Kontrakt B2B bardzo często pojawia się w ogłoszeniach o pracę, dlatego ze specyfiką umowy powinni zapoznać się zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy. Umowę zawierają dwa podmioty gospodarcze, przestrzegając przepisów Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy B2B może być korzystne dla obu stron, stąd warto rozważyć takie rozwiązanie we własnej firmie. zatrudnienie na umowe b2b

Umowa B2B - czym charakteryzuje się kontrakt?

Umowa B2B jest określana jako umowa partnerska zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, w tym przez jednoosobową działalność gospodarczą. Zatrudnienie w formie B2B jest alternatywą dla stosunku pracy. Aby zawrzeć kontrakt B2B, zainteresowana osoba musi w pierwszej kolejności ukończyć 18 lat, być obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej oraz zarejestrować własną działalność gospodarczą.

Korzyści zawarcia umowy B2B

Wśród zalet związanych z podpisaniem umowy B2B można wskazać:
 • wyższe wynagrodzenie - po zawarciu umowy B2B pracodawca nie ma obowiązku regulowania składek ZUS oraz w płatnych urlopów zdrowotnych za pracownika. Niewątpliwą korzyścią jest także niższy podatek VAT i podatek dochodowy, co przekłada się na wyższe wynagrodzenie na dotychczasowym stanowisku,
 • więcej kontrahentów - kontrakt B2B pozwala na współpracę z wieloma przedsiębiorcami, co dla firmy oznacza dodatkowy zysk,
 • elastyczne godziny pracy - strony zawierające kontrakt nie muszą wykonywać powierzonych zadań w odgórnie wyznaczonym miejscu i czasie, kluczowe znaczenie odgrywają efekty pracy,
 • swoboda w wyborze formy opodatkowania,
 • rozliczanie wydatków powiązanych z prowadzoną firmą - jedną z możliwości przedsiębiorcy jest zakwalifikowanie do kosztów wydatków ponoszonych w prowadzonej działalności, a także odliczenia od zakupów podatku VAT (mowa o podatku VAT należnym regulowanym do urzędu skarbowego, który zostaje pomniejszony o VAT naliczony widniejący na fakturach zakupowych),
 • niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - przedsiębiorcy rejestrujący nową działalność gospodarczą albo otwierający ją po minimum 60 miesiącach kalendarzowych, liczonych od ostatniego zawieszenia bądź zakończenia działalności gospodarczej dysponują prawem skorzystania z ulgi w składkach ZUS. W okresie pierwszych 6 miesięcy mają opcję skorzystania z „Ulgi na start”, kiedy regulują jedynie składkę zdrowotną. Po upływie 6 miesięcy dostępna jest ulga znana jako „Mały ZUS” - przedsiębiorca przez 36 miesięcy reguluje pełną składkę zdrowotną oraz niższą składkę społeczną.

Wady podpisania umowy B2B

Wśród wad związanych z zawarciem umowy B2B można wskazać:
 • konieczność założenia działalności gospodarczej - jednym z warunków zawarcia kontraktu B2B jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
 • wystawianie faktur - obowiązkiem zleceniobiorcy jest wystawianie faktur sprzedażowych po wyświadczeniu usług, które pozwalają na udokumentowanie wykonanego zakresu usług opisanych w zawartej umowie,
 • świadczenie pracy nie jest zabezpieczona Kodeksem pracy - strony współpracują, zamiast zawierać stosunek pracy, co oznacza, że strona świadcząca usługi nie jest chroniona Kodeksem pracy (nie przysługują jej dodatki za staż pracy ani też urlop wypoczynkowy),
 • samodzielna księgowość - strona świadcząca usługi w ramach kontraktu B2B ma obowiązek prowadzić samodzielną księgowość albo skorzystać z usług biura rachunkowego lub księgowej. Kolejnym obowiązkiem jest terminowe regulowanie zaliczek podatku dochodowego, podatku VAT i składek ZUS,
 • preferencyjne składki ZUS nie są dostępne dla każdego - dotyczy to przede wszystkim osób pracujących na rzecz byłego pracodawcy.

Umowa o pracę a kontrakt B2B - podobieństwa i różnice

Przepisy prawa zabraniają podpisywania umowy B2B, jeżeli zakres wykonywanych zadań wskazuje na stosunek pracy, czyli osoba zatrudniona świadczy usługi w odgórnie wyznaczonym miejscu i czasie. Zatrudnienie B2B ma charakter partnerski.

Zawierając umowę o pracę, strony muszą przestrzegać przepisów Kodeksu pracy, a dla kontraktu B2B obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

Osoba samozatrudniona musi pamiętać o wszystkich formalnościach nałożonych na każdego przedsiębiorcę i regulowaniu wyznaczonych płatności. Pracownik zostaje w tych obowiązkach wyręczony.

Czy zawieranie umowy B2B jest opłacalne?

Podpisanie kontraktu B2B ma zarówno mocne, jak i słabe strony, co zostało wskazane powyżej, dlatego każda osoba powinna przeanalizować własną sytuację i dokonać wyboru. Niewątpliwą korzyścią są większe przychody, elastyczność w wyborze miejsca i czasu pracy. Jednak trzeba pamiętać o dodatkowych obowiązkach. Wymagana jest także samodyscyplina i motywacja. Z kolei niewątpliwą korzyścią w umowie o pracę jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a także dodatki uwarunkowane Kodeksem pracy.

Zawierając kontrakt B2B, można nawiązać współpracę z wieloma przedsiębiorcami, pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń.

Reasumując, wybór zatrudnienia w formie B2B wymaga indywidualnej analizy, a także weryfikacji mocnych i słabych stron tego rozwiązania.


Data publikacji: 2023-11-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU