Większość firm, które chcą się rozwijać cały czas poszukuje nowych rynków zbytu, co wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą w tym zakresie skorzystać z dodatkowego wsparcia w ramach ulgi na ekspansję wprowadzoną przez Polski Ład. ulga na ekspansje

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję, to dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w celu rozszerzenia rynków zbytu. Należą do nich koszty uzyskania przychodów mające na celu zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów. W ten sposób przedsiębiorcy otrzymali dodatkowe wsparcie, które da im szansę na wyższy przychód ze sprzedaży produktów i tym samym pozwoli dalej się rozwijać. 

Ulga na ekspansję – dla kogo?

Z ulgi na ekspansję skorzystają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, których przychody opodatkowane są:
 • skalą podatkową (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).
Zostały nim objęte przedsiębiorstwa, także małe i średnie firmy. 

Ulga na ekspansję – warunki

W przypadku kiedy przedsiębiorca w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od końca roku, w którym poniósł koszty związane z powiększeniem przychodu ze sprzedaży produktów i:
 • zwiększył przychody ze sprzedaży własnych produktów w kolejnym roku
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów nieoferowanych do tej pory
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów nieoferowanych do tej pory w danym kraju.
Przy powyższym warunku pod uwagę brane są jedynie przychody, których dochód opodatkowany jest na terytorium RP, co oznacza, że wszelkie przychody uzyskane ze sprzedaży własnych produktów za granicą kraju nie są brane pod uwagę. 

Ulga na ekspansję – jakie wydatki można zaliczyć?

Nie wszystkie wydatki poniesione w działalności mogą wchodzić w zakres ulgi na ekspansję. Przede wszystkim muszą to być wydatki pozwalające zwiększyć sprzedaż produktów zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT. Znajduje się w niej zamknięty katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Do wydatków tych zaliczają się koszty:
 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, również zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wyżywienie dla pracowników i podatnika
 • działań promocyjno-informacyjnych, również zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja broszur prasowych, katalogów informacyjnych oraz ulotek dotyczących produktów
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów zwłaszcza dokumentacji dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych
 • przygotowania dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do przetargu, jak również w celu składania ofert innym podmiotom. 
Wysokość wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi jest ograniczona limitem, który nie może przekroczyć 1 000 000 zł
Wszystkie wymienione powyżej koszty uzyskania przychodów jakie zostały poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów mogą zostać odliczone w przypadku kiedy nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej innej formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Produkty są to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę. Nie są nimi towary handlowe zakupione w celu dalszej odsprzedaży. Muszą to być koniecznie rzeczy wyprodukowane przez podatnika. 
Z kolei zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, to odpłatne zbycie produktów do podmiotu, który nie jest podmiotem powiązanym, co oznacza, że z ulgi na ekspansję nie skorzystają przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych. 

Ulga na ekspansję, tylko w zeznaniu rocznym 

Jeżeli w/w warunek nie zostanie spełniony, a podatnik skorzysta z odliczenia, to zgodnie z przepisami ustawy o PIT zobowiązany jest do:
 • do doliczenia wcześniej odliczonej kwoty w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.
W związku z tym przedsiębiorca nie może odliczyć ulgi na ekspansję w chwili obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Ulgę ma prawo zastosować tylko w rocznym zeznaniu podatkowym. 

Ulga na ekspansję może być odliczona w zeznaniu za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca poniósł koszty na zwiększenie przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów. W przypadku odnotowania straty lub dochodu niższego od kwoty przypadających odliczeń, to przedsiębiorca może dokonać odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w następnych zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.


Data publikacji: 2022-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU