Firmy na wyposażeniu posiadają środki trwałe, które podlegają amortyzacji. W jaki sposób powinna przebiegać ich amortyzacja? Co w przypadku kiedy wartość środka nie przekracza 10 000 zł? meble biurowe amortyzacja

Amortyzacja – co i kiedy jej podlega?

Amortyzacja dotyczy środków trwałych. Zgodnie z ustawą o PIT zaliczają się do nich: budowle, budynki oraz lokale stanowiące odrębną wartość, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty. Przedmioty te powinny być własnością lub współwłasnością podatnika bądź powinny być nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz powinny być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania przez okres dłuższy niż 1 rok. Środki trwałe muszą być wykorzystywane w działalności gospodarczej podatnika lub oddane przez niego do użytku na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź innej. Dokładne zapisy w tej kwestii zawiera art. 23a pkt 1 ustawy o PIT

Najwcześniej środek trwały może być poddany amortyzacji zaraz po przyjęciu go do używania. Amortyzacja powinna być zakończona nie później niż w momencie zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka. Może nastąpić także w chwili przeznaczenia go na sprzedaż lub do likwidacji. 

Meble biurowe – niska wartość środka trwałego 

Przed przystąpieniem do amortyzacji należy określić wartość początkową środka trwałego. Jeżeli jest niska, to w takim przypadku środek trwały może zostać zamortyzowany jednorazowo. Ważna jest też informacja, czy właściciel danej rzeczy, która ma być amortyzowana jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy zakupione przedmioty mogą zostać opodatkowane. Jeżeli tak, to wartość mebli powinna zostać określona w kwocie netto (od kwoty brutto odejmuje się podatek VAT). 

W przypadku kiedy czynny podatnik VAT dokona zakupu mebli za kwotę 10 000 zł brutto, to przy określaniu ich wartości początkowej musi wziąć pod uwagę kwotę netto. W takim wypadku nabyte przedmioty są środkami trwałymi o niskiej wartości początkowej (poniżej 10 000 zł) i zgodnie z przepisami (ustawą o PIT) mogą zostać poddane jednorazowej amortyzacji. Odpis amortyzacyjny powinien mieć miejsce w miesiącu przyjęcia mebli do użytkowania. Taki rodzaj amortyzacji nie może być rozłożony w czasie. 

Środek trwały o wartości niższej niż 10 000 zł może być zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. 
W przypadku kiedy przedsiębiorca, który zakupił meble do firmy nie jest czynnym podatnikiem VAT lub kiedy nie zamierza używać ich w działalności, to wartością początkową środka trwałego jest kwota brutto zawierająca podatek VAT. W tej sytuacji zakupione przedmioty nie mogą być amortyzowane jednorazowo, ponieważ ich wartość nie jest niska. 

Amortyzacja mebli, a pomoc de minimis

W przypadku kiedy wartość początkowa środka trwałego przekracza kwotę 10 000 zł, to amortyzacja jednorazowa możliwa jest w ramach pomocy de minimis. Powyższe dotyczy właścicieli nowych firm oraz małych podatników prowadzących działalność od danego roku podatkowego. W ich przypadku obowiązuje limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 50 000 euro. Jednorazowymi odpisami amortyzacyjnymi objęte są środki trwale zaliczane do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Są to:
 • kotły i maszyny energetyczne
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
 • urządzenia techniczne
 • środki transportu bez samochodów osobowych
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym również meble.
Decyzję o dokonaniu amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis podejmuje podatnik. 

Amortyzacja mebli o wartości wyższej niż 10 000 zł

Może zdarzyć się, że przedsiębiorca zakupi do firmy meble lub inny środek trwały, których wartość będzie przekraczała kwotę 10 000 zł. Wtedy też jest możliwa ich amortyzacja, ale koniecznie musi być rozbita na kilka części, a odpisy muszą być dokonywane regularnie. 

Podatnik może wybrać:
 • metodę liniową (stałe odpisy amortyzacyjne), w której wyróżnia się metodę:
  • indywidualną
  • przyspieszoną
 • metodę degresywną (stawka amortyzacji maleje z czasem).


Data publikacji: 2021-09-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU