisty miesiąc sprzedaży.

Podsumowanie 

Jeżeli korekta faktury dotyczy daty sprzedaży, to może jej dokonać zarówno sprzedawca jak i nabywca. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, która nie wymaga zgody. Natomiast nabywca może wystawić notę korygującą, która wymaga akceptacji ze strony sprzedawcy. Można ją wystawić tylko w stosunku do niektórych pomyłek. 
Jeżeli faktura korygująca zwiększa podstawę opodatkowania, to należy ją rozliczyć w dacie faktury pierwotnej.
Jeżeli faktura korygująca zmniejsza podstawę opodatkowania, to należy ją rozliczyć w dacie odbioru faktury korygującej. 
Data sprzedaży jest bardzo ważna. Określa moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji.


Data publikacji: 2021-01-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU