W 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące składki zdrowotnej. Na początku kwietnia prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Na tej podstawie doszło do zmian dotyczących składki zdrowotnej. Po zmianach w wyliczeniu składki zdrowotnej można uwzględnić tzw. różnicę remanentową, co niewątpliwie ma wpływ na zobowiązania wobec ZUS-u. skladka zdrowotna remanent polski lad

Co to jest remanent?

Remanent, znany również pod nazwą spis z natury lub inwentaryzacja jest czynnością, której celem jest zbadanie faktycznej ilości towarów jakie posiada przedsiębiorstwo. Następnie stan ten uzgadnia się z ilością wynikającą z posiadanych dokumentów takich, jak faktury, PZ, raporty kasowe oraz stany widoczne w komputerowym programie handlowo-magazynowym.

Podczas remanentu spisuje się na dany dzień:
 • towary handlowe
 • materiały wykorzystywane do produkcji
 • wyroby gotowe
 • półwyroby oraz produkcję w toku
 • braki i odpady związane z produkcją gotowych wyrobów. 

Kiedy sporządza się remanent?

Remanent może być sporządzany w każdym dowolnym momencie wybranym przez przedsiębiorcę, np. raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie. Niezależnie od tego obowiązkiem przedsiębiorcy zgodnie z par. 24 ust. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przeprowadzenie spisu z natury:
 • na dzień 1 stycznia
 • na koniec każdego roku podatkowego (31 grudnia)
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w przypadku utraty prawa do opłacania podatku na zasadach ryczałtu w trakcie roku podatkowego
 • na dzień zmiany wspólnika
 • na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników lub na dzień likwidacji działalności. 
Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania nie muszą sporządzać remanentu i nie muszą ustalać różnicy remanentowej. 

Zależność pomiędzy remanentem, a składką zdrowotną 

Prowadzenie rozliczeń na podstawie księgi przychodów i rozchodów zobowiązuje przedsiębiorcę do sporządzania spisu z natury na dzień rozpoczęcia prowadzenia firmy. Remanent początkowy nie ma wpływu na składkę zdrowotną. Zgodnie z nowelizacją ustawy w zakresie składki zdrowotnej w wyliczeniach należy uwzględnić podstawę składki zdrowotnej, czyli tzw. różnicę remanentową. Art. 81 ust. 2c w ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że przy obliczaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku osób prowadzących KPiR, dochód należy ustalić uwzględniając art. 44 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent lub naczelnik urzędu skarbowego nakaże mu sporządzenie remanentu, to dochód należy ustalić wg zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o PIT. Jeżeli podatnik osiąga dochody z działalności gospodarczej i prowadzi KPiR, to dochodem z działalności będzie różnica pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania: 
 • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego, a końcowego - wartość remanentu początkowego jest wyższa
 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego, a początkowego – wartość remanentu końcowego jest wyższa od wartości remanentu początkowego.

Czym jest różnica remanentowa?

Różnica remanentowa ma miejsce wtedy, kiedy zostają sporządzone minimum dwa remanenty: remanent początkowy i końcowy. Różnica pomiędzy wysokością obu inwentaryzacji nazywana jest różnicą remanentową, która może pomniejszać lub powiększać dochód. Jeżeli wartość remanentu początkowego jest mniejsza od wartości remanentu końcowego, to dochód zmniejsza się o różnicę remanentową. Do tej pory różnica remanentowa wpływała jedynie na wysokość podatku dochodowego. 

Składka zdrowotna w 2022 roku – różnice remanentowe

Zgodnie z art. 36 ustawy zmieniającej w 2022 roku przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w wyliczeniu nie uwzględnia się różnic remanentowych zwiększających dochód. W 2022 roku na podstawie remanentu końcowego sporządzonego w trakcie roku wysokość składki zdrowotnej może być jedynie pomniejszona. W przypadku, kiedy remanent końcowy jest wyższy od wartości remanentu początkowego, to nie uwzględnia się go w kalkulacji składki zdrowotnej. Różnica remanentowa niezależnie od tego, czy zwiększa, czy też pomniejsza dochód uwzględniana jest w końcowym rozliczeniu składki zdrowotnej po zakończonym roku. 

Składka zdrowotna w nowych przepisach

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej wylicza się w oparciu o wskazania zawarte w art. 81 ust. 2c pkt 1 – 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wg następującej kolejności:
 • należy ustalić dochód narastająco od początku roku, co oznacza, że przychody uzyskane narastająco należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu także w ujęciu narastającym
 • należy od wyliczonego dochodu odjąć dochód narastająco od początku roku za miesiące poprzednie
 • od uzyskanego wyniku należy odjąć zapłacone w danym miesiącu składki społeczne ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) – o ile nie zostały one ujęte jako koszt w KPiR
 • po sporządzeniu remanentu końcowego należy uwzględnić różnicę remanentową.
Podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód uzyskany za miesiąc poprzedni. Przykładowo składka zdrowotna za miesiąc sierpień, płatna we wrześniu, obliczana jest na podstawie dochodu oraz zapłaconych składek społecznych i różnicy remanentowej, które dotyczą miesiąca lipca.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi firmę i wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania. Podatnik z własnej woli sporządza remanent na początek i koniec każdego roku. W 2022 roku wartość remanentu na dzień 1 stycznia wyniosła 12 000 zł, a na dzień 31 grudnia 2 500 zł. Czy przedsiębiorca ma prawo ująć remanent w wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej? 

Odpowiedź:
Przedsiębiorca nie ma prawa, aby uwzględnić remanent w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na to, że przy rozliczaniu na ryczałcie, remanent nie ma wpływu na wysokość składki.


Data publikacji: 2022-09-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Renata Kowalska
20 Listopad 2022

Czy przy zakończeniu działalności na KPiR zapłacę skladkę zdrowotną od róznicy w remanencie, tak jak w przypadku podatku ?