Przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz konsumentów spoza terytorium Unii Europejskiej obowiązują szczególne zasady opodatkowania. Od 2021 roku do krajów tych dołączyła Wielka Brytania. uslugi wielka brytania 2022

Właściwe miejsce świadczenia usług

ma wpływ na prawidłowe określenie obowiązku podatkowego w VAT (decyduje o tym gdzie usługa będzie opodatkowana).

Miejsce świadczenia usług zależy od kilku czynników:
 • przedmiotu bądź rodzaju usługi
 • statusu usługobiorcy (firma, czy konsument)
 • miejsca siedziby firmy lub miejsca zamieszkania usługobiorcy (kraj wykonywania usług).

Zasady rozliczania sprzedaży usług na rzecz konsumentów z kraju trzeciego

Większość usług jakie świadczone są na rzecz konsumentów niebędących podatnikami z kraju leżącego poza terytorium Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu w kraju usługodawcy, w tym przypadku również w Polsce. Od tej zasady obowiązują pewne wyjątki, które zostały wyszczególnione w art. 28I ustawy o VAT. Są to usługi:
 • sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji
 • przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych
 • oddania do używania wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego bądź innych pokrewnych praw
 • usługi reklamy, 
 • doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe oraz usługi podobne do wymienionych
 • usługi przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usługi tłumaczeń
 • usługi bankowe, finansowe bez wynajmu sejfów przez banki
 • usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne
 • dostarczania (oddelegowania) personelu
 • usługi wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome bez niektórych środków transportu (przyczepy i naczepy, wagony kolejowe)
 • usługi polegające na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucyjnej energii cieplnej lub chłodniczej
 • usługi przesyłowe: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.
Miejscem świadczenia usług dla podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu poza obszarem Unii Europejskiej, czyli w przypadku Wielkiej Brytanii na terytorium państwa trzeciego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatników, dla których jest to miejsce siedziby, miejsce stałego zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium kraju trzeciego (art. 28k ustawy o VAT).

Zmiany od 2021 roku

Od 2021 roku przy sprzedaży usług na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii obowiązują trochę inne zasady niż do tej pory. Do końca 2020 roku sprzedaż usług na rzecz podmiotu z Anglii była opodatkowana na takich samych zasadach jakie obowiązywały w pozostałych krajach UE. Podlegały one opodatkowaniu w kraju usługodawcy z wyłączeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których stosowana była procedura MOSS. Od 2021 roku Wielka Brytania jest krajem trzecim, dlatego też rozliczanie usług na rzecz konsumenta (B2C) w zależności od charakteru świadczonej usługi wymaga spełnienia określonych warunków. Wymogiem jest rejestracja na terenie Wielkiej Brytanii dla potrzeb podatku VAT i dokonywania tam rozliczeń podatkowych. Przychody oraz podatek dochodowy powinny być wykazane w KPiR lub w ewidencji sprzedaży i opodatkowane tak samo jak inne przychody w działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2021-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Aneta
17 Sierpień 2022

Chciałabym świadczyć usługi doradztwa spedycyjnego na rzecz przedsiębiorcy z Anglii. Jakie powinnam wystawić dokumenty? Jak wygląda taka współpraca od strony prawnej?