Polski Ład wprowadził dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ulgę konsolidacyjną. Przedsiębiorca, który kupi udziały lub akcje w zagranicznej lub krajowej spółce kapitałowej będzie mógł w ramach ulgi pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki poniesione w roku ich faktycznego poniesienia. ulga konsolidacyjna

Dla kogo ulga konsolidacyjna?

Do podmiotów, które mogą ubiegać się o ulgę konsolidacyjną należą:
 • spółka nabywająca
  czyli taka, która:
  • uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych 
  • prowadzi działalność przez co najmniej 24 miesiące przed nabyciem
  • w ramach jednej transakcji obejmuje udziały lub akcje w ilości, która daje jej bezwzględną większość prawa głosu
 • spółka nabywana
  czyli taka, która:
  • posiada osobowość prawną oraz siedzibę lub zarząd na terytorium Polski 
  • przedmiot działalności spółki nabywanej jest taki sam lub wspierający działalność podatnika przy czym działalność spółki nabywanej nie może być działalnością finansową
  • prowadzi działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy przed nabyciem.

Ulga konsolidacyjna – sposób działania

W ramach ulgi konsolidacyjnej wprowadzonej przez Polski Ład przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkową kwotę poniesionych kosztów na nabycie udziałów lub akcji spółki niepowiązanej do wysokości dochodów jakie spółka nabywająca osiągnęła w roku podatkowym.

Odliczenia ulgi konsolidacyjnej można dokonać:
 • do wysokości kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych
 • kwota odliczenia nie może być wyższa od 250 000 zł w danym roku podatkowym. 
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym akcje lub udziały zostały nabyte. Wydatki muszą być faktycznie poniesione. 

Ulga konsolidacyjna – warunki

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup udziałów lub akcji jeżeli zgodnie z ustawą o CIT zostaną łącznie spełnione wymienione warunki:
 • główny przedmiot działalności nabywanej spółki jest taki sam co przedmiot działalności podatnika lub działalność takiej spółki może zostać uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, z zastrzeżeniem, że działalność spółki nie stanowi działalności finansowej
 • nabywana spółka ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania wraz z podstawą prawną uprawniającą do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego drugiego państwa
 • podatnik oraz nabywana spółka prowadziły działalność przed dniem nabycia udziałów lub akcji przez okres przynajmniej 24 miesięcy
 • w okresie 2 lat przed dniem nabycia udziałów podatnik i nabywana spółka nie byli podmiotami powiązanymi
 • podatnik w jednej transakcji nabył udziały, akcje nabywanej spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.
Ulga konsolidacyjna nie jest przyznawana na nabycia wewnątrzgrupowe oraz warunkiem jej przyznania jest trwałość nabycia. 

Ulga konsolidacyjna – wydatki

Wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce nabywanej będącej osobą prawną muszą być bezpośrednio związane z transakcją nabycia udziałów i obejmują wydatki poniesione na:
 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji wraz z ich wyceną
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
 • podatki oraz inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą, z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały, a także koszty finansowania dłużnego jakie zostały poniesione w związku z wymienioną transakcją. 

Ulga konsolidacyjna – rozliczenie

Odliczenia ulgi dokonuje się w roku podatkowym, w którym zostały nabyte udziały lub akcje. W przypadku kiedy przedsiębiorca lub jego następca prawny sprzeda nabyte akcje lub je umorzy przed upływem 36 miesięcy licząc od dnia ich nabycia, to musi zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia. Korekta odliczenia będzie musiała zostać sporządzona również w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość przed upływem 36 miesięcy od dnia nabycia akcji.


Data publikacji: 2022-01-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU