Prowadzenie działalności gospodarczej może być w każdej chwili zaniechane lub zawieszone. Zawieszenie firmy pozwala nie wykonywać działalności bez konieczności jej likwidacji. W czasie nieprowadzenia działalności gospodarczej z powodu jej zawieszenia, przedsiębiorca nie ma obowiązku wykonywania niektórych czynności, a wręcz są one niedozwolone. Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej, jeżeli osiągnie w tym czasie dochód ze sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia? skladka zdrowotna przy zawieszonej dzialalnosci

Przepisy dotyczące składki zdrowotnej

Regulacje związane ze składką zdrowotną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej znajdują się w:
 • ustawie z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, zwane dalej Prawem przedsiębiorców
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określana dalej jako ustawa zdrowotna. 

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wynika z postanowień zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Odpowiednio:
 • przedsiębiorca wpisany do CEIDG – może zawiesić działalność na czas nieokreślony lub na czas określony, który nie może być krótszy niż 30 dni (art. 23 ust. 1 Prawo przedsiębiorców)
 • przedsiębiorca wpisany do rejestru KRS – może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

Zawieszenie działalności gospodarczej – co przedsiębiorca może, a czego nie może? 

Obowiązujące przepisy zawierają zakres zobowiązań przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, w tym również te dotyczące obowiązku zapłaty składki zdrowotnej. W tej kwestii właściwym przepisem jest Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z regulacjami jakie znajdują się w wymienionym przepisie, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przede wszystkim nie może wykonywać tej działalności i osiągać bieżących przychodów z nią związanych. Wskazuje na to art. 25 ust. 1 Prawo przedsiębiorców. Z kolei ust. 2 wymienionego wyżej art. 25 wskazuje na czynności dozwolone podczas okresu zawieszenia.

Zgodnie z art 25 Prawo dla przedsiębiorców przedsiębiorca może: 
 • wykonywać wszystkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym ma prawo do rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • przyjmować należności i ma obowiązek do regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • ma prawo lub obowiązek do uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia jej wykonywania
 • ma prawo do powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 • może wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
 • osiągać przychody finansowe również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a obowiązek opłacania składki zdrowotnej

Wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym zostały uregulowane w ustawie zdrowotnej. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej spoczywa na tych wszystkich osobach, które spełniają warunki do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które to osoby prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub z nimi współpracują, wyłączając osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników. Widać więc dokładnie, że zobowiązaniem składkowym na ubezpieczenie zdrowotne nie są objęte osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej.  

Obowiązujące obecnie przepisy nie poruszają kwestii opłacania składki zdrowotnej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy przedsiębiorca uzyska dozwolony w tym okresie przychód pochodzący ze zbycia własnych środków trwałych i wyposażenia. W związku z tym niektórzy płatnicy zwracają się do ZUS-u o wydanie interpretacji w tej sprawie. 

Przykładem może być pismo z dnia 16 marca 2022 roku, nr WPI/200000/43/308/2022, w którym ZUS udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez przedsiębiorcę o konieczność zapłaty składki zdrowotnej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołał się na art. 81 ust. 2zd ustawy zdrowotnej, który wskazuje, że jeżeli w przepisach mowa jest o przychodach i kosztach ich uzyskania, to w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie uwzględnia się w nich przychodów, które zostały osiągnięte w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, a także kosztów poniesionych w tym okresie w oparciu o przepis Prawo przedsiębiorców. 

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku [przedsiębiorcy o wydanie interpretacji indywidualnej – przyp. autora] wynika, że w 2022 roku przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, co zostało ujawnione w rejestrze CEIDG. W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca chciałby zbyć środki trwałe: lokal, samochód, urządzenia chłodnicze. Wątpliwości dotyczą kwestii, czy po zmianie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, począwszy od 2022 roku podczas zawieszenia działalności gospodarczej od dochodu ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu będzie należna składka na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie przedsiębiorcy, w czasie zawieszenia działalności gospodarczej uzyskany ze sprzedaży dochód, nie będzie stanowił podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w konsekwencji nie będzie obowiązku od tego dochodu opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tym samym ZUS zgodził się z przedsiębiorcą i stwierdził, że nie musi on odprowadzać składki zdrowotnej, pod warunkiem, że miały miejsce okoliczności, które przedsiębiorca wskazał we wniosku o wydanie interpretacji. W związku z tym stanowisko przedsiębiorcy mówiące o tym, że nie ma on obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest prawidłowe. 

Podsumowanie

Jednym z praw przedsiębiorcy jest prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. W okresie zawieszenia działalności, przedsiębiorca może wykonywać niektóre czynności, jak między innymi ma prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia. Dochód uzyskany z takiej sprzedaży, zgodnie ze stanowiskiem ZUS-u nie obliguje do zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. W trakcie zawieszenia, przedsiębiorcy nie wolno wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów.


Data publikacji: 2022-11-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Małgorzata
17 Styczeń 2023

Zastanawiam się, czy przy rocznym rozliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, nie trzeba będzie jednak zapłacić składki od sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności?