Przedsiębiorca ma prawo prowadzić działalność nierejestrowaną, pod warunkiem że nie przekroczy limitu przychodów wyznaczonego przez ustawodawcę. Kwota zmienia się każdego roku i jest uwarunkowana wartością płacy minimalnej. Jaki limit wyznaczono na 2024 rok? limit przychodow dla dzialalnosci nierejestrowanej 2024

Limit w działalności nierejestrowanej

Limit dla działalności nierejestrowanej wzrośnie w 2024 roku i wyniesie 3181,5 zł, co oznacza wzrost o 481,5 zł w porównaniu do 2023 roku. Drobni przedsiębiorcy, którzy pragną uniknąć rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, nie mogą osiągać przychodu większego niż 75 procent minimalnego wynagrodzenia. Z kolei podmioty, które nie chcą utracić statusu osoby bezrobotnej, mogą osiągać przychód nie większy niż 50 procent.

Minimalne wynagrodzenie a limit dla nierejestrowanej działalności gospodarczej

Minimalne wynagrodzenie obowiązkowe dla pracodawców ma kluczowe znaczenie w wyznaczeniu limitów dla nierejestrowanej działalności. W 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zwiększona dwa razy. W pierwszej połowie roku wyniesienie 4242 zł brutto, a od lipca minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto.

Limity dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku:
  • od 1 stycznia 2024 roku limit dla działalności nierejestrowanej to kwota 3181,5 zł,
  • od 1 lipca 2024 roku limit dla działalności nierejestrowanej to kwota 3225 zł.
W 2024 roku modyfikację przejdzie także mechanizm obowiązujący w trakcie obliczania limitu, a mianowicie zamiast miesięcznego mechanizmu, stosowany będzie roczny. W praktyce przedsiębiorca będzie w stanie wykorzystać obowiązujący limit również jednorazowo, nie ma obowiązku rozłożenia przychodu na poszczególne miesiące.

Działalność nierejestrowana – na jakich zasadach funkcjonuje?

Przez określenie działalność nierejestrowaną rozumie się drobną działalność zarobkową prowadzoną przez osoby fizyczne, która nie może zostać zakwalifikowana jako działalność gospodarcza, chociażby ze względu na brak powtarzalnych czynności zarobkowych. Charakterystyka prowadzonej działalności sprawia, że podmiot nie ma obowiązku rejestracji firmy. Działalność nierejestrowana nie może funkcjonować w ramach spółki cywilnej.

Oprócz limitu przychodów podmioty pragnące prowadzić działalność nierejestrowaną muszą przestrzegać następujących wymogów:
  • w trakcie ostatnich 60 miesięcy nie mogą prowadzić żadnej działalności gospodarczej,
  • zabrania się prowadzenia działalności nierejestrowanej, gdy przepisy wymagają na przedsiębiorcy jej rejestracji – dotyczy to na przykład działalności, w której występuje obowiązek posiadania koncesji albo zezwoleń.

Działalność nierejestrowana a osoby bezrobotne

W działalności nierejestrowanej zawierane są umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie albo umowa o pomocy przy zbiorach). Osoby bezrobotne mają prawo prowadzić działalność bez rejestracji, jednak po zawarciu wymienionych umów utracą status osoby bezrobotnej, stąd w ich przypadku działalność nierejestrowana może być prowadzona po zawarciu umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba bezrobotna osiągnie przychód przekraczający 50% limitu, nie będzie dłużej korzystać ze statusu osoby bezrobotnej i statusu osoby ubezpieczonej, co oznacza, że dostęp do opieki medycznej będzie płatny. Przestrzeganie wyznaczonego przez ustawodawcę limitu jest bardzo istotne.

Zmiany limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej – jakie korzyści odczują przedsiębiorcy?

Uzasadnienie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniach biurokracji i barier prawnych, zmieniającej ustawę z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców wskazuje, że bieżące przepisy stanowią przeszkodę do prowadzenia działalności nierejestrowanej przez osoby, dla których wykonanie zlecenia przekracza miesiąc, w związku z czym uzyskują przychód wyższy niż wyznaczony w ustawie miesięczny limit. Za zmianą przepisów podpisały się także podmioty, które wymagają sporo czasu do wytworzenia produktów oferowanych przez krótki okres (dobrym przykładem są ozdoby wielkanocne).

Pozytywnym skutkiem wprowadzonych zmian będzie legalne prowadzenie działalności zarobkowej przez większą ilość przedsiębiorców.

Podmioty prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą nie mają obowiązku prowadzenia skomplikowanej, pełnej dokumentacji. Od przedsiębiorców wymaga się jedynie uzupełniania uproszczonej ewidencji sprzedaży.


Data publikacji: 2023-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU