Refakturowanie leasingu ma miejsce w sytuacji, gdy leasingobiorca zdecydował się oddać na użytkowanie samochód będący przedmiotem umowy leasingowej. Ta czynność wiąże się z konkretnymi skutkami podatkowymi. Co trzeba wiedzieć o refaktoringu i jaki ma wpływ na przedsiębiorców? Odpowiadamy! refaktura za leasing podatek vat

Refaktoring leasingu a podatek VAT

Refakturowanie usług zostało omówione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 8 ust. 2a ustawy VAT wskazuje, że w sytuacji, kiedy podatnik działający we własnym imieniu, ale dla osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, potwierdza, że on otrzymał i wykonał dane usługi. Refakturowanie może zostać potraktowane jako odsprzedaż usług, pod warunkiem że jeden z podmiotów kupuje usługę, a później decyduje się ją sprzedać. Należy podkreślić, że sprzedawca usługi nie stanowi bezpośredniego usługodawcy. Odsprzedaż usług wymaga od podmiotu wyświadczenia tylko jednej usługi.

Kiedy dochodzi do odsprzedaży usługi, przedsiębiorca ma obowiązek przygotować fakturę potwierdzającą to zdarzenie. Refakturowanie dąży do przeniesienia kosztów usługi na inny podmiot, czyli w tym przypadku na beneficjenta. Podatnik wystawia dla beneficjenta dokument nazywany refakturą. Dowód sprzedaży zawiera informacje o wyświadczeniu przez przedsiębiorcę dokładnie tej samej usługi, którą uzyskał od sprzedawcy.

Co ciekawe, wystawiając refakturę, przedsiębiorca wykonuje fikcję prawną. Co to oznacza? Podatnik, który działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, musi zostać zakwalifikowany jako podmiot odpowiadający za wykonania usługi, co przekłada się na kolejny obowiązek rozliczenia refakturowanej usługi w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom.

Ustawodawca wskazuje, że podmiot, który zdecydował się na odsprzedaż, ma postępować w taki sam sposób, jakby ją świadczył. W praktyce ma obowiązek uregulowania podatku należnego i obliczenia podatku naliczonego.

Refakturowanie leasingu samochodu osobowego

Przy refakturze leasingu również dochodzi do fikcji prawnej. W praktyce przedsiębiorca, czyli pośrednik ma obowiązek uregulowania podatku należnego naliczonego z wykonanej sprzedaży usług leasingowych. Czy zyskuje on prawo od odliczenia podatku naliczonego od refakturowanej usługi leasingowej?

Odpowiadając na pytanie, musimy wrócić do art. 86a ust. 1 ustawy VAT, która odnosi się do pojazdów samochodowych. Po zakupie samochodu podatnik zyskuje ograniczone 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z kolei art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. A wskazuje, że pełne 100% odliczenie jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy samochody są używane jedynie do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT  informuje, że pojazd samochodowy jest używany jedynie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, kiedy korzysta się z niego zgodnie z wyznaczonymi przez podatnika zasadami. Tak stan rzeczy musi potwierdzać również ewidencja przebiegu pojazdu. Aby zastosować 100% odliczenie, ustawodawca zabrania korzystania z samochodu do celów prywatnych.

Art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy VAT wskazuje, że ewidencja przebiegu pojazdu jest nieobowiązkowa, kiedy pojazd zostanie:
  • odsprzedany,
  • sprzedany (odnosi się do pojazdów wyprodukowanych przez przedsiębiorcę),
  • oddany w odpłatne używanie po podpisaniu umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innej umowy mającej taki sam cel.

Trzeba podkreślić, że odsprzedaż, sprzedaż albo oddanie w odpłatne korzystanie z samochodu musi stanowić przedmiot prowadzonej działalności.

W artykule 86a nie bez powodu użyto słowa „wyłącznie”, gdyż ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona, kiedy dojdzie do tak zwanych sytuacji przejściowych, czyli samochód jest używany także do innych celów, a wśród nich do jazdy próbnej czy wykorzystania służbowego przez pracownika bądź/oraz właściciela firmy.

Kiedy pojazd jest skierowany do odpłatnego wykorzystania przez innego przedsiębiorcę, a strony podpisały umowę najmu, dzierżawy, leasingu albo inną, podobną umowę, ale służy podatnikowi do innych celów, musi być prowadzona ewidencji, zabrania się skorzystania ze zwolnienia.

Reasumując, gdy podmiot zajmujący się refakturowaniem uzyskał pojazd leasingowy tylko dla dalszego leasingu, może w takiej sytuacji odliczać podatek naliczony.

Ustawodawca nie zabrania przedsiębiorcy odliczać podatku naliczonego, jednocześnie nie musi uzupełniać ewidencji przebiegu pojazdu.

W tym miejscu warto wspomnieć o interpretacji wydanej 10 marca przez Dyrektora KIS (nr 0114-KDIP4-2.4012.608.2020.2.AS). Wskazał, że w omawianej sytuacji informacja, iż przedmiotem działalności podatnika wprowadzonym do umowy i jednocześnie wpisie do KRS nie jest wynajem, dzierżawa albo leasingowanie pojazdów. Kluczowe znaczenie odgrywają przepisy art. 86a ust. 5 ustawy, czyli rzeczywiste zastosowanie danego samochodu, a nie okoliczność wprowadzenia wpisów dotyczących zakresu prowadzonej działalności w statucie albo ujmowanych w KRS.

PRZYKŁAD 1
Czynny podatnik VAT zdecydował się na leasing samochodu osobowego, a następnie został on przekazany innemu przedsiębiorcy, również w formie leasingu. W omawianym przykładzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czynny podatnik VAT odliczył 100% podatku naliczonego. Przepisy prawa nie wymagają od niego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Refakturowanie leasingu jest klasyfikowane jako odpłatne świadczenie usług, co oznacza, że przedsiębiorca ma obowiązek uregulować podatek należny VAT. Korzystając z fikcji prawnej, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy VAT należy wskazać, że czynny podatnik VAT wykonał usługę bez niczyjej pomocy, w pełni samodzielnie.

Pełne odliczenie podatku naliczonego dotyczy tylko pojazdów, które są używane przez kolejne podmioty w formie najmu albo dzierżawy.

Refakturowanie jest dostępne w wielu przypadkach, także dla usługi leasingu. Przed wprowadzeniem pojazdu do rejestrów, trzeba sprawdzić regulacje ograniczające prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych. Po spełnieniu wszystkich wymogów można skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT.


Data publikacji: 2023-01-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU