Podatnicy osiągający niskie przychody dość często jako formę prowadzenia działalności wybierają działalność nierejestrowaną. Dzięki temu mają mniej obowiązków. Między innymi nie muszą dokonywać comiesięcznych płatności do ZUS-u ani odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. kwota wolna od podatku dzialalnosc nierejestrowana

Działalność nierejestrowana - warunki

Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Jeżeli osoba fizyczna wykonuje działalność, z której przychód w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, to nie ma obowiązku rejestrowania jej w CEIDG. Spełnienie tych 2 warunków oznacza, że osoba nie wykonuje działalności gospodarczej. 

W sytuacji, kiedy w danym miesiącu przychód przekroczy kwotę wskazaną powyżej, czyli równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to od tego dnia działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą. W tym momencie osoba wykonująca działalność nierejestrowaną ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do przekroczenia dochodu. Działalność nierejestrowana może być w każdym momencie jej prowadzenia zgłoszona do CEIDG, nawet w sytuacji, kiedy dochód nie zostanie przekroczony. We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorca musi podać datę, od której będzie chciał prowadzić działalność gospodarczą.  

Podatki w działalności nierejestrowanej

Zgodnie z przepisami przychód uzyskany w działalności nierejestrowanej nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Przychody z działalności nierejestrowej uważane są za przychody z innych źródeł. W ich przypadku działają ogólne zasady opodatkowania, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy wynika ze skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29 podatek w formie ryczałtu–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej.
Jak wskazuje art. 20 ust. 1bb ustawy o PIT, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu należnego uprawniający go do wykonywania działalności nierejestrowej, to w takiej sytuacji uzyskuje przychody z działalności gospodarczej począwszy od dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. W przypadku, kiedy wniosek nie zostanie złożony, to począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin 7 dni.

Przy działalności nierejestrowanej opodatkowany jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu. W tym przypadku koszty uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej. Podatnik ma obowiązek udokumentować je w prawidłowy sposób, co oznacza, że powinien zachodzić związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a prowadzoną działalnością nierejestrowaną.

Dochody z działalności nierejestrowanej mogą łączyć się z dochodami z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych. W związku z tym, jeżeli dana osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dodatkowo zatrudniona jest na etacie na podstawie umowy o pracę, to przy obliczaniu podatku należy wziąć pod uwagę łączną sumę uzyskanych dochodów. Podatek z działalności nierejestrowanej rozlicza się w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Od przychodów osiąganych z innych źródeł nie ma konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Całość podatku rozlicza się w zeznaniu rocznym.  

Kwota wolna od podatku przy działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana podlega pod opodatkowanie tylko na zasadach ogólnych. Osoba wykonująca ten rodzaj działalności nie ma możliwości wyboru innej formy. W związku z tym w jej przypadku zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku i tym samym będzie też obowiązywać kwota zmniejszająca podatek. Od chwili wejścia w życie Polskiego Ładu kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł. Kwota wolna od podatku obowiązuje tylko w przypadku jednego źródła przychodów. 

PRZYKŁAD 1
Osoba fizyczna w jednym roku podatkowym osiągnęła dochody z działalności nierejestrowanej w wysokości 7 500 zł. Uzyskany przez nią dochód zmieścił się w kwocie wolnej od podatku, czyli 30 000 zł. W tej sytuacji podatnik, pomimo, że nie musi płacić podatku, to jednak ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe. 

PRZYKŁAD 2
Osoba fizyczna zatrudniona jest na umowę o pracę i z tego tytułu uzyskuje dochód. Pracodawca zmniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku. Dodatkowo osoba ta prowadzi działalność nierejestrowaną, z której dochód wynosi 5 000 zł. W tej sytuacji dochód z działalności podlega opodatkowaniu. Kwota wolna od podatku została już wykorzystana w ramach stosunku pracy.

Data publikacji: 2023-03-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU