Podatnicy zwolnieni z VAT z uwagi na obrót (do 200 000 zł rocznie) nie mają obowiązku przygotowywania plików JPK_V7. Za to zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT w dowolnej formie, niekoniecznie elektronicznej. jpk v7 dla nievatowcow

Obowiązek przygotowywania JPK_V7

Jeżeli wartość sprzedaży w roku przekroczy 200 000 zł, to podatnik zobowiązany jest do założenia oraz prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz składania raportów JPK_VAT7. Obrót roczny do kwoty 200 000 zł zwolniony jest z opodatkowania. Zwolnienie traci moc od momentu wykonania czynności za pomocą, której została przekroczona kwota zwolnienia. W przypadku przedsiębiorców dopiero co rozpoczynających działalność kwotę limitu zwolnienia w pierwszym roku ustala się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Pierwszy raport JPK_V7 powinien zostać przygotowany w rozliczeniu za miesiąc, w którym miało miejsce przekroczenie limitu zwolnienia z VAT. Raport powinien dotyczyć jedynie okresu po przekroczeniu limitu bez wyszczególniania transakcji do dnia zanim kwota 200 000 zł została przekroczona. 

Podatnik, który zrezygnuje ze zwolnienia z VAT, traci je począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji lub począwszy od pierwszej czynności. W takim przypadku raport JPK_V7 należy wysłać za okres, w którym zwolnienie z VAT przestało obowiązywać. Podatnik może w każdej chwili powrócić do zwolnienia. Wtedy ostatni raport powinien zostać złożony za miesiąc przypadający przed powrotem do zwolnienia. 

Transakcje zwolnione podmiotowo z VAT

Niektóre transakcje zwolnione są z obowiązku naliczania od nich podatku VAT. Mogą je zawierać czynni podatnicy VAT, którzy jednocześnie prowadzą działalność opodatkowaną.

Do transakcji, od których nie nalicza się VAT zaliczają się między innymi: usługi medyczne, finansowe, czy ubezpieczeniowe. Podatnicy ci w składanych raportach JPK_V7 mają obowiązek ujmowania w nich także wymienionych transakcji oraz prowadzenia dla nich ewidencji sprzedaży VAT.

Raporty VAT powinny być tworzone następująco:
  • osobno transakcje opodatkowane wg poszczególnych stawek lub rodzajów czynności opodatkowanych, jak np. import, WDT, WNT, odwrotne obciążenie
  • osobno transakcje zwolnione z VAT.
Podatnicy prowadzący czynności opodatkowane i zwolnione z podatku powinni po stronie nabyć (ewidencja zakupów VAT część ewidencyjna JK_V7) wykazywać wyłącznie transakcje związane z działalnością opodatkowaną, w tym także czynności i VAT ustalane proporcjonalnie kiedy towar lub usługa są tylko częściowe. Jeżeli nabyty towar lub usługa:
  • zawiera podatek VAT i wykorzystywana jest do celów opodatkowanych, to należy ją wykazać w ewidencji JPK_V7 w całości
  • zwolnione z VAT, to nie wykazuje się ich wcale w ewidencji JPK_V7
  • opodatkowane, ale w całości wykorzystywane w działalności zwolnionej z VAT, to nie wykazuje się ich w ewidencji JPK_V7
  • opodatkowane VAT po stronie nabywcy (odwrotne obciążenie), to należy wykazać je w ewidencji sprzedaży oraz w odpowiedni sposób w ewidencji zakupu
  • wykorzystywane dla celów opodatkowanych tylko częściowo, to należy dokonać odliczenia na zasadzie proporcji ustalonej na podstawie obrotu z roku poprzedniego (dokładnie z zasadami można zapoznać się w art. 90 ust. O VAT), a kwotę netto i VAT wprowadzić proporcjonalnie, zgodnie z wyliczoną proporcją i na koniec roku dokonać odpowiedniej korekty
  • wykorzystywane do celów działalności pozostającej poza podatkiem VAT, jak np. przy działalności jednostek samorządu terytorialnego, to nie należy ich wykazywać w ewidencji JPK_V7.


Data publikacji: 2021-09-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU