Przedsiębiorcy po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 20 000 zł zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej. Dotyczy to przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. obowiazkowa kasa fiskalna po przekroczeniu limitu sprzedazy

Zwolnienie podmiotowe – warunki 

Jak wskazuje par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jednak nie dłużej jak do 31 grudnia 2023 roku zwolnieni są podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych przychód nieprzekraczający kwoty 20 000 zł. Jeżeli działalność gospodarcza została założona w trakcie roku podatkowego, to limit przychodu należy obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. 

Ze zwolnienia podmiotowego skorzysta podatnik, który:
  • w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychód zrealizowany na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych nieprzekraczający 20 000 zł
  • nie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, tzn. nie jest wyłączony ze zwolnienia na podstawie par. 4 powyższego rozporządzenia
  • nadal spełnia warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie, np. nie sprzedaje towarów z par. 4 rozporządzenia
jeżeli przychód ze sprzedawanych towarów lub usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie w całym poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80% całkowitego obrotu ze sprzedaży na rzecz wymienionych osób. Powyższe warunki odnoszą się do sprzedaży prowadzonej przez cały rok podatkowy. 

W przypadku sprzedaży rozpoczętej w trakcie roku podatkowego ze zwolnienia skorzysta podatnik, który spełnia poniższe warunki: 
Obrót ze sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył kwoty 20 000 zł. Prawidłowy obrót należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym wg wzoru: 

20 000 zł x (liczba dni pozostałych do końca roku:365 dni roku)

jeżeli sprzedawane towary lub usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia sprzedaży bądź w okresie do końca roku podatkowego (w przypadku, kiedy okres jest krótszy niż sześć miesięcy) osiągnęły udział w obrocie ze sprzedaży wyższy niż 80% całkowitego obrotu ze sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Ze zwolnienia podmiotowego dotyczącego obowiązku stosowania kasy rejestrującej nie skorzysta podatnik, który prowadzi sprzedaż towarów i usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi między innymi o sprzedaż części samochodowych, fotograficznych, naprawy pojazdów, usługi wulkanizacyjne, doradztwo podatkowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne.

Sposób ustalania limitu sprzedaży

Przedsiębiorca, który chce skorzystać w danym roku podatkowym ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej musi na początku określić wysokość obrotu jaki osiągnął w danym roku. Jeżeli limit przychodu ze sprzedaży zostanie przekroczony, to podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia. Do limitu obrotu należy wliczyć wszystkie wpływy i należności pochodzące ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W przypadku czynnych podatników VAT limit ustalany jest na podstawie wartości sprzedaży netto, a w przypadku podatników zwolnionych ustala się go na podstawie sprzedaży wykazanej na fakturze. 

Przykłady na wyliczanie limitu obrotu ze sprzedaży 


PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 stycznia 2023 roku i od pierwszego dnia rozpoczął sprzedaż towarów na rzecz osób prywatnych. Podatnik ma prawo skorzystać w danym roku z całego limitu 20 000 zł. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od stycznia 2023 roku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych rozpoczął 1 czerwca 2023 roku, czyli w trakcie roku podatkowego. Z tego powodu przysługuje mu limit wyliczony w stosunku proporcjonalnym do liczby dni pozostałych do końca roku. Oblicza się go następująco:
20 000 zł x (214 dni:365 dni) = 20 000 zł x 0,58 = 11 276,02 zł. 

PRZYKŁAD 3
Obroty przedsiębiorcy za poprzedni rok podatkowy ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych wyniosły 18 000 zł co oznacza, że przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu 20 000 zł, dlatego ma prawo w kolejnym roku skorzystać z pełnego limitu w wysokości 20 000 zł. 

PRZYKŁAD 4 
Przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym przekroczył przysługujący limit obrotu w wysokości 20 000 zł. Jego przychody wyniosły 40 000 zł. W związku z tym w roku bieżącym nie może skorzystać ze zwolnienia stosowania kasy rejestrującej. 

PRZYKŁAD 5
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w ramach świadczenia usług ubezpieczeniowych. Takie usługi zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie poz. 24 załącznika do w/w rozporządzenia. Podatnik świadczy też usługi fotograficzne, które nie zostały wymienione w par. 4 w/w rozporządzenia. W 2022 roku przedsiębiorca osiągnął obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych na poziomie 40 000 zł, z czego w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych, 36 000 zł, a usług fotograficznych na poziomie 4 000 zł. W tym przypadku procentowy udział sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w obrocie całkowitym wynosi 90 %. W związku z tym próg limitu nie został przekroczony i podatnik może w 2023 roku nadal korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej w zakresie usług fotograficznych pod warunkiem, że w okresie ostatniego półrocza udział procentowy obrotu nie był równy wartości 80% ani nie był niższy niż 80%. 

Zakup kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu sprzedaży

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ze względu na limit obrotu 20 000 zł mają obowiązek zakupu kasy przed upływem 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli kwotę limitu. Z kolei przedsiębiorcy kontynuujący działalność korzystający ze zwolnienia w związku z procentowym udziałem obrotu mogą stracić prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy liczonych od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, jeżeli w okresie wskazanego półrocza udział procentowy uzyskanego obrotu był niższy od 80%. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2018 roku będzie to dostawa towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u których: 
  • udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% lub niższy niż 80% - zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres
  • udział procentowy obrotu za okres do końca roku podatkowego jest równy 80% lub niższy niż 80% - zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego.

Zestawienie pokazujące, w którym miesiącu podatnik po przekroczeniu limitu obrotu w trakcie roku podatkowego powinien rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Miesiąc, w którym został przekroczony limit zwolnienia z kasy fiskalnej Miesiąc, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia i ma obowiązek korzystania z kasy fiskalnej
Styczeń Kwiecień
Luty Maj
Marzec Czerwiec
Kwiecień Lipiec
Maj Sierpień
Czerwiec Wrzesień
Lipiec Październik
Sierpień Listopad
Wrzesień Grudzień
Październik Styczeń roku następnego
Listopad Luty roku następnego
Grudzień Marzec roku następnego

Jeżeli podatnik utraci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i nie zakupi urządzenia w ustawowym terminie i nadal będzie sprzedawał produkty oraz świadczył usługi na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych z pominięciem kasy rejestrującej to naraża siebie na konsekwencje karno-skarbowe.


Data publikacji: 2023-10-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Lucek
11 Grudzień 2023

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - podatek wg skali, ale dodatkowo sprzedaję rzeczy na Allegro i OLX. Jeśli liczyć przychody z działalności i ze sprzedaży na stronach internetowych, to w m-cu listopadzie 2023 przekroczyłem limit 20.000 zł (tylko nie wiem czy te dwa przychody trzeba dodać ?) Wg opisu w artykule powyżej zakupu kasy fiskalnej powinienem dokonać do m-ca marca 2024 - czy tak ?