Studia z rachunkowości, bankowości, czy finansów dają wiedzę potrzebną np.: do prowadzenia biura rachunkowego. Wiele osób po zakończeniu studiów podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej o profilu biura rachunkowego lub działalności w zakresie doradztwa podatkowego. biuro rachunkowe

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768) wymienia warunki jakie powinny spełnić osoby noszące się z zamiarem założenia biura rachunkowego.

Zgodnie z nią czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać osoba posiadająca:
 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przewinienia skarbowe oraz przestępstwa określone w art. 9 Ustawy w tym również prowadzenie ksiąg niezgodnie z przepisami lub podawanie w nich danych odbiegających od stanu rzeczywistego
 • która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC.
Od sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe może prowadzić każda osoba, która spełnia powyższe warunki. Potwierdzeniem posiadania wymaganych kwalifikacji są certyfikaty i świadectwa. Jednak nie są one konieczne. 
Listę osób, które uzyskały potrzebne uprawnienia jeszcze przed deregulacją zawodu można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Działalność prowadzona przez biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe świadczy usługi:
 • kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, kadr i płac w porządku chronologicznym
 • sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych
 • ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów poprzez inwentaryzację
 • wyceny aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, biuro rachunkowe może gromadzić i przechowywać dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację.

Forma działalności dla biura rachunkowego

Osoby, które planują założenie biura rachunkowego mogą wybrać praktycznie każdą dostępną formę prowadzenia działalności. Działalność prowadzona w formie spółki partnerskiej jest możliwa jeżeli partnerzy wykonują zawód doradcy podatkowego lub księgowego. Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ łatwo i prosto się ją prowadzi. Na początku wystarczy wypełnić i złożyć formularz rejestracyjny CEIDG-1. Podobna procedura obowiązuje w przypadku spółki cywilnej. W CEIDG powinni zarejestrować się wszyscy wspólnicy spółki. Dla spółek handlowych wymagany jest wpis w KRS. 
Biuro rachunkowe może też zarejestrować działalność jako spółdzielnia. stowarzyszenie lub fundacja.

Kod PKD

Rejestrując biuro rachunkowe należy wskazać odpowiedni kod PKD. W przypadku świadczenia usług księgowych jest to kod: 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe). 

W ramach kodu dozwolone wykonywanie jest następujących czynności: 
 • księgowanie transakcji gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych
 • kontrolowanie i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (biegli księgowi i biegli rewidenci)
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm dla celów podatkowych
 • doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.
Kod nie obejmuje następujących czynności:
 • przetwarzania danych sklasyfikowanych kodem 63.11.Z
 • konsultacji w zakresie zarządzania, w tym zarządzania systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków (klasyfikacja kodem 70.22.Z)
 • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanych kodem 82.91.Z

Forma opodatkowania

Przedsiębiorca planujący założenie biura rachunkowego ma do wyboru kilka form opodatkowania działalności:
 • zasady ogólne – 17% i 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł podstawy opodatkowania. Kwota podatku może być obniżona o ulgi i odliczenia
 • podatek liniowy – podatek płaci się wg jednej stawki 19%. Nie jest możliwe skorzystanie z ulg. Wybór wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku biura rachunkowego nie ma możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Podatek VAT

Ustawa deregulacyjna spowodowała, że usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych należą do czynności doradztwa podatkowego i nie są objęte zwolnieniem podmiotowym VAT, co wyklucza skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia z VAT z powodu wielkości obrotów nieprzekraczających 200 000 zł. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji na druku VAT-R, jako czynny podatnik VAT. 
Zwolnieniem z VAT z powodu wysokości obrotów objęte są biura księgowe, które nie świadczą usług doradztwa.

Składki na ZUS

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia do ZUS w terminie do 7 dni po założeniu biura następujących formularzy:
 • ZUS ZUA – pełne ubezpieczenie
 • ZUS ZZA – tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Podmiot, który zakłada biuro rachunkowe ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 miesięcy, po spełnieniu wymaganych warunków.

Ubezpieczenie OC

Przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe obowiązkowo powinien wykupić polisę ubezpieczeniową OC w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej zależy od zakresu działalności biura księgowego. Obowiązujące przepisy mówią, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego wynosi 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia OC. 

Biura, które zajmują się jedynie usługą prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz pomagają w wypełnianiu zeznań i deklaracji, sporządzają listę płac oraz prowadzą dokumentację na potrzeby ZUS zwolnione są z obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej OC.


Data publikacji: 2020-08-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Magdalena
15 Kwiecień 2022

Pracowałam bardzo długo w biurze podatkowym, ale postanowiłam otworzyć swoją działalność. Rozpoczęłam rok temu studia na WSKZ na kierunku ekspert usług księgowych. Dzięki ukończonym studiom byłam bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia takiego biura. Studia są bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym.