Przedsiębiorca eksportujący towary z innego kraju nie ma obowiązku regulowania podatku w Polsce. Jednak przed podatnikiem stawiane są inne obowiązki. Skupmy uwagę na obowiązkach ewidencyjnych występujących przy eksporcie towarów z innego kraju. eksport towarow z innego kraju jpk v7

Eksport towarów a polskie przepisy podatkowe

Art. 2 pkt 8 ustawy o VAT wyjaśnia określenie eksport towarów. Oznacza on dostawę towarów wysyłanych albo transportowanych z obszaru państwa nienależącego do Unii Europejskiej przez:
  • dostawcę lub na jego rzecz albo
  • nabywcę, którego siedziba znajduje się poza obszarem kraju albo na jego rzecz, z wyjątkiem towarów, które zostały wywiezione przez nabywcę zmierzających do wyposażenia albo zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych i pozostałych środków transportu wykorzystywanych do celów prywatnych 

– pod warunkiem że wywóz towarów do państw nienależących do Unii Europejskiej został potwierdzony przez właściwy organ celny wyznaczony w przepisach celnych.

Konkretna czynność może zostać zakwalifikowana jako eksport towarów, kiedy zachowane zostaną wszystkie wymienione poniżej przesłanki:
  • dostawa towarów faktycznie się odbywa,
  • miejscem dostawy jest terytorium Polski, a wysyłka towaru powinna mieć miejsce z Polski poza obszar celny UE,
  • ze względu na wykonaną dostawę, towary zostają dostarczone z obszaru kraju poza UE,
  • wywóz towarów został udokumentowany  przez właściwy organ celny.

Przy omawianym zagadnieniu kluczową rolę odgrywa informacja o punkcie docelowym towaru, czyli jego lokalizacji. To z kolei umożliwia implikowanie kraju opodatkowania eksportu.

Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że wywóz towarów, które przed wysyłką albo transportem poza obszar Unii Europejskiej występują na obszarze kraju, są klasyfikowane jako eksport towarów. Eksport musi zacząć się w Polsce. Z kolei dla towarów, których nie ma w naszym kraju, nie możemy mówić o eksporcie towarów opodatkowanym w RP. Odbywa się to w kraju, z którego wyruszają towary.  

Reasumując, w omawianej sytuacji najważniejszą przesłanką do opodatkowania transportu towarów w Polsce jest rozpoczęcie transportu właśnie w RP. Dodatkowo transport musi odbyć się w ramach dostawy towarów określanej jako przeniesienie prawa do zarządzania tak jak właściciel.

Nie wymaga się, aby towar został zgłoszony do polskiego urzędu celnego. Procedurę wywozu towarów można wykonać w innym kraju.

PRZYKŁAD 1
Polski przedsiębiorca nawiązał współpracę z kontrahentem pochodzącym z USA. Towar znajdujący się w magazynie na terenie RP trafia najpierw do Niemiec – to tam odbywa się odprawa celna. Kolejnym krokiem jest przewiezienie towarów do USA (służy do tego droga morska). W omawianej sytuacji eksport towarów odbywa się na zasadach zgodnych z polskimi regulacjami VAT.

Przy eksporcie towarów najważniejsze jest potwierdzenie, że zaczął się w Polsce.

Obowiązki ewidencyjne przy eksporcie towaru a JPK

Należy odkreślić, że w sytuacji, gdy transport towarów zaczyna się w innym kraju niż Polska, czyli w dniu wysyłki nie ma go na terytorium RP, zabrania się stosowania polskich przepisów ustawy o VAT. Eksport zostaje opodatkowany w kraju, gdzie nastąpił wywóz.

Kiedy wziąć pod uwagę obowiązki ewidencyjne, w pliku JPK VAT można bez większych trudności wprowadzić dane używane do rozliczania podatku należnego od czynności opodatkowanych.
Wystawiana przez przedsiębiorcę faktury musi być zgodna z przepisami ustawy:
  • dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
  • dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,
  • eksportu towarów.

Wiemy już, że eksport towarów, który odbywa się z innego kraju, nie zostaje opodatkowany w RP. W tym miejscu trzeba przytoczyć pkt 4.1 objaśnień do rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Ustawodawca wskazuje, że w części deklaracji poświęconej obliczeniom wysokości podatku należnego należy wymienić każdą z czynności podlegających opodatkowaniu (wskazuje się wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy przypada właśnie w okresie rozliczeniowym, za który przygotowywane jest deklaracja, biorąc pod uwagę korekty omówione w przepisach o podatku pod warunkiem, że są istotne dla wartości rozliczenia w konkretnym okresie.

Omawiane przepisy należy odnieść także do dostaw towarów i świadczenia usług, kiedy świadczenie odbywa się na obszarze innego kraju. W tym przypadku art. 86 ust. 8 pkt 1 albo ust. 9 ustawy wskazuje, że przedsiębiorca ma możliwość obniżyć podatek należny o podatek naliczony. Wyjątki, które uniemożliwiają zastosowanie omawianych przepisów, dotyczą czynności zakwalifikowanych do procedur szczególnych (ta kwestia została dokładnie omówiona w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy).

W dokumencie kontrolnym JPK_V7M widnieją 2 pola, a dokładnie K_11 oraz P_11, w których podatnik wpisuje sprzedaż opodatkowaną za granicą.

Pole K_11 służy do wpisania wysokości podstawy opodatkowania określonej na podstawie dostaw towarów i świadczenia usług, jeżeli miejscem świadczenia nie jest Polska. Jednak przedsiębiorca ma możliwość odliczyć podatek naliczony, pod warunkiem że importowane albo nabyte towary i usługi są związane z dostawą towarów, bądź świadczeniem usług przez podatnika poza terytorium kraju (te same kwoty zostałyby odliczone, gdyby eksport towarów zaczynał się w Polsce). Wymagane jest posiadanie dokumentów wskazujących na związek odliczonego podatku z opodatkowanymi działaniami.

Z kolei pole P_11 służy do wpisania zbiorczej wysokości podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju – wyszczególnioną w polu K_11.

18 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację (nr 0114-KDIP1-2.4012.579.2021.2.RM), w której wskazał, iż eksport towarów z innego kraju musi pojawić się w ewidencji JPK VAT. W interpretacji Dyrektor rozwiązywał problem dotyczący eksportu towarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Chin.

Uzasadnienie organu podatkowego wskazuje, że dostawy towarów wykonywane dla spółki upoważnia do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Dostawę towarów odbywającą się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich należy wpisać w polu K_11 (część ewidencyjna) oraz P_11 (część deklaracyjna) pliku kontrolnego JPK_V7M. Analizowany przypadek klasyfikuje się jako dostawa towarów dokonywana poza obszar kraju.

Reasumując, jeżeli eksport towarów zaczyna się w Unii Europejskiej, bądź jakimkolwiek innym kraju nie zostaje opodatkowany w Polsce. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek wpisać go w pliku JPK VAT w kolumnie dostawa towarów wykonywana poza obszar kraju.


Data publikacji: 2023-01-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU