Od kilku lat zainteresowanie piwami regionalnymi jest dość spore, dlatego co niektóre osoby myślą o otworzeniu własnego browaru. Coraz więcej restauracji, a także pubów współpracuje lub planuje rozpocząć współpracę z lokalnymi browarami. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć taki browar? jak zalozyc browar rzemieslniczy

Lokalny browar (mini browar) – ciekawy pomysł na własną działalność

Browar to zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem piwa. Obecnie na rynku działają browary różnej wielkości. Może nim być np. duże przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynkach krajowych i zagranicznych, a także mała, lokalna firma produkująca piwa rzemieślnicze. Browarem lokalnym będzie zarówno browar restauracyjny, jak i mini browar. Oba przedsiębiorstwa zajmują się produkcją piwa na małą skalę. 

Browary restauracyjne są małymi przedsiębiorstwami łączącymi w sobie cechy małego rzemieślniczego zakładu produkującego piwo z działalnością gastronomiczną. Zwykle jest on częścią restauracji, która serwuje swoim gościom usługi gastronomiczne i dodatkowo oferuje piwo wytworzone na miejscu. Z reguły browar nie prowadzi sprzedaży piwa poza posiadany lokal lub powiązane z nim kluby, puby, hotele czy restauracje. Browary restauracyjne przyciągają wielu klientów zainteresowanych procesem produkcji piwa. W dużej części lokali przygotowuje się je przy obecności klientów. Natomiast sam proces fermentacji i leżakowania przebiega już na zapleczu bez obecności widzów. W lokalu można zobaczyć nie tylko jak przebiega proces produkcji, ale również skosztować dobrego piwa, a nawet zakupić je do domu. W takim browarze piwo produkowane jest w małych ilościach. Najczęściej jest to kilka tysięcy hektolitrów w stosunku rocznym. Piwo z małego, lokalnego browaru zwykle nie jest pasteryzowane ani poddawane filtracji. Często klientom serwowane są różne gatunki piwa rzemieślniczego. Trunek produkowany w mini browarze cieszy się dużym powodzeniem wśród smakoszy piwa, którzy doceniają jego niepowtarzalny i ciekawy smak.

Lokalny browar – wymagania 

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie browaru musi zdobyć niezbędne pozwolenia. Piwo jest produktem objętym podatkiem akcyzowym, co oznacza, że w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie na powołanie składu podatkowego. Za skład podatkowy uznaje się miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Miejsce to ma służyć do magazynowania, produkowania, przeładowywania, wprowadzania lub wyprowadzania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy określonych wyrobów akcyzowych (art. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym). 

Pozwolenie na utworzenie składu podatkowego może otrzymać podmiot, który łącznie spełni warunki wymienione w art. 48 ustawy o podatku akcyzowym, czyli: 
 • musi prowadzić co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym również tych będących własnością innych podmiotów
 • musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 • musi być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe z zastrzeżeniem art. 64 mówiące o zwolnieniu składu podatkowego ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego ust. 1
 • musi posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym zostanie powołany skład podatkowy
 • nie może posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • nie może być wobec niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu
 • nie zostało jej cofnięte z powodu naruszenia przepisów prawa żadne z udzielonych zezwoleń, na które wskazuje art. 84 (zmiana, wydanie, cofnięcie lub odmowa wydania zezwolenia ust. 1), a także koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez tą osobę działalności regulowanej zgodnie z przepisami Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych.

Założenie browaru restauracyjnego – krok po kroku

1. Wybór formy prawnej dla lokalnego browaru
Browar lokalny może być prowadzony w każdej dostępnej formie prawnej. Wykluczona jest jedynie spółka partnerska.

Podmiot zdecydowany na otworzenie mini browaru ma do wyboru następujące formy prowadzenia działalności: 
2. Formalności związane z założeniem browaru – rejestracja i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie składu podatkowego
Kolejnym krokiem po wybraniu formy prawnej jest rejestracja działalności. W zależności od dokonanego wyboru firmę rejestruje się w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna) lub w KRS (pozostałe spółki).

Następnie należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca położenia browaru wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie składu podatkowego. Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Wniosek należy sporządzić w 2 egzemplarzach. Jednocześnie stanowi on zgłoszenie do urzędu sprawdzenia. Dołącza się do niego dokumenty wymienione w par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty i zaakceptowany przez urząd sprawdzenia dokumentów, to sporządzany jest protokół, który razem z wnioskiem i dokumentami tworzy akta weryfikacyjne. 

Oprócz powyższego zezwolenia, podmiot, który chce prowadzić browar powinien zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego. Czynność ta koniecznie musi być wykonana jeszcze przed pierwszą czynnością opodatkowaną. Zgłoszenie rejestracyjne składa się na formularzu AKC-R do właściwego naczelnika urzędu celnego. 
Podatnicy dokonujący dostawy towarów objętych akcyzą nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego VAT, co oznacza, że przedsiębiorca otwierając lokalny browar ma obowiązek rejestracji do VAT. Musi posiadać status czynnego podatnika VAT. Rejestracja do VAT dokonywana jest na formularzu VAT-R. Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika


Wykaz niektórych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
 • plan składu podatkowego z podaniem wielkości zajmowanej powierzchni z wyszczególnieniem miejsca do produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem (nazwy i numeracja znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń oraz naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej)
 • opis zabezpieczeń technicznych
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych razem z podanym zakresem ich użytkowania oraz wykaz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych, a także instrukcje dotyczące wewnętrznego obiegu dokumentacji w tym czynności związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacją wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego
 • wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

3. Wybór PKD odpowiedniego dla browaru
Podstawowym kodem dla działalności związanej z prowadzeniem lokalnego browaru jest kod PKD 11.05.Z (Produkcja piwa). Do tej podklasy zalicza się: 
 • produkcję mocnego piwa na bazie słodu, jak przykładowo: porter i stout
 • produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.
Jeżeli piwo będzie sprzedawane w sklepach fabrycznych lub serwowane w restauracji, to dodatkowo konieczne są następujące kody PKD:
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

4. Wybór najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania 
Osoba fizyczna lub spółka osobowa mają do wyboru jedną z dostępnych form opodatkowania: Prowadząc lokalny browar nie ma możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. 
Skalę podatkową powinny wybrać osoby, które przewidują, że wysokość ich dochodu z browaru nie przekroczy I progu podatkowego. Przekroczenie oznacza, że podatnik będzie musiał zapłacić wyższy podatek dochodowy w wysokości 32% od nadwyżki. Przy skali podatkowej można korzystać z ulg podatkowych 

W przypadku, kiedy dochody przypuszczalnie mogą być wyższe niż 120 000 zł, to korzystniejszą formą opodatkowania będzie podatek liniowy ze stałą stawką podatku 19% niezależnie od wysokości dochodu. Minusem tej formy opodatkowania jest brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale również i kosztów, które browar może ponieść. 
W przypadku spółek, firma staje się podatnikiem podatku CIT


5. Sprawy księgowe 
W każdej działalności księgowość powinna być prowadzona w sposób rzetelny, dlatego warto, żeby przedsiębiorca skorzystał z pomocy profesjonalistów. Zwykle na początku prowadzenia firmy, zwłaszcza przy jednoosobowej działalności gospodarczej może wystarczyć tzw. księgowość online oferowana przez biura rachunkowe działające w Internecie. Z czasem, kiedy działalność się rozwinie być może trzeba będzie skorzystać z usług stacjonarnego biura księgowego. 


6. Założenie rachunku firmowego
Przedsiębiorca nie ma obowiązku założenia i posiadania odrębnego konta firmowego. Jednak wskazane jest, aby płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą były dokonywane i przyjmowane za pośrednictwem rachunku bankowego danego przedsiębiorcy.

Rachunek firmowy konieczny jest w przypadku transakcji, w których:
 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.
Transakcje w walutach obcych należy przeliczyć na polską walutę według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Rachunek firmowy jest niezbędny również w sytuacji, kiedy powinien być ujęty na białej liście podatników, głównie ze względu na płatności objęte mechanizmem podzielonej płatności. 
Przedstawione wyżej zasady są zasadami ogólnymi. W przypadku browaru lokalnego zaleca się posiadanie oddzielnego firmowego konta bankowego.


7. Wybór lokalu
Browar musi mieścić się w lokalu spełniającym określone wymagania sanitarne jakie przewidziane są dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności. Dodatkowo na niektóre urządzenia, zwłaszcza ciśnieniowe stosowane do produkcji piwa potrzebne będzie zezwolenie na ich eksploatację uzyskane z Urzędu Dozoru Technicznego lub zatwierdzenie urządzeń bądź ich legalizacja wydane przez Główny Urząd Miar.

Wysokość podatku akcyzowego 

Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa mają obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. W ich przypadku do podstawy opodatkowania zalicza się liczbę hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Od 1 stycznia 2023 roku stawka akcyzy dla piwa wynosi 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Przedsiębiorca może skorzystać z częściowego zwolnienia od akcyzy w stosunku do piwa produkowanego w lokalnym browarze przy rocznej produkcji nieprzekraczającej 200 tys. hektolitrów. 

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Każda osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek rejestracji siebie jako płatnika składek na ZUS. Dotyczy to zarówno przedsiębiorcy prowadzącego firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także będącego wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej. Każdy wspólnik jest płatnikiem składek za siebie, które rozlicza w deklaracji ZUS DRA. Osoby, które dopiero zaczynają prowadzić firmę mogą skorzystać z tzw. ulgi na start przez okres 6 miesięcy oraz preferencyjnego ZUS-u przez okres 24 miesięcy.


Data publikacji: 2023-02-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU