Osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo zawiesić wykonywanie działalności w każdym momencie na czas nieokreślony. W okresie zawieszenia, przedsiębiorcy nie wolno prowadzić żadnych czynności zawodowych poza kilkoma wyjątkami. dostawa towarow zawieszenie dzialalnosci

Zawieszenie działalności gospodarczej – ustawa Prawo przedsiębiorców

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo zawiesić działalność gospodarczą wg zasad określonych w wymienionej ustawie uwzględniając przy tym przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. W oparciu o art. 23 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy przedsiębiorca ujęty w rejestrze CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony, który jednak nie może być krótszy niż 30 dni i powinien rozpoczynać się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, a kończyć się we dniu wskazanym we wniosku lub we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej bądź trwać do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS okres zawieszenia działalności może wynosić od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Zarówno zawieszenie jak i odwieszenie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy.  

Zawieszenie działalności gospodarczej – jakie czynności można wykonywać? 

Co do zasady przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może prowadzić żadnych czynności ani osiągać bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Dozwolone są jedynie czynności wskazane w art. 25 ust. 2 ustawy, takie jak:
  • czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
  • przyjmowanie należności i obowiązkowe regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia
  • prawo bądź obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia działalności gospodarczej
  • wykonywanie wszystkich obowiązków nakazanych w przepisach prawa
  • możliwość osiągania przychodów finansowych również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
  • możliwość powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a dostawa towarów

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT za towary uważa się rzeczy oraz różne postacie energii. Brak jest podziału na środki trwałe i towary handlowe, co oznacza, że zgodnie z ustawą wszystkie są towarami handlowymi. Na podstawie obowiązujących przepisów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może odpłatnie zbywać środki trwałe i wyposażenie. Zabroniona jest jedynie sprzedaż towarów handlowych. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą handlową. W trakcie zawieszenia działalności sprzedał samochód będący w ewidencji środków trwałych firmy. W tym przypadku podatnik nie złamał przepisów. Miał prawo sprzedać taki pojazd. 

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podczas rozliczania podatku VAT z tytułu dostawy towarów bardzo ważne jest wykazanie, że zawieszenie działalności nie ma wpływu na zmianę statusu podatkowego przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który dokonuje dostawy towarów w czasie zawieszenia działalności gospodarczej ma obowiązek odprowadzić podatek VAT i złożyć deklarację JPK_V7. 

Na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej nie jest zobowiązany do składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Z kolei art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT mówi, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych wymienionych w ust. 7a nie odnosi się do okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczyć podatek za wykonywanie czynności podlegające pod opodatkowanie bądź za które musi dokonać korekty podatku naliczonego. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca w marcu danego roku zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. W kwietniu sprzedał środek trwały. W związku z tym w terminie do 25 maja powinien z tego tytułu odprowadzić podatek VAT i złożyć deklarację JPK_V7M. 

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej 

Zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT organ podatkowy ma prawo z urzędu wykreślić podatnika z rejestru VAT, jeżeli zawiesił on działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

W sytuacji, kiedy podatnik w okresie zawieszenia działalności zostanie wykreślony z rejestru podatników i będzie chciał dokonać sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia, to zgodnie z art. 96 ust. 9b ustawy ma obowiązek przed dniem:
  • zawieszenia działalności gospodarczej
  • rozpoczęcia wykonywania tych czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej 
powiadomić o swoim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego i wskazać okres, w którym będzie wykonywał takie czynności. 

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego otrzyma od podatnika zawiadomienie o takim zamiarze, to naczelnik US nie dokona jego wykreślenia z rejestru lub przywróci rejestrację jako podatnika VAT czynnego na czas wskazany w zawiadomieniu.

PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca w czerwcu 2021 roku zawiesił działalność gospodarczą. W maju 2022 roku chciał sprzedać samochód będący środkiem trwałym w przedsiębiorstwie. 

Aby dokonać sprzedaży zgodnie z przepisami, podatnik musi przed jej dokonaniem złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o przywrócenie go do bycia czynnym podatnikiem VAT na czas dokonania odpłatnego zbycia środka trwałego. Po złożeniu zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego powinien przywrócić przedsiębiorcę do rejestru podatników VAT na okres wskazany przez niego w zawiadomieniu. 

Podsumowanie

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik może zgodnie z przepisami dokonać dostawy towarów, pod warunkiem, że są to środki trwałe lub wyposażenie. W związku ze sprzedażą przedsiębiorca ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych z rozliczeniem podatku VAT.


Data publikacji: 2022-12-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU