Własny lokal gastronomiczny to marzenie wielu osób pracujących w tej branży. Przedsiębiorca, który chce otworzyć restaurację lub kawiarnię musi spełnić szereg wymagań, a dodatkowo powinien dysponować dość sporym kapitałem na start. zakladanie restauracji

Restauracja i kawiarnia z dobrym pomysłem

Konkurencja na rynku gastronomicznym jest dość spora, a cały czas powstają nowe lokale. W takiej sytuacji liczy się dobry pomysł, który pozwoli wyróżnić firmę na tle konkurencji. Przed otwarciem warto zastanowić się nad charakterem lokalu oraz oszacować własne możliwości finansowe, ponieważ działalność gastronomiczna wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi jeszcze na starcie. Przedsiębiorca musi dysponować określonymi środkami finansowymi, których potrzebować będzie np.: na wynajem lub zakup odpowiedniej nieruchomości pod lokal, czy na zakup wyposażenia itp. Tego typu działalność wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących stanu technicznego budynku, jakości wody, wyposażenia lokalu, używanych sprzętów, żywności, czy uzyskania różnych zezwoleń. 

Otwieranie działalności – kolejne etapy
1. WYBÓR FORMY PRAWNEJ
Przedsiębiorca musi zastanowić się i zdecydować w jaki sposób chce prowadzić firmę, samodzielnie, czy w formie spółki z jedną lub kilkoma osobami. Do wyboru ma: 
 • jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółkę cywilną
 • handlową spółkę osobową wyłączając spółkę partnerską (spółka jawna, spółka komandytowa)
 • handlową spółkę kapitałową (spółka z o.o. spółka akcyjna).
Jednoosobowa działalność gospodarcza 
to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez początkujących przedsiębiorców. Jest to prosta forma prowadzenia małej firmy nie wymagająca posiadania kapitału zakładowego i prowadzenia pełnej księgowości. Można korzystać z ulg oraz dotacji. Jedyną wadą jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. 

Spółka cywilna
jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który nie chce sam prowadzić działalności. Spółkę zakłada się na podstawie pisemnej umowy. Zgodnie z prawem wszyscy wspólnicy działają w jej imieniu oraz solidarnie odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania spółki. Rejestracji należy dokonać w CEIDG w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Handlowe spółki osobowe
wymagają wpisu do KRS. Nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną, co pozwala prowadzić im działalność we własnym imieniu. Restaurację można założyć w formie:
 • spółki jawnej – założenie nie wymaga kapitału zakładowego, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie razem ze spółką
 • spółki komandytowej – jeden ze wspólników musi być komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem), a przynajmniej jeden musi być komandytariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki w ograniczonym zakresie do wysokości sumy komandytowej)
 • spółki komandytowo-akcyjnej – występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Do założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 50 000 zł
Handlowe spółki kapitałowe
rejestruje się w KRS. Po rejestracji otrzymują osobowość prawną, co pozwala im zaciągać zobowiązania, nabywać prawa oraz obowiązki i samodzielnie odpowiadać za swoje długi. Wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność. Spółkę może założyć również tylko jedna  osoba. Wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości:
 • przynajmniej 50 000 zł – spółka z o.o.
 • przynajmniej 100 000 zł – spółka akcyjna.
2. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
Po wyborze formy prawnej firmy przychodzi czas na wybór opodatkowania działalności. Chodzi o sposób wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalności prowadzone w formie jednoosobowej lub w formie spółki osobowej mogą być opodatkowane zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
 • zasady ogólne
  są podstawową formą opodatkowania dochodów opartą na dwóch progach podatkowych: 
  - 12% - dochody w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty 120 000 zł
  - 32% - dochody w danym roku podatkowym przekraczają kwotę 120 000 zł, to podatek płaci się od nadwyżki ponad tę kwotę.
  Przedsiębiorca, który wybierze tę formę opodatkowania może skorzystać z ulg podatkowych.
 • podatek liniowy
  obowiązuje jedna stała stawka podatkowa w wysokości 19% bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Wybór podatku liniowego wymaga od przedsiębiorcy poinformowania o tym fakcie naczelnika US. Forma opłacalna w przypadku osiągania dochodów przekraczających pierwszy próg podatkowy. Minusem jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  uproszczona forma rozliczania. Skorzysta z niej przedsiębiorca, którego przychód z działalności nie przekracza równowartości 250 000 euro. Wysokość podatku zależy od przychodu oraz branży w jakiej prowadzona jest działalność. W przypadku restauracji jest to stawka:
  - 8,5% - przychody ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
  - 3% - wszystkie przychody z działalności gastronomicznej bez sprzedaży w/w alkoholi
 • karta podatkowa 
  najprostsza forma opodatkowania. Podatek określa się w stałych miesięcznych stawkach pomniejszonych o składkę zdrowotną. Kartę podatkową może wybrać ten przedsiębiorca, który nie prowadzi sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której będzie otwarta restauracja.
Przedsiębiorca, który wybrał spółkę kapitałową jako formę prawną, to musi opodatkować uzyskane dochody podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ten sposób prowadzenia działalności wymaga podwójnej zapłaty podatku. Opodatkowane są zarówno dochody spółki, jak i zysk wspólnika otrzymany w ramach posiadanego udziału w spółce. 

Podatek VAT
należny od sprzedaży ma obowiązek odprowadzić płatnik tego podatku. Z drugiej strony czynny podatnik VAT ma prawo do jego zwrotu w związku z dokonanymi zakupami. 
Podatnik, u którego wartość ze sprzedaży w roku podatkowym przekroczy kwotę 200 000 zł ma obowiązek dokonać w US rejestracji do VAT na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca może tez być zwolniony z VAT. Takie rozwiązanie opłacalne jest w sytuacji kiedy:
 • przedsiębiorca prowadzi działalność głównie na rzecz osób prywatnych
 • przedsiębiorca generuje mało kosztów
 • dostawcami do lokalu są podmioty niebędące podatnikami VAT. 
3. WYBÓR KODÓW PKD
Każdy przedsiębiorca niezależnie od wybranej formy prawnej przedsiębiorstwa przy zakładaniu działalności gospodarczej powinien wybrać odpowiednie kody PKD przypisane do odpowiedniej branży. W przypadku restauracji wiodącym kodem PKD jest 56.10.A (dotyczy przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach bez względu na to, czy spożywają posiłki na miejscu, na wynos, czy też są one im dostarczane). 

Dział 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów.

4. KSIĘGOWOŚĆ
Każda działalność gospodarcza większa, czy mniejsza wymaga prowadzenia księgowości. W zależności od formy prawnej jak i wybranej formy opodatkowania zależy sposób oraz forma prowadzonej dokumentacji księgowej. 
Wśród firm najbardziej popularna jest Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR). Zapisuje się w niej wszystkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w firmie. Księgę wypełniają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną oraz spółkę jawną, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.
Firmy, które opodatkowane są ryczałtem prowadzą księgowość w formie ewidencji przychodów. Rozliczenia za pomocą karty podatkowej nie wymagają prowadzenia księgowości. 
Księgowość w spółce kapitałowej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej musi być obowiązkowo prowadzona w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). 
Przedsiębiorca może prowadzić sprawy księgowe samodzielnie, ale może też jeżeli nie czuje się na siłach powierzyć ten obowiązek księgowemu lub podjąć współpracę z biurem rachunkowym. Jednak nie jest to zbyt tania opcja, dlatego też niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mniejsi wybierają księgowość internetową. Jej zaletą są między innymi niskie koszty oferowanych usług. Księgowość internetowa udostępnia klientom różne usługi oferując im między innymi:
 • programy do fakturowania
 • rozliczanie deklaracji oraz raportów JPK
 • rozliczanie pracowników
 • możliwość wysyłki dokumentów bezpośrednio ze strony biura.
5. RESTAURACJA, A WYMAGANIA SANITARNE
Otworzenie własnej restauracji wymaga uzyskania zezwoleń, głównie sanitarnych. Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorca przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności musi złożyć wniosek do państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie lokalu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej. Dodatkowo przedsiębiorca musi posiadać zgodę wydaną przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie w danym lokalu restauracji. Zgoda poprzedzona jest wizytą i potwierdzeniem odbioru przez inspektora sanitarnego. Do odbioru przedsiębiorca musi przygotować następujące dokumenty: 
 • projekt budowlany, projekty branżowe
 • oświadczenie osoby nadzorującej prace budowlane o treści, że prace z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową z użyciem materiałów certyfikowanych
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • badanie wody wykonane przez Sanepid
 • pozwolenie na budowę oraz zaakceptowany przez gminę plan lokalizacji (w przypadku nowego budynku)
 • umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
 • pozwolenie gminy lub dzielnicy wydziału architektury na zmianę sposobu użytkowania lub na przebudowę (w przypadku adaptacji lub przebudowy).
Dodatkowo należy dołączyć projekty technologiczne. 

Sprzedaż alkoholu w restauracji

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać alkohol w swoim lokalu musi posiadać zezwolenie na jego sprzedaż. Zezwolenie może otrzymać w urzędzie gminy lub miasta na wniosek złożony przez przedsiębiorcę. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Pozwolenia wydawane są ze względu na rodzaj alkoholu:
 • do 4,5% zawartości alkoholu
 • powyżej 4,5% zawartości alkoholu
 • powyżej 18% zawartości alkoholu. 
Publiczne odtwarzanie muzyki w restauracji
W restauracji można odtwarzać publicznie muzykę po uzyskaniu licencji, która udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawem autorskim. 

6. REJESTRACJA FIRMY
Sposób rejestracji zależy od wybranej formy prawnej działalności. Dokonuje się jej w CEIDG lub KRS. 
W CEIDG rejestruje się jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Rejestracja jest bezpłatna. Wniosek CEIDG-1 jest również wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON
W KRS rejestrują się spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Wpis do KRS kosztuje 500 zł. Następny koszt to 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę firmy bądź elektronicznie korzystając z systemu teleinformatycznego S24. W tym przypadku opłata za wpis wynosi 250 zł. 

Założenie firmowego rachunku bankowego

Właściciel restauracji może, ale nie musi zakładać firmowego rachunku bankowego. W działalności może korzystać z rachunku prywatnego pod warunkiem, że jest jego jedynym właścicielem. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca musi koniecznie posiadać konto firmowe. Jeżeli dokonuje i przyjmuje płatności związane z wykonywaną działalnością kiedy:
 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł (kwoty w walutach obcych winne być przeliczone na złote wg średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-01
Data publikacji: 2021-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU