W związku obowiązywaniem od 1 października 2020 roku nowej struktury JPK, przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń przeznaczonych dla dokumentów księgowych, jak np.: oznaczenie WEW. Używa się go tylko w szczególnych przypadkach. oznaczenie WEW JPK_V7

Transakcje objęte oznaczeniem WEW

Symbol WEW zamieszcza się zarówno na dokumentach sprzedaży, jak i zakupu. Dotyczy dokumentów wewnętrznych niebędących fakturami, które mają wpływ na zmianę podstawy opodatkowania w VAT in plus lub in minus. 

Oznaczenie WEW należy stosować między innymi w przypadku:
  • sprzedaży bezrachunkowej
  • wycofania towarów na cel osobisty podatnika
  • rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie została wystawiona faktura.
PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Korzysta też ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Uzyskany przychód wykazuje w ewidencjach na podstawie sprzedaży bezrachunkowej. Na koniec każdego dnia po podsumowaniu, wprowadza go do rejestru VAT oraz KPiR. Czy przedsiębiorca powinien stosować oznaczenie WEW w nowym JPK?
Odpowiedź:
Tak powinien, ponieważ w sytuacji kiedy podstawę zapisów w ewidencjach stanowi rejestr sprzedaży bezrachunkowej, to w strukturze nowego JPK, wpis powinien być oznaczony WEW

PRZYKŁAD 2
Podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną, korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej z powodu działalności związanej ze sprzedażą wysyłkową. Jeżeli przedsiębiorca wprowadzi do ewidencji przychód ze sprzedaży bezrachunkowej w oparciu o wyciąg bankowy, to czy ma obowiązek oznaczenia wpisu symbolem WEW w JPK_V7?
Odpowiedź:
Tak. Jeżeli sprzedaż bezrachunkowa jest dokumentowana za pomocą wyciągu bankowego, który stanowi podstawę zapisów w ewidencjach, to przedsiębiorca ma obowiązek stosowania oznaczenia WEW w JPK_V7. Jeżeli prowadzi sprzedaż mieszaną, to po zakończeniu roku może wystąpić roczna korekta podatku z powodu zmiany współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Powyższy wpis musi posiadać oznaczenie WEW w części ewidencyjnej JPK_V7. 

PRZYKŁAD 3
Czynny podatnik VAT prowadzi sklep z częściami samochodowymi. Na swoje prywatne cele przeznaczył części o wartości 1 230 zł brutto na naprawę prywatnego auta. Czy forma nieodpłatnego przekazania towaru na cele prywatne powinna być oznaczona w strukturze JPK_V7?
Odpowiedź:
Tak, ponieważ podatnik dokonał odliczenia podatku VAT w momencie zakupu części. Jeżeli przekazuje części na cele prywatne, to ma obowiązek naliczenia podatku VAT. Musi też dodać wpis do rejestru sprzedaży VAT na podstawie faktury wewnętrznej opodatkowania przez wykazanie odliczonego wcześniej VAT. Taki wpis musi być w JPK_V7 oznaczony jako WEW

Podsumowując: Towary przekazane na cele prywatne muszą również zostać wykazane w JPK_V7 razem z dodatkowym oznaczeniem WEW. Mówi o tym art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

2.  Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia…. . 

o ile podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT w części lub w całości z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Kto nie musi stosować oznaczenia WEW?

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą stosować dodatkowe oznaczenia, w tym również WEW. Do podstawowej grupy przedsiębiorców zwolnionych z tego obowiązku należą podatnicy zwolnieni z VAT (nie składają pliku JPK_V7). Przedsiębiorca prowadząc sprzedaż bezrachunkową lub wycofując towar na potrzeby własne, nie ma obowiązku wprowadzania dodatkowego oznaczania transakcji przez umieszczenie symbolu WEW. 

PRZYKŁAD 4 
Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT. Prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych i korzysta ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Czy ma obowiązek oznaczania ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, dodatkowym oznaczeniem WEW?
Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku, ponieważ jest zwolniony z VAT. 

Oznaczenia WEW nie stosuje się także w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, import usług), w których podstawą zapisów w ewidencjach jest dokument zakupu (nawet jeżeli nabywca, czynny podatnik VAT ma obowiązek rozliczenia podatku). 
W sytuacji kiedy podatnik dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie otrzyma faktury stanowiącej podstawę rozliczenia podatku VAT, przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów, to powinien sporządzić dokument wewnętrzny opodatkowania z oznaczeniem WEW. 

Skorzystanie przez podatnika z tzw. ulgi na złe długi nakłada na niego obowiązek dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze VAT. Wpis sporządza się na podstawie faktury, której dotyczy ulga. Nie można więc w tym przypadku sporządzić dokumentu wewnętrznego i tym samym nie jest możliwe, aby wpis posiadał oznaczenie WEW. 

PRZYKŁAD 5
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT wykonał usługę na rzecz innej firmy. Wystawił fakturę z podanym terminem płatności. Jednak kontrahent nie wywiązał się z obowiązku zapłaty. Od terminu płatności wskazanego na fakturze sprzedaży minęło 90 dni, a przedsiębiorca w dalszym ciągu nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę. Z tego powodu chce skorzystać z ulgi za złe długi, aby móc odzyskać zapłacony podatek VAT. Czy musi zastosować oznaczenie WEW?
Odpowiedź:
Nie. Przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z ulgi na złe długi. Wpisu do ewidencji dokonuje na podstawie faktury sprzedaży pierwotnej. W tej sytuacji nie musi stosować dodatkowego oznaczenia WEW.


Data publikacji: 2020-10-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU