Kwota wolna od podatku dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

2023-07-03

Czym jest pozarolnicza działalność gospodarcza? Pozarolnicza działalność gospodarcza, to działalność prowadzona na terytorium Polski przez osoby fizyczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców po wyłączeniu wspólników...

Jak sprawdzić, czy zagraniczna firma jest płatnikiem VAT?

2023-07-03

Rozliczenie świadczenia usług w świetle podatku VAT – transakcje z zagranicznymi kontrahentami  Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia usług na rzecz...

Jak poprawnie wystawić wezwanie do zapłaty?

2023-07-02

Wezwanie do zapłaty – co to jest? Wezwanie do zapłaty to forma przedsądowego przedstawienia stanowiska wierzyciela, przygotowane w oficjalnej formie. W piśmie wierzyciel wzywa dłużnika do...

Przepisy kodeksu pracy chroniące pracownika przed zwolnieniem

2023-07-01

Ochrona pracownika przed zwolnieniem – zastosowanie postanowień prawa unijnego Nowelizacja przepisów dotyczy ochrony stosunku pracy wprowadzonych do Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks...

Likwidacja działalności, jak rozliczyć pracowników?

2023-06-30

Zamknięcie działalności gospodarczej – w jaki sposób wypowiedzieć stosunek pracy zatrudnionym osobom? Ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania likwidacyjnego i przekazanie tej informacji pracownikom nie jest równoznaczne...

Czy sprzedaż środka trwałego wpływa na limit zwolnienia z VAT?

2023-06-29

Sprzedaż środka trwałego, a limit zwolnienia VAT Zgodnie z art.113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku VAT podmiotowo zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników,...

Kursy walut na fakturach korygujących po zmianach Slim VAT 3

2023-06-28

Kurs przeliczeniowy dla faktur w walucie obcej a podatek VAT W trakcie dokumentowania sprzedaży przedsiębiorca może zastosować dowolną walutę. Jeżeli wybór padnie na walutę obcą, podatnik...

Sprzedaż firmy, jaką stawkę ryczałtu zastosować?

2023-06-27

Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego Art. 55(2) Kodeksu cywilnego wskazuje, że czynność prawna, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co się na nie składa. Jedynym...

Czy świadczenie usług kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT?

2023-06-26

Usługi kształcenia zawodowego w ustawie o VAT Art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług wskazuje, że zwolnienie z podatku VAT przysługuje usługom...

Jak rozliczyć fakturę VAT-RR?

2023-06-25

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego – podstawowe informacje Biorąc udział w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi, kluczowe znaczenie odgrywa doliczenie do ceny produktów rolnych zryczałtowanego zwrotu VAT...