Jeżeli podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT i jednocześnie prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT w jednej działalności gospodarczej, to mamy do czynienia z tzw. sprzedażą mieszaną. sprzedaz mieszana JPK-V7

Rozliczenie podatnika przy sprzedaży mieszanej

W przypadku kiedy podatnik odlicza VAT korzystając z zasady proporcji (korzysta z nabycia zarówno dla celów opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT), to wtedy w ewidencji zakupu oraz w JPK_V7 powinien ująć kwotę netto i VAT w oparciu o współczynnik ustalony na podstawie obrotu z roku poprzedniego. Kwotę netto oraz odliczany podatek VAT podaje się w kwocie po przemnożeniu ich przez współczynnik. Tak uzyskane wartości (zależy od przypisania wydatku) dodaje się do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji:
  • K_40 Kwota netto – nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
  • K_41 Kwota podatku naliczonego – nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
  • K_42 Kwota netto – nabycie towarów i usług pozostałych
  • K_43 Kwota podatku naliczonego – nabycie towarów i usług pozostałych.
W przypadku kiedy podatnik wykonuje czynności opodatkowane, zwolnione z podatku VAT oraz nieopodatkowane i ponosi wydatki ze wszystkich wymienionych czynności, to przy odliczaniu podatku VAT powinien najpierw zastosować prewspółczynnik, a następnie wskaźnik proporcji. W ten sposób ustali jaka część wydatku dotyczy czynności opodatkowanych, a jaka zwolnionych.

Sprzedaż mieszana – interpretacja przepisów

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji o nr IPPP2/443-522/13-2/RR wskazał, że podatnik w części D.2. deklaracji dla podatku od towarów i usług w poz. 39 i 41 w wersji nr 14, powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług, która odpowiada podatkowi naliczonemu jaki przysługuje do odliczenia. Jeżeli dokonał zakupu służącego do sprzedaży opodatkowanej i jednocześnie zwolnionej, to w wymienionych pozycjach powinien wykazać wartość netto nabytych towarów i usług, która została wyliczona zgodnie z obowiązującą proporcją wykorzystywaną do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. 
W przypadku kiedy podatnik ustala VAT na zasadzie prewspółczynnika (kwota podatku odliczanego obliczana jest zgodnie z tzw. „sposobem określenia proporcji”), to w ewidencji zakupu i w JPK_V7 powinien umieścić kwotę netto zgodnie z prewspółczynnikiem. 
Nie wolno umieszczać całych kwot podstawy opodatkowania z faktur zakupowych jak również całej wartości podatku odliczanego. Kwoty ustalone na podstawie współczynnika w zależności od przypisania wydatku zostają dodane do środków trwałych lub innych wydatków do pozycji: K_40, K_41, K_42, K_43. 
Podatnik, który zastosował współczynnik lub prewspółczynnik dokonuje po zakończeniu roku podatkowego, korekty w pozycjach K_44 i K_45. Powyższe pola odnoszą się do działań na zasadzie struktury sprzedaży oraz dotyczą również zmian przeznaczenia majątku (z celów opodatkowanych na cele nieopodatkowane lub zwolnione z opodatkowania bądź odwrotnie). 

Kwoty korekt pochodzące z wymienionych niżej rodzajów czynności: 
  • ustalenie prewspółczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i niepodlegających VAT
  • ustalenie współczynnika wykorzystania dla celów opodatkowanych i zwolnionych
  • zmiany przeznaczenia majątku firmowego dla celów opodatkowanych i zwolnionych 
sumuje się. W poniższych pozycjach:
  • K_44 – korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
  • K_45 – korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
należy podać sumy tych korekt (łączne wartości). Korekty należy dokonać z pomocą dokumentu WEW, w którym za pomocą jednej kwoty odlicza się lub dolicza wartość korygowaną z powodu zmiany współczynnika.


Data publikacji: 2020-12-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU