Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura JPK_V7. W związku z jej wprowadzeniem podatnicy mają obowiązek stosowania w pliku oznaczeń dotyczących różnych rodzajów sprzedaży i zakupów. Jednym z obowiązujących symboli jest oznaczenie EE dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. oznaczenie EE w JPK_V7

Nowy plik JPK_V7

mają obowiązek stosować czynni podatnicy VAT, którzy w okresie do 30 września 2020 roku byli zobowiązani do składania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Nowa struktura zastąpiła stary plik stosowany do tego czasu. Od 1 października 2020 roku organ skarbowy nie przyjmował już poprzednich deklaracji. 

Nowa struktura pliku JPK_V7 dostępna jest w dwóch wersjach:
  • JPK_V7M – podatnicy rozliczający się miesięcznie
  • JPK_V7K – podatnicy rozliczający się kwartalnie.
Plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej znajdują się informacje dotyczące faktur sprzedaży i zakupu z danego okresu identyfikujące zawarte transakcje (dane dostawcy i nabywcy, nr dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, wartość, oznaczenie transakcji). W części deklaracyjnej przekazywane są informacje o kwotach podatku należnego i naliczonego z wyszczególnieniem rodzajów transakcji, jak przykładowo: import usług, czy WNT. Podatnicy rozliczający się kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału nie wypełniają części deklaracyjnej i nie płacą też podatku VAT. Część deklaracyjna uzupełniana jest i składana dopiero w trzecim miesiącu kwartału. Wtedy podatnik musi wskazać wartość podatku należnego i naliczonego za cały kwartał. Plik JPK_V7 składa się w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Oznaczenie szczególne EE

Oznaczenie EE mają obowiązek stosować podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych. Każda faktura wykazywana w części ewidencyjnej po stronie podatku należnego podlega określonej grupie symboli. Jeżeli dany symbol ma być wskazany, to w polu należy wpisać cyfrę 1. W przeciwnym razie pole pozostaje puste. Od 1 października 2020 roku podatnicy w/w usług muszą oznaczać faktury sprzedaży symbolem EE. W polu odpowiadającym danemu oznaczeniu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 wpisują liczbę 1. Stosowanie oznaczenia EE ma na celu kontrolę limitu, który w momencie przekroczenia wymaga rejestracji do VAT MOSS lub rejestracji na potrzeby podatku VAT w innym kraju członkowskim. 

VAT MOSS – procedura szczególna

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla osób fizycznych z zagranicy nieprowadzących działalności gospodarczej stosują procedurę VAT MOSS. Dzięki temu mają możliwość rozliczenia transakcji sprzedaży w swoim kraju. Art. 28k ust. 1 ustawy o VAT mówi, że w przypadku sprzedaży w/w usług na rzecz osób prywatnych miejscem świadczenia jest to, w którym nabywca posiada siedzibę działalności, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. Z tego powodu konieczna byłaby rejestracja sprzedawcy w każdym państwie członkowskim UE, w którym przebywa lub mieszka nabywca usługi. Można tego uniknąć dzięki procedurze VAT MOSS. Transakcje rozliczane są według stawek VAT krajów UE. Podatnik nie musi rejestrować się dla celów VAT w każdym z państw członkowskich i dokonuje rozliczenia podatku w polskim urzędzie skarbowym. 
Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2019 roku zostały wprowadzone nowe ułatwienia związane z rozliczaniem powyższych transakcji. Zgodnie z tym co zostało wskazane w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie będzie musiał rejestrować się do VAT MOSS (będzie mógł opodatkować usługi zgodnie z przepisami wg krajowych stawek) po spełnieniu określonych warunków. Jeżeli więc:
  • podatnik dokonujący sprzedaży, który posiada siedzibę wykonywanej działalności gospodarczej, a gdy nie ma takiej siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium jednego państwa członkowskiego
  • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone są na rzecz osób prywatnych, które posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa jest w pkt. 1
  • całkowita wartość w/w usług, świadczonych na rzecz osób prywatnych pomniejszona o kwotę podatku nie przekroczyła w danym roku podatkowym ani w roku poprzednim kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mówi pkt 1. W przypadku usługodawcy, którego siedziba działalności gospodarczej, a w razie jej braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu będące jedynie na terytorium kraju stanowi wyrażona w złotówkach równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Podsumowanie

Jeżeli w trakcie roku podatkowego wartość świadczonych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych przekroczy kwotę 10 000 euro (równowartość wyrażona w złotych: 42 000 zł), to podatnik ma obowiązek dokonania rejestracji do procedury VAT MOSS i opodatkowania transakcji wg stawek obowiązujących w państwie członkowskim nabywcy lub może też zarejestrować się w kraju nabywcy w celu opodatkowania transakcji. Powyższe obowiązuje od usługi, od której została przekroczona powyższa kwota. 

Sprzedaż, do której doszło po przekroczeniu limitu nie wymaga stosowania w pliku JPK, oznaczenia EE, ale podlega procedurze VAT MOSS jeżeli podatnik się do niej zarejestruje bądź zostanie opodatkowana w kraju nabywcy. Procedury VAT MOSS nie oznacza się w pliku JPK.


Data publikacji: 2021-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU