Jedną z form opodatkowania jest ryczałt. Popularna forma wybierana przez osoby rozliczające najem samodzielnie bez pomocy biura rachunkowego. obliczanie ryczaltu krok po kroku

Obliczanie ryczałtu

1. Ustalenie kwoty przychodu
Zasady zgodnie, z którymi przedsiębiorca powinien ustalić przychód różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku najmu prywatnego przychód powstaje w momencie otrzymania czynszu od najemcy, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie wpływy od najemcy są dla najmującego przychodem do opodatkowania. Natomiast w działalności gospodarczej przychód powstaje w okresie, którego dotyczy i nie ma tu znaczenia data wpłaty. 

2. Odliczenia od przychodów
Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania. W jego przypadku nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale dopuszczalne jest dokonywanie innych odliczeń od przychodu, jak np.: przekazane darowizny, czy wydatki poniesione na termomodernizację. 

3. Ustalenie podstawy opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi kwota, na podstawie której oblicza się ryczałt od najmu. Podstawa może być taka sama jak przychód, ale może też być inna. Jeżeli podatnik odliczy od przychodu inne odliczenia, to podstawa opodatkowania będzie niższa od kwoty przychodów. 

4. Obliczane ryczałtu od najmu
Usługi wynajmu nieruchomości opodatkowane są stawkami: 
  • 8,5%  - do kwoty 100 000 zł przychodów
  • 12,5% - powyżej 100 000 zł przychodów.
5. Uwzględnienie obniżki ryczałtu
Jeżeli podatnik świadczy usługi związane z wynajmem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to połowę płaconych przez siebie składek zdrowotnych może odliczyć od podatku. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca wynajmuje nieruchomości w ramach najmu prywatnego i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą w innym zakresie.  
Jeżeli z działalności z uwagi na niskie przychody nie będzie płacił podatku, to i tak będzie mógł częściowo odliczyć opłacone składki zdrowotne. 
Miesięczna składka przedsiębiorcy na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest na początku roku na cały rok. W 2020 roku składka wyniosła 363,34 zł na miesiąc (9% od podstawy wymiaru 4 026,01 zł). Podatnik od podatku mógł odliczyć 7,75% podstawy wymiaru, czyli 312,02 zł. 

6. Ustalenie kwoty podatku do zapłaty 
Podatnik musi kwotę obliczonego ryczałtu zaokrąglić do pełnych złotych, w taki sposób, że końcówki kwot niższe niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot równe i powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 

7. Przelew podatku
Przelew podatku powinien być zlecony z banku, w którym przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. Wpłata musi trafić na indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy. Nie jest wskazane, aby przelew podatku wyszedł z banku z rachunku osoby trzeciej.


Data publikacji: 2021-08-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU