Przedsiębiorcy są bardzo otwarci na zagraniczne rynki i nie wahają się przed wprowadzeniem swoich towarów na włoski rynek ani świadczenia usług dla zagranicznych kontrahentów. Mowa zarówno o przedsiębiorcach, którzy mają zarejestrowaną działalność we Włoszech, jak i osobach fizycznych. To, kim jest nabywca transakcji, ma wpływ na sposób rozliczania. Dzisiaj poświęcimy szczególną uwagę zagranicznym kontrahentom z Włoch i sposobie wystawiania faktur. Co ważne, przygotowanie dokumentów po włosku nie wymaga znajomości tego języka. Wystarczy dobry program do fakturowania! faktury po włosku

Dla kogo wystawiamy faktury po włosku?

Wystawianie faktur dla Włoskich kontrahentów odbywa się na takich samych zasadach, jak dla nabywców z Polski, czyli dokument wystawia się nie później niż 15 dna miesiąca, który następuje po miesiącu wyświadczenia usługi albo sprzedaży towarów.

Drugą dostępną opcją jest przygotowanie dokumentu na 30 dni przed sprzedażą. Termin wystawienia faktury często jest uzgadniany z odbiorcą, żeby każda ze stron była zadowolona ze współpracy. Trzeba jednak przestrzegać wyznaczonych przez ustawodawcę zasad.

Zasady wystawiania faktur po włosku

Nie ma jednego wzoru faktury po włosku, gdyż występujące na dokumencie informacje i elementy są uzależnione od tego, kim jest odbiorca. Na fakturze dla osoby fizycznej pojawi się kwota netto, stawka podatku VAT oraz wartość brutto. Wysokość stawki podatku VAT musi zostać wyznaczona na podstawie zasad obowiązujących w Polsce.

Z kolei dowód sprzedaży przygotowany dla zagranicznego przedsiębiorcy zawiera podstawowe dane oraz wartość netto. Z kolei w rubryce VAT wpisuje się stawkę 0% w przypadku faktur WDT (dotyczą dostawy towarów do UE) lub brak stawki VAT i adnotację „odwrotne obciążenie” w przypadku Eksportu usług.

W tym miejscu trzeba koniecznie wspomnieć o rozliczaniu usług elektronicznych, które odbywa się na innych zasadach. Rozliczanie usług elektronicznych, których odbiorcami są osoby fizyczne z terenu UE, wymaga naliczenie i odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego w kraju nabywcy. To spora różnica w przepisach, którą wprowadzono w styczniu 2015 roku. W tej sprawie ogromnym ułatwieniem jest system rozliczeń MOSS, który z pomocą polskiego urzędu skarbowego pozwala wykonać wszystkie formalności (rozliczenia). Dodajmy jeszcze, że przed przystąpieniem do płacenia podatku zagranicznej instytucji, przedsiębiorca powinien upewnić się, że wykonana usługa jest zaliczana do usług elektronicznych.

Jakie elementy muszą znaleźć się na fakturze po włosku?

Korzystając z programu do fakturowania, wystawianie dokumentów dla włoskich kontrahentów jest maksymalnie ułatwione. Nie trzeba uczyć się języka, tłumaczyć dowodów, szukać aktualnego kursu euro i zmieniać kwoty na fakturze. Wszystkie działania odbywają się automatycznie.
Warto wiedzieć, jakich elementów nie może zabraknąć na fakturze po włosku:
 • dane sprzedawcy i nabywcy (stosuje się nazwy albo nazwy skrócone) oraz adresy obu podmiotów,
 • numery identyfikacji podatkowej – warto podkreślić, że akceptowane są tylko numery NIP europejskie, czyli mające przedrostek konkretnego państwa należącego do UE,
 • w uwagach musi znaleźć się informacja o odwrotnym obciążeniu,
 • numer faktury,
 • data wystawienia faktury,
 • nazwa usługi albo sprzedawanego towaru,
 • miara oraz ilość towarów albo zakres usługi,
 • waluta, czyli w tym wypadku euro,
 • cena jednostkowa netto,
 • sumaryczna wartość towarów albo usług, jednak nie podaje się kwoty podatku (w przypadku przedsiębiorców),
Przed wystawieniem faktury, należy sprawdzić, czy kontrahent jest podatnikiem podatku VAT. Dodajmy jeszcze, że w przypadku realizowania płatności przelewem, wymagane jest podanie kodów IBAN oraz SWIFT.

Wystawianie faktur po włosku w programie do fakturowania

W FakturaXL przygotowanie dokumentów dla zagranicznych kontrahentów z włoch jest szczególnie łatwe. Podczas wystawiania faktury wystarczy wybrać język włoski lub polsko-włoski (faktura dwujęzyczna), a także walutę. Przeliczenie odbywa się zgodnie z kursem publikowanym przez NBP, a jego wartość, kurs i numer tabeli NBP pojawi się w polu Uwagi po wystawieniu faktury.

Dla celów podatkowych bardzo ważną funkcją jest możliwość wystawiania faktur dwujęzycznych, czyli dokument po włosku trafia do odbiorcy, a faktura po polsku zostaje wpisana do księgowości firmy. Dowód sprzedaży może zostać przekazany nabywcy z poziomu programu, wystarczy podać adres e-mail. Faktury można też drukować i pobrać w pdf.  

Podatek na fakturze po włosku

Usługi świadczone dla podatników zamieszkujących Unię Europejską nie zawsze są opodatkowane w Polsce.
Usługi, które zasługują na uwagę, dotyczą:
 • nieruchomości (wliczając w to usługi wykonywane przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, architektów oraz nadzór budowlany), zakwaterowania w hotelach oraz obiektach podobnych – miejsce świadczenia jest jednocześnie miejscem, w którym nieruchomość jest zlokalizowana,
 • transportu pasażerów – miejsce świadczenia to miejsce, w którym wykonywany jest transport (bierze się pod uwagę pokonywane odległości),
 • wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rekreacyjne albo podobne – miejsce świadczenia jest zgodne z lokalizacją imprezy,
 • restauracji i cateringu – miejsce świadczenia jest zgodne z miejscem rzeczywistego wykonania,
 • krótkoterminowego wynajmu środków transportu – miejsce świadczenia odpowiada rzeczywistemu przekazaniu do dyspozycji.

Przydatne włoskie wyrażenia

Przedsiębiorca, współpracując z włoskimi kontrahentami, nie musi biegle władać językiem włoskim, jednak znajomość podstawowych wyrażeń będzie przydatna. Poniżej znajdują się słowa wykorzystywane do przygotowania dowodów sprzedaży po włosku:
 • faktura – fattura,
 • kontrahent – contraente,
 • klient – cliente,
 • usługa – servizio,
 • towar – merce,
 • Ilość – quantità,
 • miara – standard,
 • wartość netto - il valore netto,
 • podatek VAT – IVA,
 • wartość brutto - valore lordo,
 • razem – insieme,
 • podsumowanie – riepilogo,
 • odwrotne obciążenie - carica inversa,
 • przelew – trasferimento,
 • rabat – sconto,
 • potwierdzenie zapłaty - Prova del pagamento,
 • data wystawienia - data di emissione,
 • miejscowość – cittadina,
 • podpis - firma,
 • uwagi – osservazioni,
 • sprzedawca – venditore,
 • nabywca – acquirente,
 • adres – indirizzo.

Faktura po włosku – kilka słów podsumowania

Przygotowanie dokumentów dla włoskich kontrahentów jest zdecydowanie łatwiejsze, dzięki programowi do fakturowania Faktura XL. Zarówno zmiana języka, jak i waluty odbywa się automatycznie. Dodatkowo można przygotować dokumenty dwujęzyczne. To doskonały sposób na budowanie dobrej relacji z kontrahentami.


Data publikacji: 2022-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU