Jedną z częściej wybieranych form finansowania zakupionego składnika majątku do firmy jest leasing operacyjny. Najbardziej popularnym leasingowanym sprzętem jest samochód osobowy. Od 1 stycznia 2019 roku zmienił się sposób rozliczania umów leasingu samochodów osobowych, który obowiązuje również w obecnym 2021 roku. Czy zmiany dotyczą także innych składników majątku finansowanych leasingiem? Co z wstępną opłatą leasingową, jak należy ją rozliczyć? wstepna oplate leasingowa

Leasing operacyjny – najważniejsze informacje

W umowie leasingu jedna ze stron (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorcy) odpłatnie do używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. 
Przy leasingu operacyjnym, przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy wchodzi w skład środków trwałych leasingodawcy, co daje mu prawo do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Opłaty poniesione przez leasingobiorcę w związku z wykorzystywaniem przez niego przedmiotu leasingu stanowią dla niego koszt podatkowy jeżeli:
  • umowa leasingu została zawarta na czas określony jednak nie krótszy niż:
    • 40% normatywnego okresu amortyzacji – wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji
    • 5 lat – nieruchomości
  • suma wpłat jaka wynika z umowy leasingu pomniejszona o należny podatek VAT jest równa co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które są przedmiotem leasingu.

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca zakupił do firmy zestaw komputerowy, który sfinansował leasingiem. Wartość sprzętu wyniosła 25 000 zł. Umowa leasingowa została zawarta na 6 lat, suma opłat netto wynikająca z umowy najmu to 25 500 zł. Czy zawarta umowa spełnia warunki umowy leasingu operacyjnego?

Odpowiedź: 
Tak, spełnia, ponieważ okres trwania umowy jest wyższy niż 40% okresu amortyzacji przeznaczony dla zespołów komputerowych będących środkiem trwałym. Suma opłat wynikających z umowy pomniejszona o podatek VAT jest wyższa od wartości początkowej zakupionego sprzętu, co oznacza, że przedsiębiorca jako korzystający nie może ująć zakupionego sprzętu w środkach trwałych swojej firmy. 

Wstępna opłata leasingowa, a podatek

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszt uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W związku z tym, aby dany wydatek mógł być kosztem firmowym musi zostać wykazany związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wydatkiem, a osiągniętym przychodem. 

Część wydatków jakie ponoszą podatnicy są kosztami pośrednio związanymi z przychodem, których przypisanie do konkretnego przychodu jest dość trudne. Takim wydatkiem są np.: opłaty leasingowe. W przypadku kiedy przedmiot leasingu wykorzystywany jest w trakcie prowadzonej działalności, to na pewno spełnia przesłanki do uznania go za koszt podatkowy. 
Umowy leasingowe wymagają wniesienia opłaty wstępnej jeszcze przed uruchomieniem leasingu. Jest to oddzielna wplata nieprzypisana do żadnej raty leasingowej. W którym momencie należy zaliczyć ją do kosztów? Odpowiedzią może być interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/1/415-53/12/ESZ z dnia 6 kwietnia 2012 roku o treści:

powołany przepis art. 23b ww. ustawy nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć ww. opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Zatem rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów, przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uregulowane w art. 22 ust. 4-6 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) w płaszczyźnie podatkowej opłata ta powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. W konsekwencji w przedstawionym stanie faktycznym wydatki związane z uiszczeniem opłaty wstępnej, wynikającej z zawartej umowy leasingu, Wnioskodawca może zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu rozliczania samochodów osobowych sfinansowanych za pomocą leasingu. W nawiązaniu do art. 23 ust. 47a ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczają się opłaty wynikające z umowy leasingu samochodów osobowych w wysokości jaka przekracza ich część ustaloną na podstawie proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości leasingowanego auta. Powyższemu ograniczeniu do ujmowania w kosztach podatkowych opłat wynikających z umowy leasingu nie podlegają wydatki poniesione na zakup innych przedmiotów niż auto.


Data publikacji: 2021-08-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU