Z zasady na początku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi sporo wydatków. Chcąc ulżyć przedsiębiorcom państwo wprowadziło możliwość ubiegania się o dofinansowania do działalności np. w formie jednorazowego świadczenia na prowadzenie działalności gospodarczej przyznawanego przez urzędy pracy. Czy na taki rodzaj pomocy mogą liczyć osoby, które zdecydowały się na prowadzenie działalności nierejestrowanej? dotacja na dzialalnosc nierejestrowana

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa) lub działalność nieewidencjonowana bądź okazjonalna to działalność, którą może prowadzić osoba fizyczna po spełnieniu określonych warunków. Cechą charakterystyczną tego typu działalności jest niski dochód jaki można osiągnąć. Wszelkie kwestie związane z działalnością nierejestrowaną zostały uregulowane w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2028 roku. Działalność nierejestrowa jest drobną działalnością, która nie wymaga rejestracji pod warunkiem, że przychody z niej uzyskane nie przekroczą w żadnym miesiącu kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może ją prowadzić osoba, która wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej lub od jej zamknięcia minęło 60 miesięcy. 

Dotacja z urzędu pracy – pomoc na otwarcie działalności gospodarczej

Od kilku lat państwo pomaga przedsiębiorcom w początkowym okresie prowadzenia firmy. Po spełnieniu określonych warunków osoba, która chce otworzyć własną firmę może ubiegać się z urzędu pracy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O takie jednorazowe wsparcie z urzędu pracy w formie przyznania środków na rozpoczęcie działalności ma prawo ubiegać się osoba bezrobotna. Otrzymane pieniądze może przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa w zakresie podejmowanej działalności. 
Mówi o tym art. 46 ust. 1 pkt o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych pkt 7, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie działalności gospodarczej musi spełnić niżej wymienione warunki: 
 • powinna posiadać status osoby bezrobotnej co wiąże się z rejestracją w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
 • może być absolwentem centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS)
 • może być osobą poszukującą pracy nigdzie nie zatrudnioną, która nie wykonuje innej pracy zarobkowej, może być opiekunem osoby niepełnosprawnej z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Dodatkowo osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS muszą dołączyć do wniosku o dofinansowanie oświadczenia dotyczące spełnienia poniższych warunków:
 • o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG. W przypadku posiadania wpisu należy złożyć oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
 • o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy Kodeks karny
 • o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia i niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • o niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
Do wniosku o dofinansowanie muszą zostać koniecznie dołączone następujące zaświadczenia lub oświadczenie oraz informacje:
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, na który wskazuje art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) z dnia 30 kwietnia 2004 roku
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wniosek o przyznanie dofinansowania na otworzenie działalności gospodarczej składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności. Urząd Pracy przeważnie rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy przyszłym przedsiębiorcą, a Urzędem Pracy. W umowie wskazany jest termin, w którym wnioskodawca powinien założyć działalność gospodarczą i wykorzystać przyznane mu środki zgodnie z celem na jaki zostały przyznane. Wszelkie wydatki muszą być udokumentowane. 

Dotacja z urzędu pracy – czy może zostać przyznana na działalność nierejestrowaną? Warunki

W związku z uwarunkowaniami jakie muszą zostać spełnione nie można otrzymać dotacji na otworzenie działalności nierejestrowanej, ponieważ zgodnie z przepisami nie jest ona działalnością gospodarczą. Jednak po spełnieniu określonych warunków osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może starać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Musi jednak:
 • posiadać status osoby bezrobotnej
 • przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli więc osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną będzie chciała założyć działalność gospodarczą, to może się o taką pomoc ubiegać. Należy jednak mieć na uwadze, że dodatkowo musi jeszcze spełnić pozostałe warunki wymagane do otrzymania dofinansowania.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba prowadząca działalność nierejestrowaną uzyskała status osoby bezrobotnej pod warunkiem, że zarejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i złoży oświadczenie o zdolności oraz gotowości do podjęcia pracy. Oznacza to, że taka osoba zobowiązana jest do wizyt w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach oraz nie może odmówić przyjęcia pracy, stażu, szkolenia ani nie może przerwać ich z własnej winy bez ważnego powodu.


Data publikacji: 2024-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU