Jedną z metod rozliczania podatku VAT jaką mogą wybrać mali podatnicy jest metoda kasowa. Na czym ona polega oraz jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona za pomocą tej metody? metoda kasowa na fakturze

Metoda kasowa - najważniejsze informacje

Rozliczenie za pomocą metody kasowej polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta. Wybór tego sposobu rozliczenia wymaga zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Metoda przeznaczona jest dla tzw. małych podatników.

Mały podatnik 

Definicję małego podatnika zawierają przepisy ustawy o VAT. Zgodnie z nimi małym podatnikiem jest podmiot:
 • u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro odpowiadającej równowartości wyrażonej w złotówkach
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą bądź inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze wyłączając komis, u którego kwota prowizji będąca wynagrodzeniem razem z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 000 euro wyrażonej w polskich złotych.
Przeliczenia w/w kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając do 1 000 zł. 
W 2023 roku powyższy limit wynosi w zaokrągleniu 9 654 000 zł oraz 217 000 zł w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską.

Metoda kasowa - obowiązek podatkowy

powstaje :
 • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług dokonywane są na rzecz podatnika będącego czynnym podatnikiem VAT
 • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty jednak nie później niż 180 dnia liczone od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeżeli dostawa lub wykonanie usługi dotyczy podatnika zwolnionego z VAT lub osoby prywatnej.

Metoda kasowa – jakie dane na fakturze VAT?

Art. 106e ustawy o VAT zawiera informacje jakie elementy powinny znaleźć się na fakturze:
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii jednoznacznie identyfikujący fakturę
 • imiona i nazwiska bądź nazwy razem z adresami podatnika oraz nabywcy towarów/usług
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
 • numer identyfikujący nabywcę na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty jeżeli została ona określona i jest inna od daty wystawienia
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa netto towaru lub usługi
 • kwoty opustów lub obniżek cen, również w formie rabatów za wcześniejszą zapłatę, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość sprzedaży netto (dostarczonych towarów lub wykonanych usług)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku jak i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 
 • kwota należności ogółem. 
Dodatkowo podatnik rozliczający się za pomocą metody kasowej ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji „metoda kasowa” (art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT).


Wystaw fakturę metoda kasowa w programie Faktura XLMetoda kasowa – brak adnotacji na fakturze

Czasami może zdarzyć się, że przedsiębiorca zapomni umieścić adnotację „metoda kasowa”. W takiej sytuacji powinien wystawić fakturę korygującą zawierającą informację o stosowaniu metody kasowej. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 roku o sygn. IPPP1/4512-1151/15-5/AS:

Przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. Adnotacja „metoda kasowa” jest na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, elementem koniecznym na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy, zatem brak tej adnotacji powoduje, że faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-22
Data publikacji: 2020-11-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU