Polscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów z innych państw Unii Europejskiej mogą rozliczać transakcje w ramach procedury VAT OSS. Wprowadzony pakiet SLIM VAT 3 miał uprościć przedsiębiorcom rozliczanie zawieranych transakcji. Jednak czasami potrzebna jest korekta złożonej deklaracji. W jakich okolicznościach oraz w jakim terminie wymagane jest złożenie korekty deklaracji VIU-DO? korekta faktury oss polski vat

Procedura OSS, a wystawienie faktury

Celem wprowadzenia procedury OSS było uproszczenie rozliczeń podatku VAT dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na odległość, np. przez Internet. Jeżeli przedsiębiorca podejmie decyzję o rozliczaniu transakcji WSTO w ramach procedury uproszczonej OSS, to nie jest zobowiązany do wystawienia faktury, co nie oznacza, że nie może takiej sporządzić. W sytuacji, kiedy zdecyduje się na wystawienie dokumentu, to musi dokonać tej czynności zgodnie z polskimi przepisami zgodnie z zasadą, że podatek VAT wyszczególniony na fakturze powinien być zgodny ze stawkami obowiązującymi w państwie konsumenta. 

Korekta faktur z polskim VAT-em, a ewidencja VAT OSS

Czasami wystawione faktury VAT z uwagi na pomyłkę wymagają sporządzenia korekty faktury pierwotnej. W tej sytuacji należy pamiętać, że w przypadku transakcji OSS prowadzone są dwa rodzaje ewidencji:
  • ewidencja korekt
  • ewidencja transakcji.
Faktura wystawiona z błędami wymaga poprawienia i powinna zostać ujęta w ewidencji korekt razem z zapisem storna. Natomiast poprawiona faktura bez błędów zawartych w stawce podatku VAT musi znaleźć się w ewidencji transakcji. Podatnik, który skorzysta z procedury OSS nie musi ujmować dokumentu w dwóch ewidencjach. 

Kiedy korekta deklaracji OSS?

Procedura OSS pozwala na złożenie tylko jednej deklaracji w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku konieczności dokonania korekty złożonej deklaracji należy ją wykonać na formularzu za bieżący okres. Na druku deklaracji wykazuje się bieżące transakcje oraz korekty. Oznacza to, że w kolejnej deklaracji wskazującej na transakcje WSTO w ramach procedury OSS podatnik może wykazać właściwe państwo konsumpcji, okres rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT, której dotyczą zmiany. 

Czym jest, kiedy i kto składa deklarację VIU-DO? 

Deklaracja VIU-DO, inaczej deklaracja dla rozliczenia podatku w procedurze unijnej. Do jej składania zobowiązani są podatnicy zarejestrowani do procedury OSS. Składa się ją tylko w formie elektronicznej co kwartał w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego ona dotyczy. W jej przypadku nie obowiązuje przesunięcie terminu składania na kolejny dzień w sytuacji, kiedy termin przypada na dzień wolny od pracy. 
Obowiązek złożenia deklaracji VIU-DO mają również podatnicy, którzy zaprzestali sprzedaży w ramach procedury VAT OSS za okres, w którym korzystali z procedury szczególnej. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca w 2022 roku sprzedawał towary w ramach procedury VAT OSS. W 2023 roku zaprzestał jej stosowania. Pod koniec 2023 roku klient z Węgier zwrócił towar. Jak w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien dokonać korekty z uwagi na dokonany zwrot?

Odpowiedź: 
To, że przedsiębiorca w 2023 roku nie prowadzi już sprzedaży w ramach procedury VAT OSS, to nie zwalnia go to od sporządzenia korekty ze względu na dokonany zwrot. Przedsiębiorca powinien dokonać korekty deklaracji VIU-DO i wykazać w niej transakcję zwrotu towarów w walucie Węgier, czyli w forintach. Deklaracja powinna zostać złożona do urzędu skarbowego na Węgrzech.  

Art. 130ca w ustawie o VAT (zasady korekty deklaracji VIU-DO)

W pakiecie SLIM VAT 3 w art. 130ca ustawy o VAT w części poświęconej procedurze VAT OSS zostały zawarte przepisy dotyczące korygowania deklaracji VIU-DO. 

Art. 130ca ust 1 ustawy o VAT brzmi:

W przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia 282/2011, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 61a ust. 1 tego rozporządzenia, podatnik, dla którego państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska, składa korektę deklaracji VAT drogą elektroniczną, za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Powyższy przepis odnosi się do podatników, których państwem członkowskim konsumpcji jest Polska. Z kolei zgodnie z art. 130a pkt 2a ustawy o VAT za państwo konsumpcji uważa się: 

a) w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,
b) w przypadku dostaw towarów dokonanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ułatwianie sprzedaży i dostawy poprzez użycie interfejsu elektronicznego ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem takich dostaw rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego – to państwo członkowskie,
c) w przypadku świadczenia usług – państwo członkowskie, na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług.

W związku z powyższym można powiedzieć, że państwem członkowskim konsumpcji jest kraj nabywcy towaru/usługi będącej osobą prywatną. Oznacza to, że korekta deklaracji VIU-DO na podstawie zmian wprowadzonych pakietem SLIM VAT 3 dotyczy kontrahentów z zagranicy dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych z Polski. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych na Litwie i we Francji. Korzysta z procedury OSS. W tym przypadku, które państwo będzie państwem konsumpcji? 

Odpowiedź: 
Nabywcami towarów są osoby prywatne z Litwy i Francji. Przedsiębiorca rozlicza sprzedaż w ramach procedury VAT OSS i dlatego państwami członkowskimi konsumpcji będą państwa, do których transportowane są towary, czyli Litwa i Francja. 

Deklaracja VIU-DO – termin na złożenie

Korektę deklaracji VIU-DO składa się wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 3 lat licząc od dnia, w którym zgodnie z przepisami powinna być złożona deklaracja pierwotna. Jest to zgodne z art. 61 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: rozporządzenie 282/2011).

Korektę składa się wtedy, kiedy występują przesłanki wymienione w treści powyższego rozporządzenia, czyli podatnik: 
  • nie stosuje jednej z procedur szczególnych, jak np. procedura VAT OSS
  • został wykluczony z jednej z procedur szczególnych, np. z procedury VAT OSS
  • zmienił państwo członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 57f wymienionego rozporządzenia.
PRZYKŁAD 3
Hiszpańska firma zarejestrowała się do procedury VAT OSS w swoim kraju, czyli w państwie członkowskim identyfikacji. Firma ta w 2022 roku w ramach procedury VAT OSS sprzedawała towary na rzecz osób prywatnych. Stosowała ją do końca 2022 roku. Ostatnia wysłana deklaracja dotyczyła IV kwartału roku 2022. W sierpniu 2023 roku kontrahent z Polski zwrócił zakupione towary. W jaki sposób firma z Hiszpani powinna sporządzić korektę, skoro nie stosuje już procedury VAT OSS? 

Odpowiedź:
Firma hiszpańska powinna złożyć korektę deklaracji VIU-DO w formie elektronicznej kierując ją do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 

Korekta deklaracji VIU-DO – co zawiera? 

Wyszczególnienie danych jakie powinny znaleźć się w korekcie deklaracji VIU-DO znajduje się w art. 130ca ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem są to: 

1) informacje o miejscu i powodach składania korekty;
2) dane podatnika:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
c) numer identyfikacyjny VAT wykorzystywany przez państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury unijnej i kod tego państwa;
3) okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta;
4) w przypadku wystąpienia nadpłaty – informacje niezbędne do jej rozliczenia;
5) dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej podatnika, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika – dane kontaktowe pełnomocnika.

Korekta powinna być sporządzona w walucie euro, a jeżeli płatności z tytułu dokonanych transakcji lub świadczenie usług w procedurze VAT OSS zostały dokonane w walucie innej niż euro, to należy dokonać przeliczenia tych kwot na euro wg kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny za ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, którym jest ostatni dzień kwartału. W sytuacji, kiedy kurs nie zostanie opublikowany w tym dniu, to należy zastosować kurs wymiany z następnego dnia. 

Projekt wprowadzający pakiet SLIM VAT 3 zawiera uzasadnienie mówiące, że:

Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą jednak wymagać sporządzenia deklaracji VAT w swoich walutach krajowych. Spośród państw spoza strefy euro jedynie trzy państwa (Dania, Węgry i Chorwacja) wymagają sporządzania deklaracji w ich walutach krajowych.


Podsumowanie

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w ramach procedury VAT OSS w razie konieczności mają obowiązek złożenia korekty deklaracji VIU-DO. Jeżeli korekta będzie sporządzana w czasie, w którym przedsiębiorca nie dokonuje już sprzedaży w ramach procedury VAT OSS, ale dotyczy okresu, w którym była stosowana procedura szczególna, to powinien złożyć korektę do właściwego urzędu skarbowego państwa członkowskiego konsumpcji.  
Polscy podatnicy korzystający z procedury VAT OSS zobowiązani do złożenia korekty deklaracji VIU-DO składają ją do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.


Data publikacji: 2024-02-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU