Z dniem 1 października 2020 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające nowy plik JPK_VAT. Na czynnych podatników VAT świadczących usługi został nałożony obowiązek oznaczania transakcji kodami GTU z grupy od 11 do 13. Przedsiębiorcy będą musieli wykazywać usługi zawarte w podanych kategoriach w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT we właściwym polu GTU wpisując wartość „1”. kody GTU dla uslug JPK_V7

Sposób oznaczania symboli GTU w pliku JPK

Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej podało informację w jaki sposób należy stosować powyższe oznaczenia. Można w niej przeczytać:

pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie "1" we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.


Wykaz kodów GTU od 11 do 13 i ich oznaczenia


GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Dotyczą usług, o których mówi ustawa z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

Do gazów cieplarnianych zalicza się:
 • dwutlenek węgla (CO)
 • podtlenek azotu (N2O)
 • perfluorowęglowodór (PFCs).
Oznaczenia GTU 11 zobowiązani są stosować przedsiębiorcy dokonujący obrotu energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji związków gazów cieplarnianych. 

GTU_12 – usługi niematerialne
Definicji usług niematerialnych nie zawiera żadna ustawa podatkowa, ani rozporządzenie dotyczące JPK.
Na potrzeby JPK będą to wyłącznie usługi:
 • doradcze
 • księgowe
 • prawne
 • zarządcze
 • szkoleniowe
 • marketingowe
 • firm centralnych (head offices)
 • reklamowe
 • badania rynku i opinii publicznej
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU 12, czyli usługi o charakterze niematerialnym. W ich skład wchodzą usługi:
 • doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe, finansowe, doradztwo związane z zarządzaniem: PKWiU  62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
 • księgowe: PKWiU 69.20.2
 • prawne: PKWiU 69.1
 • zarządcze: PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: PKWiU 73.11.12
 • firm centralnych: PKWiU 70.1
 • reklamowe: PKWiU 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: PKWiU 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU 72
 • usług szkoleniowych: PKWiU 85.
GTU_13 – usługi transportowe
Do tej grupy zaliczają się usługi transportowe i gospodarki magazynowej (usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1)
 • 49.41 – transport drogowy towarów
 • 49.42 – usługi związane z przeprowadzkami
 • 52.10 – magazynowanie i przechowywanie towarów.
Oznaczenia GTU nie stosuje się do innej usługi transportowej niż ta objęta w/w grupowaniem ani w stosunku do usługi objętej w/w grupowaniem, ale niebędącej usługą transportową.
W przypadku kiedy podatnik nie świadczy osobnej usługi transportowej towarów, tylko dostawę towarów, a usługa transportowa towarów jest dodatkowym kosztem danej dostawy, to nie stosuje się oznaczenia GTU 13. 

Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w przypadku usług:
 • kurierskich
 • związanych z przeprowadzkami
 • wynajmu samochodów ciężarowych
 • wynajmu i zarządzania powierzchnią magazynową
 • magazynowania własnych towarów.
Jeżeli podatnik działający we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej świadczy usługi, to należy przyjąć, że on sam otrzymał i wyświadczył dane usługi. W takim wypadku oznaczenie GTU dotyczy również refakturowania usług o kodach GTU od 11 do 13. 

Jednocześnie we wskazaniu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że

oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).Przeczytaj też: Jak oznaczyć usługi kodami GTU w programie Faktura XL?


Data publikacji: 2020-10-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU