Kasa fiskalna stanowi niezbędne wyposażenie działalności handlowej zajmującej się sprzedażą samochodów na rzecz konsumentów. Służy do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Pojawia się jednak pytania, czy przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej. sprzedaz samochodow dla osob fizycznych kasa fiskalna

Kasa fiskalna przy zakupie samochodów używanych

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT informuje, że podatnik zajmujący się sprzedażą towarów na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ma obowiązek dokumentowania transakcji na kasie fiskalnej.

Jeżeli przedsiębiorca nie przestrzega wyznaczonych zasad, może spodziewać się kary grzywny, wskazanej w KKS albo innych zobowiązań w podatku VAT równym 30% kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów.

Jednak istnieją sytuacje, kiedy podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Rozporządzenie wskazuje zarówno zwolnienia podmiotowe, jak i przedmiotowe.

Zwolnienia podmiotowe zostały przytoczone w paragrafie 3 rozporządzenia. Są one obwarowane limitem w wysokości 20 000 zł. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiąże się to z obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę.

Zwolnienie przestaje obowiązywać po 2 miesiącach następujących po miesiącu, kiedy wartość sprzedaży wykonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych była większa od kwoty 20 000 zł.

Nietrudno się domyślić, że handlując pojazdami, limit jest bardzo szybko przekraczany.

Zwolnienia przedmiotowe to druga możliwość uwarunkowana rodzajem prowadzonej usługi. Katalog czynności zwolnionych znajduje się w załączniku do rozporządzenia.

Wśród czynności zwolnionych znajduje się pozycja 47, czyli dostawa towarów i świadczenie usług, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią dla podatnika środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, pod warunkiem że do dokumentowania tych czynności posłużyła faktura.

W tym miejscu trzeba przytoczyć zapisy art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którą samochód będący środkiem transportu jest klasyfikowany jako środek trwały, kiedy jest kompletny oraz zdatny do użytku, do tego firma planuje korzystać z niego do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej jednego roku.

Z kolei używane samochody, które służą do odsprzedaży, nie mogą zostać zakwalifikowane jako środek trwały. Określa się je jako towar handlowy, czyli przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Udokumentowanie transakcji fakturą VAT nie jest wystarczające.

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia, żadne ze zwolnień, które zostały wymienione powyżej, nie dotyczy dostawy części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych, z jedynym wyjątkiem, jakim są motocykle. Wymienione towary podlegają obowiązkowej ewidencji z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Przepisy wskazują, że podatnik sprzedający samochody używane ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jednak musi przestrzegać limitu w wysokości 20 000 zł.

Czy dla handlu używanymi samochodami konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej online?

Art. 111 ust. 6a ustawy o VAT wskazuje, że kasa rejestrująca odpowiada za prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych. Musi również pozwalać na połączenie i przesyłanie danych pomiędzy kasą rejestrującą a Centrum Repozytorium Kas.

Zaprezentowane zasady dotyczą obsługi kas fiskalnych online.

Coraz więcej branży i działalności ma obowiązek dokumentowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Art. 145b ustawy o VAT informuje, że kasy rejestrujące muszą zostać wymienione na kasy online w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, wliczając do tego naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie, regenerowanie, a także wymianę opon albo kół dla pojazdów silnikowych, wliczając w to również motorowery.

To obowiązek, który muszą spełnić podmioty świadczące usługi. Z kolei sprzedaż samochodów osobowych nie wymaga posiadania kasy fiskalnej online.

Przedsiębiorcy, których działalność polega na sprzedaży używanych samochodów, muszą posiadać kasę fiskalną, ale nie mają obowiązku korzystania z kasy online, chociaż takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla coraz większe ilości przedsiębiorców.

Kasa fiskalna przy sprzedaży samochodów używanych w procedurze VAT – marża

Zgodnie z obowiązującymi przepisami handlując samochodami używanymi, nie ma przeciwwskazań do stosowania opodatkowania w formie procedury VAT- marża. To wyjątek, gdyż tradycyjnym rozwiązaniem jest opodatkowanie różnicy między kwotą sprzedaży a kwotą zakupu towaru używanego.

Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że dla podatnika zajmującego się czynnościami polegającymi na dostawie towarów używanych zakupionych wcześniej przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności albo importowanych do odsprzedaży podstawa opodatkowania podatkiem jest marżą będącą różnicą pomiędzy całkowitą kwotą regulowaną przez podmiot kupujący a kwotą nabycia po odjęciu kwoty podatku.

Art. 111 ust. 3b ustawy o VAT wyjaśnia zagadnienia związane z rejestrowaniem sprzedaży w procedurze VAT-marża z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Dowiadujemy się, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży, gdy podstawą opodatkowania jest kwota prowizji albo inna forma wynagrodzenia za świadczone usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa albo innej umowy o zbliżonym charakterze, albo marży ewidencjonują na potrzeby obliczenia uzyskanej przez nich wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz, albo w imieniu innych podatników.

Na kasie fiskalnej ewidencjonuje się pełną wartość sprzedaży towaru (kwota, którą musi uregulować nabywca), czyli kwotę nabycia towaru wraz z naliczoną marżą.
Paragraf 6 ust. 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazuje, że sprzedaż w procedurze VAT-marża zostaje wykonana przez tzw. zero techniczne – oznacza to stosowanie stawki 0% z kodem literowym F (dotyczy usług turystyki) albo G (pozostałe).

Oznacza to, że dostawa pojazdu ma być ujęta na paragonie w jednej pozycji ze stawką 0% oraz literowym oznaczeniem G.

Sprzedaż samochodów używanych a kasa fiskalna – podsumowanie

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność sprzedaży samochodów opodatkowaną procedurą VAT-marża podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży brutto z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Musi wskazać całą otrzymaną należność (na paragonie nie wprowadza się kwoty podatku należnego), a w rozliczeniu podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej bierze się pod uwagę dane z uzupełnianej osobno ewidencji.

Podatnik, który zajmuje się sprzedażą samochodów, ma obowiązek korzystania z kasy rejestrującej i nie ma znaczenia, czy jest on podatnikiem czynnym, zwolnionym od VAT czy wykorzystuje specjalną procedurę VAT-marża.


Data publikacji: 2023-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU