Przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania w nowej strukturze pliku JPK_V7 dodatkowych oznaczeń w stosunku do dokumentów księgowych będących podstawą zapisów w ewidencjach. Do jednych z nich należy oznaczenie WEW. jakie transakcje maja oznaczenie wew w jpk_v7

Oznaczenie WEW – jakich transakcji dotyczy? 

Oznaczenie WEW stosuje się do dokumentów wewnętrznych dotyczących sprzedaży i zakupu. Na ich podstawie możliwa jest zmiana podstawy opodatkowania w VAT in plus i in minus. W objaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów można przeczytać, że oznaczenie WEW w pliku JPK_V7 stosuje się przykładowo do: 
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie została wystawiona faktura
  • towarów wycofanych na cele osobiste podatnika
  • rocznej korekty podatku naliczonego przy prowadzeniu sprzedaży mieszanej
  • sprzedaży bezrachunkowej.
Towary przekazane na cele prywatne muszą być wykazane w JPK_V7 jako WEW, ponieważ na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT za dostawę towarów uważane jest również nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne przedsiębiorcy, o ile podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie nabycia, importu lub wytworzenia towarów lub ich części składowych. 

Kiedy nie stosuje się oznaczenia WEW?

Niektórzy przedsiębiorcy nie muszą stosować dodatkowych oznaczeń WEW w pliku JPK_V7. Należą do nich między innymi podatnicy zwolnieni z VAT. Grupa ta ze względu na zwolnienie z podatku nie składa JPK_V7, co w ich przypadku oznacza, że nawet jeżeli wycofali towary na potrzeby prywatne lub prowadzą sprzedaż bezrachunkową, to nie muszą oznaczać transakcji symbolem WEW. Oznaczenia WEW nie stosuje się również w przypadku, kiedy przedsiębiorca korzysta z ulgi na złe długi, ponieważ w tej sytuacji ma obowiązek dokonać stosownych zapisów w rejestrze VAT. Wpisy sporządza się na podstawie faktury, która dotyczy ulgi, co wyklucza wystawianie dokumentów wewnętrznych uzupełniających. Oznaczenia WEW nie dotyczą również czynnych podatników VAT, którzy mają obowiązek rozliczania podatku z tytułu transakcji WNT lub importu usług i dokonują zapisów w ewidencjach na podstawie dokumentów zakupu. Taki obowiązek mają jednak podatnicy, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie otrzymali faktury dokumentującej czynność nabycia stanowiącą podstawę do rozliczenia podatku VAT jeszcze przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do dostawy towarów. 

Przykłady

PRZYKŁAD 1
Czynny podatnik VAT prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Przychód dokumentuje w ewidencjach, które uzupełnia w oparciu o sprzedaż bezrachunkową. Do rejestru VAT wprowadza podsumowanie, a do KPiR przychód na koniec każdego dnia. Czy przedsiębiorca ma obowiązek stosowania oznaczenia WEW w nowym pliku JPK_V7? 

Odpowiedź:
Tak, przedsiębiorca ma obowiązek stosowania oznaczenia WEW, ponieważ w sytuacji, kiedy podstawę zapisów w ewidencjach stanowią prowadzone rejestry sprzedaży bezrachunkowej, to oznaczenie musi być umieszczane.

PRZYKŁAD 2
Podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i jest zwolniony z kasy fiskalnej ze względu na prowadzenie sprzedaży wysyłkowej. Czy jeżeli będzie wprowadzał do ewidencji przychód pochodzący ze sprzedaży bezrachunkowej w oparciu o wyciąg bankowy, to czy ma obowiązek oznaczania wpisu w JPK_V7 symbolem WEW?

Odpowiedź:
Tak, ma taki obowiązek, ponieważ sprzedaż bezrachunkowa dokumentowana jest wyciągiem bankowym, który stanowi podstawę zapisów w ewidencjach. Natomiast w związku z prowadzeniem sprzedaży mieszanej po zakończonym roku z powodu zmiany współczynnika odliczenia podatku naliczonego może wystąpić roczna korekta podatku. Taki wpis też musi posiadać oznaczenie WEW w JPK_V7.

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca będąc czynnym podatnikiem VAT prowadzi sklep komputerowy. Sprzedaje w nim produkty zarówno firmom jak i osobom prywatnym. Na własne cele prywatne przeznaczył towary o wartości 3 690 zł brutto, gdzie VAT wynosi 690 zł. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów na cele prywatne przedsiębiorca będzie musiał zastosować oznaczenie WEW w JPK_V7?

Odpowiedź: 
Tak, w tej sytuacji oznaczenie WEW w pliku JPK_V7 jest konieczne, ponieważ przedsiębiorca dokonał odliczenia VAT już w momencie zakupu towaru i zdecydował się na jego wycofanie na cele prywatne. W związku z tym ma obowiązek naliczenia podatku VAT. Dodatkowo musi dodać wpis do rejestru sprzedaży VAT na podstawie faktury wewnętrznej opodatkowania i wykazać odliczony VAT, a następnie oznaczyć wpis symbolem WEW w JPK_V7.

PRZYKŁAD 4
Podatnik zwolniony z VAT oraz korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Czy przedsiębiorca ma obowiązek oznaczania ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dodatkowym symbolem WEW, jeżeli wpisy dokonywane są przez przedsiębiorcę w ewidencjach? 

Odpowiedź:
Nie, przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, ponieważ jako podatnik zwolniony z VAT nie musi stosować oznaczenia WEW.


Data publikacji: 2022-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU