Polska już od miesiąca zmaga się z epidemią koronawirusa. W nieciekawej sytuacji znalazło się wiele firm. Duża część pracowników otrzymała już wypowiedzenia z pracy lub otrzyma je w najbliższym czasie. Rząd chcąc pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w tym trudnym czasie opracował działania osłonowe. 31 marca 2020 roku Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Jakie rozwiązania znalazły się w niej i jakich grup dotyczą? tarcza antykryzysowa

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Pierwsze założenia w tym zakresie obejmowały pomoc w formie odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Jednak po ich upływie przedsiębiorcy musieliby uregulować zobowiązania przypadające na składki ZUS. Po wielu dyskusjach okazało się, że byłyby to działania niewystarczające, dlatego ostatecznie została wprowadzona ulga polegająca na zwolnieniu z ZUS-u na okres 3 miesięcy. Jednak z tej formy pomocy nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. 

Ochrona pracowników 

Tarcza antykryzysowa wprowadza ulgi nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale swoim zakresem obejmuje również pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach najbardziej dotkniętych epidemią.

Do bardziej istotnych rozwiązań należy:
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy (np.: obniżenie etatu o 20% - dofinansowanie 40% przeciętnego wynagrodzenia)
  • dofinansowanie wynagrodzeń związane z przestojem ekonomicznym pracowników (wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50% z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę – dofinansowanie 50% minimalnego wynagrodzenia).

Postojowe dla przedsiębiorców i pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dla osób pracujących na umowie zlecenia, umowie o dzieło lub agencyjnej. Wartość świadczenia wyniesie maksymalnie 2 080 zł. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony dla przedsiębiorców i pracowników będących rodzicami. Zainteresowani mogą starać się o specjalne świadczenie z ZUS-u na czas sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

Aby rodzic otrzymał dodatkowe świadczenie muszą być spełnione łącznie 2 warunki:
  • opieka nad dzieckiem do lat 8
  • objęcie ubezpieczeniem chorobowym.
Wysokość świadczenia wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień wskazany w oświadczeniu. 

Mikropożyczka z Urzędu Pracy

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali możliwość ubiegania się o pożyczkę z PUP dla mikroprzedsiębiorców. Maksymalnie można otrzymać 5 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca spełni określone warunki wtedy może starać się o umorzenie pożyczki. 

Zawieszenie zaliczek na podatki 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników mogą skorzystać z prawa wydłużenia terminu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy pracowników (PIT-4). Zaliczki pobrane na podatek za marzec i kwiecień będzie można zapłacić do 1 czerwca 2020 r. 
Jeżeli chodzi o zaliczki na podatek dochodowy odprowadzany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to tarcza antykryzysowa nie zawiera żadnych rozwiązań. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotychczasowych regulacji prawnych.  

Ulga na złe długi w PIT – wyłączenia

Od stycznia 2020 roku weszły w życie nowe regulacje podatkowe dotyczące tzw. ulgi na złe długi w PIT. Celem ich wprowadzenia było przeciwdziałanie zatorom płatniczym. W obecnej sytuacji gospodarczej rząd zdecydował się na zmiany w tych regulacjach. Dzięki temu wsparcie otrzymali przedsiębiorcy, którzy znacząco zostali dotknięci skutkami epidemii. Zostali oni zwolnieni z obowiązku powiększania dochodów, jeżeli nie dokonają zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Aby móc skorzystać ze zwolnienia musi być spełnionych kilka warunków.

Rozliczenie poniesionej straty 

Przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej otrzymali możliwość odliczenia straty podatkowej wstecz. Jest to rozwiązanie przewidziane dla podatników, którzy w 2020 roku:
  • ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • uzyskali łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o przynajmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 roku

Nowe terminy rozliczeń podatkowych i obowiązków dla przedsiębiorców

W ramach tarczy antykryzysowej zostały przesunięte terminy i obowiązki przedsiębiorców w zakresie między innymi:

Pomoc w spłacie kredytów dla małych i średnich firm

Jedną z form pomocy dla przedsiębiorców związanych z epidemią koronawirusa jest pomoc w spłacie kredytów dla małych i średnich firm, która ma obowiązywać do końca 2020 roku. Będzie polegała na przyznaniu gwarancji de minimis dla spłat kredytów. Niektóre branże, jak: rybołówstwo, akwakultura, podstawowa produkcja rolna zostały wyłączone z tej pomocy.

Szybszy termin na zwrot VAT

Rozwiązanie dotyczące zwrotu VAT dla wybranych branż w dużo szybszym terminie, bo 15 dni nie zostało ujęte w tarczy antykryzysowej. Rząd w tej sprawie zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby stosowała dobre praktyki w zakresie szybszego terminu zwrotu podatku VAT w niektórych branżach.


Data publikacji: 2020-04-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU