Studia z rachunkowości, bankowości, czy finansów dają wiedzę potrzebną np.: do prowadzenia biura rachunkowego. Wiele osób po zakończeniu studiów podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej o profilu biura rachunkowego lub działalności w zakresie doradztwa podatkowego. biuro rachunkowe

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768) wymienia warunki jakie powinny spełnić osoby noszące się z zamiarem założenia biura rachunkowego.

Zgodnie z nią czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać osoba posiadająca:
 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przewinienia skarbowe oraz przestępstwa określone w art. 9 Ustawy w tym również prowadzenie ksiąg niezgodnie z przepisami lub podawanie w nich danych odbiegających od stanu rzeczywistego
 • która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC.
Od sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe może prowadzić każda osoba, która spełnia powyższe warunki. Potwierdzeniem posiadania wymaganych kwalifikacji są certyfikaty i świadectwa. Jednak nie są one konieczne. 
Listę osób, które uzyskały potrzebne uprawnienia jeszcze przed deregulacją zawodu można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Działalność prowadzona przez biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe świadczy usługi:
 • kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, kadr i płac w porządku chronologicznym
 • sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych
 • ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów poprzez inwentaryzację
 • wyceny aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, biuro rachunkowe może gromadzić i przechowywać dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację.

Forma działalności dla biura rachunkowego

Osoby, które planują założenie biura rachunkowego mogą wybrać praktycznie każdą dostępną formę prowadzenia działalności. Działalność prowadzona w formie spółki partnerskiej jest możliwa jeżeli partnerzy wykonują zawód doradcy podatkowego lub księgowego. Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ łatwo i prosto się ją prowadzi. Na początku wystarczy wypełnić i złożyć formularz rejestracyjny CEIDG-1. Podobna procedura obowiązuje w przypadku spółki cywilnej. W CEIDG powinni zarejestrować się wszyscy wspólnicy spółki. Dla spółek handlowych wymagany jest wpis w KRS. 
Biuro rachunkowe może też zarejestrować działalność jako spółdzielnia. stowarzyszenie lub fundacja.

Kod PKD

Rejestrując biuro rachunkowe należy wskazać odpowiedni kod PKD. W przypadku świadczenia usług księgowych jest to kod: 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe). 

W ramach kodu dozwolone wykonywanie jest następujących czynności: 
 • księgowanie transakcji gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych
 • kontrolowanie i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (biegli księgowi i biegli rewidenci)
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm dla celów podatkowych
 • doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.
Kod nie obejmuje następujących czynności:
 • przetwarzania danych sklasyfikowanych kodem 63.11.Z
 • konsultacji w zakresie zarządzania, w tym zarządzania systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków (klasyfikacja kodem 70.22.Z)
 • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanych kodem 82.91.Z

Forma opodatkowania

Przedsiębiorca planujący założenie biura rachunkowego ma do wyboru kilka form opodatkowania działalności;
 • zasady ogólne – 17% i 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł podstawy opodatkowania. Kwota podatku może być obniżona o ulgi i odliczenia
 • podatek liniowy – podatek płaci się wg jednej stawki 19%. Nie jest możliwe skorzystanie z ulg. Wybór wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku biura rachunkowego nie ma możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Podatek VAT

Ustawa deregulacyjna spowodowała, że usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych należą do czynności doradztwa podatkowego i nie są objęte zwolnieniem podmiotowym VAT, co wyklucza skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia z VAT z powodu wielkości obrotów nieprzekraczających 200 000 zł. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji na druku VAT-R, jako czynny podatnik VAT. 
Zwolnieniem z VAT z powodu wysokości obrotów objęte są biura księgowe, które nie świadczą usług doradztwa.

Składki na ZUS

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia do ZUS w terminie do 7 dni po założeniu biura następujących formularzy:
 • ZUS ZUA – pełne ubezpieczenie
 • ZUS ZZA – tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Podmiot, który zakłada biuro rachunkowe ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 miesięcy, po spełnieniu wymaganych warunków.

Ubezpieczenie OC

Przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe obowiązkowo powinien wykupić polisę ubezpieczeniową OC w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej zależy od zakresu działalności biura księgowego. Obowiązujące przepisy mówią, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego wynosi 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia OC. 
Biura, które zajmują się jedynie usługą prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz pomagają w wypełnianiu zeznań i deklaracji, sporządzają listę płac oraz prowadzą dokumentację na potrzeby ZUS zwolnione są z obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej OC.

Data publikacji: 2020-08-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU